EN

subordination {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
subordination
2. "to sth"
subordination
It's the subordination of genetic interest to other interests.
To jest podporządkowanie interesu genetycznego innym interesom.
It turns out that today the liberals are demanding subordination of religious institutions to the State and public authority.
Okazuje się, że dzisiejszym postulatem liberalnym jest podporządkowanie instytucji religijnych państwu i władzy publicznej.

Przykłady użycia - "subordination" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMadam President, something must be done about the shocking subordination of these women.
Pani przewodnicząca, należy coś zrobić z tym oburzającym podporządkowaniem kobiet.
EnglishIt's the subordination of genetic interest to other interests.
To jest podporządkowanie interesu genetycznego innym interesom.
EnglishAnd that era of terrorism, of course, was followed by segregation and decades of racial subordination and apartheid.
Po tamtej erze terroryzmu nastąpiła segregacja rasowa i lata niesprawiedliwości. i apartheidu.
EnglishIt turns out that today the liberals are demanding subordination of religious institutions to the State and public authority.
Okazuje się, że dzisiejszym postulatem liberalnym jest podporządkowanie instytucji religijnych państwu i władzy publicznej.
EnglishInstead of what we might describe as a culture of subordination among clients, farmers and officials, we need a culture of cooperation.
Zamiast tego, co możemy nazwać kulturą subordynacji klientów, rolników i urzędników, potrzebujemy kultury współpracy.
EnglishI am sure that the creation of a High Representative for Foreign Energy Policy with dual subordination is very important.
Jestem pewny, że stworzenie urzędu wysokiego szczebla d.s. zagranicznej polityki w dziedzinie energetyki, z podwójnym mandatem, jest bardzo ważne.
EnglishAt the same time, it is true, Yanukovych has certainly improved relations with Russia, but has thereby accepted a degree of subordination to Moscow that is new.
Jednocześnie, co jest prawdą, Janukowycz z pewnością poprawił stosunki z Rosją, ale tym samym zgodził się na taki stopień podporządkowania Moskwie, który jest nowy.
EnglishWe see no subordination, no duplication, no replacement of the role of the Council of Europe, which is secure in its place as an international guardian of human rights.
Nie dostrzegamy podporządkowania, powielenia czy zastąpienia roli Rady Europy, która może być spokojna o swoją pozycję na arenie międzynarodowej, gdzie stoi na straży praw człowieka.
Englishinsisted on these Funds being effectively used to promote real convergence, thus abandoning their constant subordination to the neoliberal objectives of the 'Lisbon Strategy';
kładły nacisk na efektywne wykorzystanie tych funduszy w celu propagowania prawdziwej konwergencji i na odejście od ciągłego podporządkowywania ich neoliberalnym celom strategii lizbońskiej;

Synonimy (angielski) dla "subordination":

subordination
subordinate
subordinating