"subset" po polsku

EN

"subset" - polskie tłumaczenie

EN

subset {rzeczownik}

volume_up
It's not easy, because life uses only a subset of the elements in the periodic table.
Nie jest to proste, ponieważ życie wykorzystuje tylko pewien podzbiór elementów z układu okresowego pierwiastków.
This is a subset of data from our database -- just 50,000 out of several million -- and the social graph that connects them through publicly available sources.
To jest podzbiór danych z naszej bazy - jedynie 50 tys. z kilku milionów - i wykres społeczny, który je łączy poprzez publicznie dostępne źródła.

Przykłady użycia - "subset" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSerum and vitreous antibodies to ranibizumab were found in a subset of treated animals.
W podgrupie leczonych zwierząt odkryto przeciwciała na ranibizumab w surowicy i ciele szklistym.
EnglishIt's a part of the space that's accessible to animals; since we are animals, we are a subset of that.
Wycinek przestrzeni dostępnej zwierzętom, jako zwierzęta, jesteśmy jej podzbiorem.
EnglishBut a subset of them will fire even when I watch somebody else being touched in the same location.
Ale niektóre działają wtedy, gdy patrzymy na kogoś kto jest dotykany w danym miejscu.
Englishd Life-threatening bleeding is a subset of TIMI major bleeding and includes the types indented below.
a Główne dodatkowe zdarzenia zgodne z definicją grupy badawczej TIMI (ang.
EnglishFor a subset of the 56 patients, data are available from baseline to 24 months.
W przypadku niektórych spośród 56 pacjentów dostępne są dane obejmujące okres 24 miesięcy od rozpoczęcia badania.
EnglishIt's not easy, because life uses only a subset of the elements in the periodic table.
Nie jest to proste, ponieważ życie wykorzystuje tylko pewien podzbiór elementów z układu okresowego pierwiastków.
EnglishThe efficacy of RotaTeq was comparable between this subset of infants and infants born at term.
Skuteczność szczepionki RotaTeq w tej podgrupie niemowląt i niemowląt urodzonych o czasie była porównywalna.
EnglishThis Finnish Extension Study (FES) included a subset of 20,736 subjects that had been enrolled previously in REST.
Badanie Finnish Extension Study (FES) obejmowało grupę 20 736 pacjentów włączonych uprzednio do
EnglishA subset had recurrence of symptoms when rechallenged with the same drug or another bisphosphonate.
Część pacjentów miała nawroty objawów po powtórnym rozpoczęciu leczenia tym samym lekiem lub innym bisfosfonianem.
EnglishA subset had recurrence of symptoms when rechallenged with the same medicinal product or another bisphosphonate.
Nawrót objawów wystąpił po ponownym przyjęciu tego samego produktu lub po zastosowaniu innego bisfosfosfonianu.
EnglishAdding treatment with alfa interferons alone or in combination with ribavirin may increase the risk in this patient subset. t uc
Dołączenie samego interferonu alfa lub w skojarzeniu z rybawiryną może zwiększać to ryzyko w tej
EnglishThe Eurosystem is thus a sub-set of the ESCB.
EnglishAdding treatment with alfa interferons alone or in combination with ribavirin may increase the risk in this patient subset.
Dołączenie samego interferonu alfa lub w skojarzeniu z rybawiryną może zwiększać to ryzyko w tej podgrupie pacjentów.
EnglishThe safety and efficacy of RotaTeq were comparable between this subset of infants and infants born at term.
Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność szczepionki RotaTeq były porównywalne w tej podgrupie niemowląt i u niemowląt urodzonych o czasie.
EnglishAdding treatment with alfa interferons alone or in combination with ribavirin may increase the risk in this patient subset. t uc
rot Dołączenie samego interferonu alfa lub w skojarzeniu z rybawiryną może zwiększać to ryzyko w tej podgrupie pacjentów.
Englishincrease the risk in this patient subset.
EnglishAdding treatment with alfa interferons alone or in combination with ribavirin may increase the risk in this patient subset.
Dołączenie do leczenia samych interferonów alfa lub w skojarzeniu z rybawiryną może zwiększać to ryzyko w tej podgrupie pacjentów.
EnglishIn the osteoporosis treatment trial, endometrial thickness was evaluated annually in a subset of the study population (1,644 patients) for 4 years.
W czteroletnim badaniu, dotycz cym leczenia osteoporozy w podgrupie 1 644 pacjentek, grubo endometrium była badana raz w roku.
EnglishIn the osteoporosis treatment trial, endometrial thickness was evaluated annually in a subset of the study population (1,644 patients) for 4 years.
W czteroletnim badaniu, dotyczącym leczenia osteoporozy w podgrupie 1 644 pacjentek, grubość endometrium była badana raz w roku.
EnglishIn the subset of epilepsy trials, there were no statistically significant differences in the rate of events between lamotrigine and placebo.
W podgrupie badań w leczeniu padaczki nie odnotowano statystycznie znamiennych różnic częstości przypadków pomiędzy lamotryginą a placebo.