"subsequently" po polsku

EN

"subsequently" - polskie tłumaczenie

EN

subsequently {przysłówek}

volume_up
We will continue subsequently with the explanations of vote.
Będziemy potem kontynuować objaśnieniami do głosowania..
And we subsequently treated more than 600 dogs.
Potem leczyliśmy ponad 600 psów.
Qatar was awarded it and subsequently we saw people suspended for trying to sell their votes.
Organizację Pucharu Świata przyznano Katarowi, a potem mieliśmy do czynienia z przypadkami zawieszania osób, które usiłowały sprzedać swoje głosy.
subsequently (też: accordingly, consequently)
subsequently (też: accordingly, consequently, thence, therefore)
Subsequently, Member States should be free to regulate these requirements according to their own needs, unencumbered.
Państwa członkowskie powinny mieć zatem swobodę regulowania tych wymogów w nieskrępowany sposób, zgodnie z własnymi potrzebami.
subsequently (też: accordingly, consequently, therefore)

Przykłady użycia - "subsequently" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBased on tolerability and efficacy, the dose may subsequently be increased.
W zależności od tolerancji i skuteczności leku dawkę można następnie zwiększyć.
EnglishThe Commission presented a proposal, which subsequently became Directive 2002/2/EC.
Komisja przedstawiła wniosek, który następnie stał się dyrektywą 2002/2/WE.
EnglishThe government which was subsequently formed was also something new for Albania.
Także rząd uformowany w wyniku tych wyborów był dla Albanii czymś nowym.
EnglishSubsequently, there were trips to the island by foreign ministers and commissioners.
Później na tę wyspę wyjeżdżali ministrowie spraw zagranicznych i komisarze.
EnglishSubsequently, Madam President, it must also be clear to consumers which marks exist.
Pani przewodnicząca! Konsumenci muszą też wiedzieć, jakie znaki obowiązują.
EnglishA proportion of bitches that show induced heat may subsequently develop pseudopregnancy.
U części suk wykazujących indukowaną ruję może dojść do rozwoju ciąży rzekomej.
EnglishThe agreement was subsequently revised in December 2009 in light of the Treaty of Lisbon.
W grudniu 2009 roku dokonano zmiany umowy, dostosowując ją do Traktatu z Lizbony.
EnglishThe effect of these legal changes should, however, be subsequently monitored.
Potrzebny jest jednak późniejszy monitoring efektów tych zmian prawnych.
EnglishOne patient subsequently died of acute cerebral ischemia with marked vasculopathy.
Jeden pacjent zmarł w następstwie znacznych zmian naczyniowych i ostrego niedokrwienia mózgu.
EnglishOne patient subsequently died of acute cerebral ischemia with marked vasculopathy.
Jeden pacjent zmarł w następstwie znacznych zmian naczyniowych i ostrego niedokrwienie mózgu.
EnglishSubsequently, all patients were continued on the 300/ 75 mg per m2 dose.
Następnie u wszystkich pacjentów kontynuowano leczenie podając dawkę 300/ 75 mg/ m2 pc.
EnglishSubsequently, the physician may continue decreasing the dose, but at a more gradual rate.
Następnie, lekarz może kontynuować zmniejszanie dawki, ale w sposób bardziej stopniowy.
EnglishAcute overdose could lead initially to hypoglycaemia and subsequently to hyperglycaemia.
Ostre przedawkowanie może prowadzić początkowo do hipoglikemii, a następnie do hiperglikemii.
EnglishThey may be adversely affected, for example, if the merger is subsequently cancelled.
Mogą oni ucierpieć, na przykład w przypadku, gdy później dochodzi do unieważnienia takiej fuzji.
EnglishSubsequently, the physician may continue decreasing the dose, but at a more gradual rate.
Następnie lekarz może zalecić dalsze, stopniowe zmniejszanie dawki, ale w wolniejszym tempie.
EnglishMember States subsequently drew up guidelines to handle such crises.
Państwa członkowskie sformułowały później wytyczne, jak radzić sobie z tego typu kryzysem.
EnglishI followed both the Tampere process and subsequently, in particular, the Hague process.
Śledziłem zarówno proces z Tampere, jak i następnie proces haski.
EnglishAnd every one of these has been subsequently blamed on large-body impact.
Za każde z nich przyjęło obwiniać się uderzenie wielkiego bolidu.
EnglishThe European Commission subsequently carried out an analysis of this matter.
Następnie kwestia ta została zbadana przez Komisję Europejską.
EnglishUnused drug must be discarded and not used subsequently.
Niewykorzystanego produktu leczniczego nie wolno użyć później, należy go wyrzucić.

Synonimy (angielski) dla "subsequently":

subsequently
subsequence