EN

to submit [submitted|submitted] {czasownik}

volume_up
1. ogólne
to submit (też: to present, to put forward)
volume_up
przedłożyć {czas.} (projekt, prośbę, wniosek)
The Commission should submit relevant alternative proposals in this direction.
Komisja powinna przedłożyć odpowiednie alternatywne propozycje zmierzające w tym kierunku.
This is why we decided to submit these questions to the Commission and Council.
Dlatego postanowiliśmy przedłożyć te pytania Komisji i Radzie.
The Commission may submit a proposal to the Council to that effect.
Komisja może przedłożyć Radzie odpowiedni wniosek.
We shall be submitting the draft resolution at the beginning of October - early to mid-October.
Projekt rezolucji będziemy przedkładać na początku października - między początkiem a połową października.
Raporty PSUR należy przedkładać co trzy lata.
It obviously has declamatory or incantatory powers; it may submit proposals, but has no power beyond that.
Posiada ona oczywiście uprawnienia w zakresie recytacji i wypowiadania zaklęć; może przedkładać wnioski, ale oprócz tego nie posiada żadnych uprawnień.
to submit
volume_up
wnosić [wnoszę|wnosiłbym] {czas.} (petycję, podanie)
I should like to ask Parliament to support an amendment that we are submitting on this point.
Chciałabym prosić Parlament o poparcie dla poprawki, którą wnosimy w odniesieniu do tego punktu.
to submit
volume_up
wnieść {czas.} (petycję, podanie)
Cases submitted to the court are processed in two stages: a written stage and an oral stage.
Postępowanie w sprawie wniesionej do Trybunału składa się z dwóch etapów: procedury pisemnej i procedury ustnej.
The European Court of Justice rules on the action for failure to act submitted by the European Parliament against the European Council on the common transport policy.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka w sprawie o zaniechanie działania wniesionej przez Parlament Europejski przeciwko Radzie Europejskiej w sprawie wspólnej polityki transportowej.
to submit (też: to yield)
volume_up
podporządkować się {czas. zwr.} (uznawać czyjąś władzę)
to submit (też: to yield)
volume_up
podporządkowywać się {czas. zwr.} (uznawać czyjąś władzę)
The Commission should submit proposals before the next round of negotiations.
Przed następną rundą negocjacji Komisja powinna przedstawić odpowiednie wnioski.
The Commission should quickly submit a proposal for the European transaction tax.
Komisja powinna szybko przedstawić wniosek dotyczący europejskiego podatku od transakcji.
All the Member States have to submit their austerity plans up to April.
Do kwietnia wszystkie państwa członkowskie muszą przedstawić swoje plany oszczędnościowe.
Five countries have not even bothered to submit a report.
Pięć krajów nawet nie zadało sobie trudu, by złożyć sprawozdanie.
Today I tried to submit two written statements, and the internet site will not allow it.
Dziś próbowałam złożyć dwa oświadczenia pisemne, ale strona internetowa nie pozwala na to.
Musicie złożyć papiery, choć jesteście zajęci.
The Commission does not intend to submit any proposal for such a tax.
Komisja nie zamierza przedstawiać żadnego wniosku dotyczącego takiego podatku.
The Marketing Authorisation Holder will continue to submit 6 monthly PSURs.
Wytwórca będzie kontynuował przedstawianie raportów PSUR co 6 miesięcy.
Businesses are also legally bound to submit statistics.
Przedsiębiorstwa mają również obowiązek prawny przedstawiania statystyk.
The Marketing Authorisation Holder should submit annual PSURs.
Podmiot odpowiedzialny powinien składać coroczne okresowe raporty o bezpieczeństwie (PSUR).
Companies can submit VAT and tax declarations electronically.
Firmy mogą składać deklaracje podatkowe i VAT drogą elektroniczną.
The MAH should continue to submit yearly PSURs, until otherwise specified by the CHMP.
Podmiot odpowiedzialny powinien nadal składać coroczne raporty PSUR, do czasu odwołania przez CHMP.
2. "that"

Przykłady użycia - "to submit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe Commission should submit proposals before the next round of negotiations.
Przed następną rundą negocjacji Komisja powinna przedstawić odpowiednie wnioski.
EnglishOnce your Sitemap is complete, you can submit it to Google using Webmaster Tools.
Ukończoną mapę witryny możesz przesłać do Google za pomocą Narzędzi dla webmasterów.
EnglishHowever, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
EnglishWe recommend that you use a separate Sitemap to submit News information.
Informacje o artykułach z wiadomościami warto przesłać w osobnej mapie witryny.
EnglishYou can submit up to 500 Sitemap index files for each site in your account.
Dla każdej witryny na Twoim koncie możesz przesłać do 500 plików indeksu map witryn.
EnglishThe Commission should quickly submit a proposal for the European transaction tax.
Komisja powinna szybko przedstawić wniosek dotyczący europejskiego podatku od transakcji.
EnglishSubmit it to any health insurance authority in the country where you live.
Przedstaw go dowolnemu zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym mieszkasz.
EnglishLastly, in 2010, the Commission is due to submit a report on totalitarian crimes.
Wreszcie, w roku 2010 Komisja ma przedstawić sprawozdanie w sprawie zbrodni totalitaryzmu.
EnglishMember States have until the end of September 2011 to submit the data for the year 2010.
Państwa członkowskie muszą przedłożyć dane za 2010 roku do końca września 2011 roku.
EnglishThe Commission should submit relevant alternative proposals in this direction.
Komisja powinna przedłożyć odpowiednie alternatywne propozycje zmierzające w tym kierunku.
EnglishThe Marketing Authorisation Holder will continue to submit annual PSURs.
Podmiot odpowiedzialny będzie kontynuował składanie rocznych raportów PSUR.
EnglishSubmit it to a health insurance authority in the country where you work.
Przedstaw go zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym pracujesz.
EnglishSubmit it to the public employment service in the country where you are looking for a job.
Przedstaw go publicznym służbom zatrudnienia w kraju, w którym szukasz pracy.
EnglishThe Commission does not intend to submit any proposal for such a tax.
Komisja nie zamierza przedstawiać żadnego wniosku dotyczącego takiego podatku.
EnglishTo submit a template to your domain template gallery, just follow these steps:
Aby przesłać szablon do galerii szablonów w swojej domenie, wykonaj następujące czynności:.
EnglishKeep in mind that there's a maximum of templates you can submit per day.
Pamiętaj, że obowiązuje ograniczenie liczby szablonów, które można przesłać dziennie.
EnglishWhen you've created your Sitemap index file, save it and submit it to Google.
Po utworzeniu pliku indeksu map witryn zapisz go i prześlij do Google.
EnglishThe Marketing Authorisation Holder will continue to submit 6 monthly PSURs.
Wytwórca będzie kontynuował przedstawianie raportów PSUR co 6 miesięcy.
EnglishSubmit it to a health insurance authority in the country where you go for treatment.
Przedstaw go zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, do którego wyjeżdżasz na leczenie.
EnglishI hope that the Commission will comply with our request and submit a directive.
Mam nadzieję, że Komisja przychyli się do naszego wniosku i przedstawi odpowiednią dyrektywę.