EN

subscription {rzeczownik}

volume_up
Subscription to additional shares in the capital of the European Bank for Reconstruction and Development (
Subskrypcja przez UE dodatkowych udziałów w kapitale Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) (
You can cancel the subscription by turning off auto-renew at any point during the subscription.
W dowolnym momencie subskrypcji możesz ją anulować, wyłączając funkcję automatycznego odnawiania.
You can cancel your subscription at any time, but storage purchases are non-refundable.
Możesz anulować subskrypcję w dowolnej chwili, ale nie ma możliwości zwrotu kosztów zakupu przestrzeni dyskowej.
subscription (też: licence, license)
We do not want to be reduced to consumers, with our rights consisting only of what is written in the subscription contract.
Nie chcemy zostać zredukowani do roli konsumentów, gdzie nasze prawa będą obejmować wyłącznie to, co zostało zawarte w umowie abonamentowej.
It re-establishes the double penalty for Internet users denied access to the web but required to continue to pay their subscription.
Ponownie wprowadza podwójną karę dla użytkowników Internetu, którym odmawia się dostępu do sieci, ale wymaga dalszego płacenia abonamentu.
Those of us who actually love the Internet and the opportunities it brings say that the rights of users should be defined by what we use our subscription for.
Ci z nas, którzy faktycznie kochają Internet oraz możliwości, jakie z sobą niesie, mówią, że prawa użytkowników należy określać według tego, do czego wykorzystujemy nasz abonament.
subscription (też: sub)
subscription

Przykłady użycia - "subscription" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThese data are collected via the online subscription form available on this same website.
Dane te są gromadzone poprzez internetowy formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej.
EnglishThe subscription of capital shall be according to the key established in accordance with Article 29.3.
Kapitał jest subskrybowany zgodnie z kluczem określonym w artykule 29.3.
EnglishYou can cancel the subscription by turning off auto-renew at any point during the subscription.
W dowolnym momencie subskrypcji możesz ją anulować, wyłączając funkcję automatycznego odnawiania.
EnglishYou can cancel your subscription at any time, but storage purchases are non-refundable.
Możesz anulować subskrypcję w dowolnej chwili, ale nie ma możliwości zwrotu kosztów zakupu przestrzeni dyskowej.
EnglishSubscription to additional shares in the capital of the European Bank for Reconstruction and Development (
Subskrypcja przez UE dodatkowych udziałów w kapitale Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) (
EnglishI think that Mr De Rossa is proposing that Commissioner McCreevy be offered a subscription to The Guardian.
Sądzę, że pan poseł De Rossa proponuje, żeby panu komisarzowi McCreevy'emu zaoferować prenumeratę Guardiana.
EnglishWhen the magazine -- actually, when I got the subscription -- it was 12 following pages. ~~~ It said, "Money does does make me happy."
Kiedy dostałem czasopismo, zobaczyłem 12 kolejnych stron: "Pieniądze czynią czynią mnie szczęśliwym."
EnglishAn online subscription for 59 dollars.
EnglishA print subscription for 125.
EnglishWe do not want to be reduced to consumers, with our rights consisting only of what is written in the subscription contract.
Nie chcemy zostać zredukowani do roli konsumentów, gdzie nasze prawa będą obejmować wyłącznie to, co zostało zawarte w umowie abonamentowej.
EnglishKey for capital subscription
EnglishIt re-establishes the double penalty for Internet users denied access to the web but required to continue to pay their subscription.
Ponownie wprowadza podwójną karę dla użytkowników Internetu, którym odmawia się dostępu do sieci, ale wymaga dalszego płacenia abonamentu.
EnglishOpinion on statistical data to be used for the determination of the key for subscription to the capital of the ECB (CON/1998/15)OJ C 190, 18.6.1998,
Opinia w sprawie danych statystycznych używanych dla dostosowania klucza określającego poziom subskrypcji kapitału EBC  (CON/1998/15)Dz.U.
EnglishWe also need to avoid a scenario where open access puts the existing dissemination of scientific research through subscription journals at risk.
Należy również uniknąć scenariusza, gdzie otwarty dostęp zagrozi obecnemu upowszechnianiu wyników badań naukowych przez prenumeratę czasopism.
EnglishSome additional side effects were very rarely reported (1 to 10 in 10,000 patients) after Thyrogen was available for subscription by physicians.
Niektóre dodatkowe działania niepożądane zgłaszano bardzo rzadko (1 do 10 na 10 000 pacjentów) po zastosowaniu leku Thyrogen po zapisaniu przez lekarza.
EnglishWe provide free games as well as premium, subscription-only games for users who want to earn points to spend on cool digital prizes!
Mamy w ofercie gry darmowe, płatne oraz dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, którzy chcą zdobywać punkty wydawane później na świetne nagrody cyfrowe.Tagi
EnglishIn accordance with Article 29, each national central bank shall be assigned a weighting in the key for subscription of the European Central Bank's capital.
Zgodnie z artykułem 29, każdemu krajowemu bankowi centralnemu przypisuje się wagę zgodnie z kluczem subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego.
EnglishOpinion on the statistical data to be used for the adjustment of the key for subscription to the capital of the ECB (CON/2003/5)OJ C 102, 29.4.2003, p.
Opinia w sprawie danych statystycznych używanych dla dostosowania klucza określającego poziom subskrypcji kapitału EBC (CON/2003/5)Dz.U. C 102 z 29.4.2003, str.
EnglishThe amount of storage you purchased is yours for the length of the subscription - one year - regardless of if you decide to cancel at any point.
Kupiona przez Ciebie przestrzeń jest dostępna przez okres subskrypcji – jeden rok – bez względu na to, czy w jakimś momencie zdecydujesz się zrezygnować z jej używania.
EnglishA non-ecommerce site may have downloadable files and PDF documents, product demonstrations, brochure requests, quote requests and subscription signups.
W przypadku witryny niehandlowej mogą to być pobrania plików i dokumentów PDF, prezentacje produktów, prośby o przesłanie materiałów promocyjnych, zapytania o ceny czy subskrypcje.

Synonimy (angielski) dla "subscript":

subscript
English