"subparagraph" po polsku

EN

"subparagraph" - polskie tłumaczenie

EN

subparagraph {rzeczownik}

volume_up
subparagraph (też: subsection)

Przykłady użycia - "subparagraph" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishDeclaration on Article III-273(1), second subparagraph
Deklaracja odnosząca się do artykułu III-273 ustęp 1 akapit drugi
EnglishIt may also adopt the transitional measures referred to in the second subparagraph on a proposal from the Commission.
Rada może również na wniosek Komisji przyjąć środki przejściowe, o których mowa w ustępie 2.
EnglishArticle III-198(2), third subparagraph, of the Constitution,
artykuł III-198 ustęp 2 akapit trzeci Konstytucji,
EnglishArticle I-60(4), second subparagraph, of the Constitution,
EnglishEuropean decisions adopted by the Council under the third subparagraph of Article III-168(2) of the Constitution;
decyzji europejskich przyjętych przez Radę na podstawie artykułu III-168 ustęp 2 akapit trzeci Konstytucji,
EnglishOn the expiry of that deadline, it shall re-examine the request, in accordance with the procedure set out in the second subparagraph.
Po upływie terminu rozpatruje ona ponownie wniosek zgodnie z procedurą przewidzianą w akapicie drugim.
EnglishThe first subparagraph shall be without prejudice to Member States ' competence to negotiate in international bodies and to conclude agreements.
Ustęp 1 nie narusza kompetencji Państw Członkowskich do negocjowania na forach międzynarodowych i zawierania umów.
EnglishThe first subparagraph shall be without prejudice to Member States ' competence to negotiate in international bodies and to conclude agreements.
Ustęp 1 nie narusza kompetencji Państw Członkowskich do negocjowania w organach międzynarodowych i zawierania umów.
EnglishThe proposed legal basis comprises Articles 133 and 175 in conjunction with the first subparagraph of Article 300(2), and the first subparagraph of Article 300(3) of the EC Treaty.
Proponowana podstawa prawna obejmuje art. 133 i 175 wraz z pierwszym akapitem art.
EnglishThe Commission is of the view that the reference to the target of 20% in the last subparagraph of Article 20(6)(d) will not be construed in a way different to Article 3(1) of the Directive.
Komisja uważa, że odwołanie do celu w wysokości 20%, o którym mowa w ostatnim akapicie art. 20 ust.
EnglishThe first subparagraph shall be without prejudice to Member States ' competence to negotiate in international bodies and to conclude international agreements.
Ustęp 1 nie narusza kompetencji Państw Członkowskich do negocjowania w organach międzynarodowych i zawierania umów międzynarodowych.
English In accordance with the first subparagraph of Article III-382(2) of the Constitution, the Executive Board shall comprise the President, the Vice-President and four other members.
    Zgodnie z artykułem III-382 ustęp 2 akapit pierwszy Konstytucji, Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i czterech innych członków.
EnglishThe European Parliament Committee on Legal Affairs decided to propose a change to the legal basis, so that a reference would be made to the second subparagraph of Article 300(3).
Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego postanowiła zaproponować zmianę podstawy prawnej, tak aby odniesieniem był drugi akapit art. 300 ust.
EnglishThey shall be selected, on the basis of the suggestions made by Member States, in accordance with the criteria set out in Article I-26(4) and (6), second subparagraph.
Są oni wybierani na podstawie sugestii zgłaszanych przez Państwa Członkowskie, zgodnie z kryteriami przewidzianymi w artykule I-26 ustęp 4 i ustęp 6 akapit drugi.
EnglishAny adjustments to these Agreements shall be the subject of protocols concluded with the co-contracting countries in conformity with the provisions of the second subparagraph of paragraph 1.
Wszelkie dostosowania w tych umowach stanowią przedmiot protokołów zawartych z państwami-stronami, zgodnie z postanowieniami ustępu 1 akapit drugi.
EnglishThe Council, on a proposal from the Commission, may unanimously adopt a European decision making the ordinary legislative procedure applicable to the matters referred to in the first subparagraph.
Rada, stanowiąc jednomyślnie, na wniosek Komisji, może przyjąć decyzję europejską o stosowaniu zwykłej procedury ustawodawczej do spraw, o których mowa w pierwszym akapicie.