EN

subjects {liczba mnoga}

volume_up
subjects (też: themes, topics)
volume_up
tematy {niemęskoos.}
These are four subjects that I think are important for the forthcoming few years.
Oto moim zdaniem cztery tematy istotne w nadchodzących latach.
It is, in fact, a system of interconnected vessels, they are not two separate subjects.
Tak naprawdę jest to system naczyń połączonych, nie są to dwa oddzielne tematy.
The subjects were similar and complementary, and that enabled us to exchange ideas.
Tematy były podobne i uzupełniały się, co umożliwiło nam wymianę pomysłów.
subjects
To ciągle bardzo naiwne przedmioty.
This said, it does not follow that subjects such as ancient Greek, Latin, history, archaeology and linguistics are unrelated to the labour market.
Nie oznacza to jednak, że przedmioty takie jak starożytna greka, łacina historia, archeologia czy lingwistyka nie są związane z rynkiem pracy.
subjects (też: objects)
volume_up
obiekty {niemęskoos.}

Przykłady użycia - "subjects" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere is no difference in exposure among Chinese, Japanese, and Korean subjects.
Nie ma różnic w ekspozycji pomiędzy Chińczykami, Japończykami i Koreańczykami.
EnglishThe proportion of subjects in clinical response at week 10 was 88.4 % (99/ 112).
Odsetek pacjentów z odpowiedzią kliniczną w tygodniu 10. wyniósł 88, 4 % (99/ 112).
EnglishThree other subjects experienced oedema of the feet, with paraesthesia in two cases.
U trzech innych osób wystąpił obrzęk stóp, w tym w dwóch przypadkach parestezje.
EnglishSubjects ranged in age from 6 months to 3.5 years at initiation of treatment.
W chwili rozpoczęcia badania wiek uczestników wynosił od 6 miesięcy do 3, 5 roku.
EnglishIn healthy subjects, the mean half-life in whole blood is approximately 43 hours.
U zdrowych osób średni okres półtrwania w pełnej krwi wynosi około 43 godzin.
EnglishIn two subjects the events resolved without interruption of INCRELEX treatment.
U dwóch badanych stan ustąpił bez przerywania leczenia produktem INCRELEX.
EnglishSubjects with severe hepatic impairment have not been studied (see section 4.4).
Nie badano pacjentek z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4. 4).
EnglishSubjects with severe hepatic impairment (Child-Pugh class C) were not evaluated.
Nie badano pacjentek z ciężkimi zaburzeniami wątroby (grupa C według skali Child- Pugh).
EnglishLess than 0.0005 % of the administered dose appeared in the semen of healthy subjects.
Mniej niż 0, 0005 % podanej dawki leku pojawia się w nasieniu u zdrowych osób.
EnglishWe are looking at a whole range of subjects and need to find a balance among them.
Przyglądamy się bardzo różnorodnym tematom i musimy wyważyć ich proporcje.
EnglishIt is, in fact, a system of interconnected vessels, they are not two separate subjects.
Tak naprawdę jest to system naczyń połączonych, nie są to dwa oddzielne tematy.
EnglishAnd needless to say, there were certain risks in taking on these subjects.
Nie trzeba nadmieniać, że podejmowanie tych tematów wiązało się z pewnym ryzykiem.
EnglishThe higher exposure was partly due to a reduced renal function in the studied subjects.
Większa ekspozycja po części wynikała z zaburzeń czynności nerek u tych pacjentów.
EnglishIn healthy subjects, the serum half-life of insulin is approximately 4 to 6 minutes.
Okres półtrwania insuliny wynosił u zdrowych ochotników około 4 do 6 minut.
EnglishThe systemic clearance of perflutren was similar in healthy and COPD subjects.
Klirens ustrojowy perflutrenu był podobny u osób zdrowych i osób z POChP.
EnglishData were limited in subjects with moderate and severe renal impairment.
Dane dotyczące osób z umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek są ograniczone.
English(DE) Mr President, I would like to say a few brief words about two subjects.
- (DE) Panie przewodniczący! Chciałabym powiedzieć krótko o dwóch sprawach.
EnglishThe subjects were similar and complementary, and that enabled us to exchange ideas.
Tematy były podobne i uzupełniały się, co umożliwiło nam wymianę pomysłów.
EnglishI must now turn to less pleasant subjects, however, namely the Cappato report.
Natomiast przechodzę do mniej przyjemnych spraw - do kwestii sprawozdania pana Cappato.
EnglishApproximately 34 % of the subjects in clinical studies of SUTENT were 65 or over.
Około 34 % uczestników badań klinicznych preparatu SUTENT było w wieku 65 lat lub więcej.

Synonimy (angielski) dla "subjective":

subjective
English
subjectivity
subject
Pozostałe hasła