"subject matter" po polsku

EN

"subject matter" - polskie tłumaczenie

EN subject matter
volume_up
{rzeczownik}

subject matter (też: point, subject, theme, topic)
As regards the subject matter of this resolution, I wish to say the following.
W kwestii tematu tej rezolucji pragnę powiedzieć rzecz następującą.
I would like to congratulate Mrs Iotova for the subject matter dealt with by this report.
Pragnę pogratulować pani poseł Iotovej podjęcia tego tematu w przedmiotowym sprawozdaniu.
It is a specialised, detailed report, but that is in the nature of the subject matter.
Sprawozdanie ma bardzo specjalistyczny charakter. Jest bardzo szczegółowe, ale wynika to przede wszystkim z tematu.
subject matter (też: thematics)
Then Mr Tannock will be satisfied that we have put the subject matter in the recital, and we will leave the matter open.
Wówczas poseł Tannock będzie zadowolony, że tematyka została ujęta w punkcie preambuły, a kwestię zostawimy otwartą.
With regard to the subject matter of the report, I voted in favour of contributing to the decommissioning of these old plants.
Biorąc pod uwagę tematykę sprawozdania, głosowałam za wsparciem procesu likwidacji tych starych elektrowni.

Synonimy (angielski) dla "subject matter":

subject matter

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "subject matter"

subject rzeczownik
subject przymiotnik
matter rzeczownik
to matter czasownik

Przykłady użycia - "subject matter" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe subject matter of this Green Paper is very important, as well as being deeply worrisome.
Kwestia zielonej księgi jest bardzo ważna, jak również budząca głęboki niepokój.
EnglishOn the contrary, the subject matter itself is viewed in a banal and casual way.
Natomiast sam problem jest postrzegany jako coś banalnego i zwykłego
EnglishAs regards the subject matter of this resolution, I wish to say the following.
W kwestii tematu tej rezolucji pragnę powiedzieć rzecz następującą.
EnglishI would like to congratulate Mrs Iotova for the subject matter dealt with by this report.
Pragnę pogratulować pani poseł Iotovej podjęcia tego tematu w przedmiotowym sprawozdaniu.
EnglishI believe that this is justified given the non-contradictory nature of its subject matter.
Uważam, że jest to uzasadnione, zważywszy na niesporny charakter przedmiotu tej rezolucji.
EnglishIn my opinion, its contents and subject matter are incompatible with the principle of subsidiarity.
Moim zdaniem jej treść i przedmiot są niezgodne z zasadą pomocniczości.
EnglishTom Shannon: Yeah, the subject matter that I'm looking for, it's usually to solve a question.
Tom Shannon: To, czego szukam to odpowiedź na pytanie.
EnglishIt is a specialised, detailed report, but that is in the nature of the subject matter.
Sprawozdanie ma bardzo specjalistyczny charakter. Jest bardzo szczegółowe, ale wynika to przede wszystkim z tematu.
EnglishI recall that this matter was subject to a simplified legislative procedure so as to speed it up.
Przypominam, że w celu jej przyspieszenia sprawa ta była przedmiotem uproszczonej procedury legislacyjnej.
EnglishThis is a very technical and complex subject matter, but standards play a part in our everyday lives.
Jest to bardzo techniczne i złożone zagadnienie, przy czym jednak normy odgrywają znaczącą rolę w naszym życiu codziennym.
EnglishThe subject matter of the complaint and the consequences of the complaint would provide important feedback for the entire legislature.
Przedmiot skargi i jej następstwa zapewnią ważne informacje zwrotne dla całej władzy ustawodawczej.
EnglishWith regard to the subject matter of the report, I voted in favour of contributing to the decommissioning of these old plants.
Biorąc pod uwagę tematykę sprawozdania, głosowałam za wsparciem procesu likwidacji tych starych elektrowni.
EnglishI am quite sure that, if the subject matter was otherwise, I would probably find myself agreeing with a lot of what they say.
Jestem pewna, że gdyby chodziło o coś innego, to prawdopodobnie zgodziłabym się z większością tego, co mówią.
EnglishThe core subject-matter of Regulation (EC) No 2560/2001 is cross-border transfers and cross-border electronic payment operations.
Głównym przedmiotem rozporządzenia (WE) nr 2560/2001 są przelewy transgraniczne i elektroniczne płatności transgraniczne.
EnglishThe matter is subject to verification.
EnglishWhy should it suddenly find another committee responsible for the subject matter just because somebody sent a petition to that other committee?
Dlaczego nagle inna komisja miałaby być odpowiedzialna za przedmiot sprawy, tylko dlatego, że ktoś do niej skierował petycję?
English. - (DE) Madam President, the subject matter of the report before us would seem, at first glance, to be highly technical.
sprawozdawca. - (DE) Pani przewodnicząca! Przedmiot sprawozdania, które mamy przed sobą może się wydawać na pierwszy rzut oka wysoce techniczny.
EnglishSo it got me thinking, what if I told you my history was story, how I was born for it, how I learned along the way this subject matter?
Zacząłem się zastanawiać, co gdybym wam powiedział, że moje życie to opowiadanie, jak do tego dorosłem, jak nauczyłem się po drodze tego tematu?
EnglishIt was quite clear during this process that the first hours and days of the debate were somewhat tougher because this was new subject matter.
W trakcie tego procesu dość wyraźnie było widać, że pierwsze godziny i dni tej debaty były nieco trudniejsze, ponieważ było to nowe zagadnienie.
EnglishWith all due respect for the subject matter, we would like to point out that this is a report the European Union could have done without.
na piśmie. - (SV) Z całym należnym szacunkiem dla tematu, chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że Unia Europejska mogłaby się obyć bez tego sprawozdania.