"subsequent" po polsku

EN

"subsequent" - polskie tłumaczenie

EN

subsequent {przymiotnik}

volume_up
The frequency of hypocalcaemia was much lower following subsequent infusions.
Częstość występowania hipokalcemii była znacznie mniejsza po wykonaniu kolejnych infuzji.
The proportion of affected patients decreases with subsequent infusions.
Odsetek pacjentów, u których one występowały, zmniejszał się wraz z liczbą kolejnych infuzji.
Subsequent doses should be administered monthly throughout the RSV season.
Kolejne dawki należy podawać co miesiąc przez cały sezon występowania zakażeń RSV.
It will have a major impact on the subsequent development of the whole European integration process.
Będzie ono miało ogromny wpływ na dalszy rozwój całego procesu integracji europejskiej.
We cannot allow the trafficking and subsequent auctioning of children to continue.
Nie możemy pozwolić na handel dziećmi i ich dalszą sprzedaż.
These initiatives naturally cover a large number of basic acts with subsequent regulation.
Obejmują one oczywiście znaczną liczbę podstawowych aktów, podlegających dalszej regulacji.

Przykłady użycia - "subsequent" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishParliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
Parlament weźmie udział w negocjacjach kolejnego porozumienia długoterminowego.
EnglishIt is recommended to maintain this lower infusion rate in all subsequent infusions.
Zaleca się utrzymanie zmniejszonej szybkości wlewu we wszystkich kolejnych wlewach.
EnglishSubsequent vitamin B12 injections may be given on the same day as pemetrexed.
Kolejne wstrzyknięcia witaminy B12 można podawać w dniu podania pemetreksedu.
EnglishSubsequent doses should be administered monthly throughout the RSV season.
Kolejne dawki należy podawać co miesiąc przez cały sezon występowania zakażeń RSV.
EnglishThe frequency of hypocalcaemia was much lower following subsequent infusions.
Częstość występowania hipokalcemii była znacznie mniejsza po wykonaniu kolejnych infuzji.
EnglishIf the rapporteur will agree to that, then we can withdraw the subsequent amendment.
Jeśli sprawozdawca się na to zgodzi, to możemy wycofać kolejną poprawkę.
EnglishThis compromise became the basis for the subsequent request for a WTO waiver.
Ten kompromis stał się podstawą późniejszego wniosku o zwolnienie WTO.
EnglishFor the subsequent weekly doses, the recommended infusion period is 60 minutes.
Zalecany czas wlewu kolejnych cotygodniowych dawek wynosi 60 minut.
EnglishThis should be a priority for both the current Presidency and subsequent presidencies.
Powinien to być priorytet zarówno dla obecnej prezydencji, jak i następnych prezydencji.
EnglishIt was clearer for me on the first vote than it was on the subsequent ones.
Było to dla mnie bardziej oczywiste podczas pierwszego głosowania niż podczas następnych.
EnglishSubsequent titration to a higher dose may be initiated as warranted clinically
O ile jest to uzasadnione klinicznie, można następnie rozpocząć stopniowe zwiększanie dawki.
EnglishThe subsequent placings extinguish spiritual life and should radiate outward.
Kolejne pchnięcia zabiją ducha i powinny rozchodzić się na zewnątrz.
EnglishThe dosage can be increased to full dose for subsequent cycles if tolerated.
Jeśli jest tolerowana, dawka może zostać zwiększona do pełnej wartości w następnych cyklach.
EnglishIf the dose was not escalated at Cycle 2, escalation should not be done in subsequent cycles.
Jeśli nie zwiększono dawki w 2. cyklu, nie należy zwiększać jej w kolejnych cyklach.
EnglishSubsequent episodes of HAE were treated in an open label extension.
Kolejne epizody HAE leczono w badaniu dodatkowym prowadzonym metodą otwartą.
EnglishYour doctor will decide whether such pre-treatment is necessary for subsequent doses.
Lekarz określi, czy takie leczenie wstępne jest konieczne przed zastosowaniem kolejnych dawek.
Englishleads to a subsequent decreased insulin dose delivered from the inhaler.
np. w zaparowanej łazience, w czasie przyjmowania dawki preparatu. le
EnglishI am clarifying this so it can be taken into account on subsequent occasions.
Wyjaśniam to, abyście mogli państwo uwzględnić to w przyszłości.
EnglishThe proportion of affected patients decreases with subsequent infusions.
Odsetek pacjentów, u których one występowały, zmniejszał się wraz z liczbą kolejnych infuzji.
EnglishI think that we should also adopt the same timing in subsequent years.
Sądzę, że w kolejnych latach powinniśmy przyjąć taki sam harmonogram.

"subsequent generation" - polskie tłumaczenie

subsequent generation
Polish
  • następne pokolenie
  • kolejne pokolenie
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "subsequence":

subsequence
subsequently