EN

subjective {przymiotnik}

volume_up
subjective
We need only look at the very subjective list of what the World Bank considers to be fragile States.
Popatrzmy tylko na bardzo subiektywny wykaz państw, które Bank Światowy uważa za niestabilne.
. - First of all, the question of credibility is a subjective question for you.
. - Po pierwsze, kwestia wiarygodności ma dla pana wymiar subiektywny.
The causes of these shortcomings are both objective and subjective.
Przyczyny tych niedociągnięć są zarówno obiektywne, jak i subiektywne.

Przykłady użycia - "subjective" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMoreover, that provision does not create subjective rights for the social partners.
Ponadto postanowienie to nie tworzy subiektywnych praw dla partnerów społecznych. Art. 153 ust.
EnglishThe causes of these shortcomings are both objective and subjective.
Przyczyny tych niedociągnięć są zarówno obiektywne, jak i subiektywne.
EnglishThis will now be the subject of objective, and no longer subjective or arbitrary, consideration.
W przyszłości będzie to przedmiotem obiektywnej, a nie subiektywnej bądź arbitralnej oceny.
EnglishThe medical aspects should be taken into consideration in the first place, not subjective benefits.
Na pierwszym miejscu muszą zostać postawione kwestie medyczne, a nie korzyści subiektywne.
EnglishThe subjective behaviour of the State must be taken into account, too.
Pod uwagę należy wziąć także subiektywne zachowanie państwa.
EnglishWe need only look at the very subjective list of what the World Bank considers to be fragile States.
Popatrzmy tylko na bardzo subiektywny wykaz państw, które Bank Światowy uważa za niestabilne.
English. - First of all, the question of credibility is a subjective question for you.
przewodniczący Komisji. - Po pierwsze, kwestia wiarygodności ma dla pana wymiar subiektywny.
EnglishBut the first thing is that all value is subjective.
Ale pierwszą rzeczą, jaką to wszystko pokazuje jest to, że każda wartość jest subiektywna.
EnglishAm I right in saying that you have suggested a new and more subjective formula for applying that?
Czy mam rację mówiąc, że zasugerowała pani nową i bardziej subiektywną formułę realizacji tej koncepcji?
EnglishThis will result in the subjective handling of important business information, which can be misused.
Spowoduje do swobodne obchodzenie się z istotnymi informacjami handlowymi, które mogą zostać nadużyte.
EnglishAnd do not get the impression that this is very subjective.
EnglishThe self introduces the subjective perspective in the mind, and we are only fully conscious when self comes to mind.
Osobowość - Ja - wprowadza do umysłu subiektywną perspektywę i jesteśmy w pełni świadomi tylko, gdy w umyśle jest Ja.
EnglishWe must not, therefore, confuse subjective assessments with facts.
W związku z tym nie mieszajmy subiektywnych ocen z faktami.
EnglishThis is because that report is characterised by a high degree of confusion between objective truth and subjective assessments.
A chciałbym się odnieść dlatego, że w wyjątkowym natężeniu występuje tam pomieszanie obiektywnej prawdy z subiektywnymi ocenami.
EnglishThis principle of risk assessment has proved to be very subjective, and I therefore have doubts about the Solvency II and Basel II directives.
Ta zasada oceny ryzyka okazała się bardzo subiektywna, i w związku z tym mam wątpliwości co do Solvency II i Basel II.
EnglishAnd so the next time you meet someone, a stranger, one request: Understand that you live in the subjective truth, and so does he.
A więc kiedy następnym razem spotkacie kogoś obcego, jedna prośba: Zrozumcie, że żyjecie w prawdzie subiektywnej, tak samo jak i on.
EnglishAnd the idea, their premise was that we wanted to show pieces of sculpture on the street, and there'd be no subjective decision about what was the best.
Założenie było takie, że chcieliśmy pokazać rzeźby na ulicy, ale bez subiektywnej oceny, która jest najlepsza.
English'My world' is subjective.
EnglishGreater subjective well-being.
EnglishIn my theory, language evolves in such a way that sounds match, correspond with, the subjective, with the personal, intuitive experience of the listener.
Uważam, iż język ewoluował w taki sposób że dźwięk odpowiada subiektywnym personalnym intuicyjnym doświadczenią słuchacza

Synonimy (angielski) dla "subjective":

subjective
English
subjectivity
subject