EN

subject {przymiotnik}

volume_up
subject
Monocultures were established, the country was destroyed and subjected to a brutal regime.
Ustanowiono monokultury, kraj był zniszczony i poddany brutalnemu reżimowi.
The issue of the Schengen expansion must be clearly separated from the type of evaluation to which we will subject the Schengen system.
Kwestię rozszerzenia obszaru Schengen należy wyraźnie oddzielić od oceny, której zostanie poddany system Schengen.
But I have no difficulty with the words 'subjects' and 'citizens'.
Ale nie widzę problemu ze słowami "poddany” i "obywatel”.
subject
And keep going, until the subject presses the button, saying, "I see the change."
I tak w kółko, aż badany naciśnie przycisk, mówiąc "Widzę zmianę."

Przykłady użycia - "subject" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSubject: Decommissioning programme for one third of the Irish whitefish sector.
Dotyczy: programu likwidacji jednej trzeciej sektora połowów głębiela w Irlandii
EnglishFinally, in the debate on this subject, I believe that one point has been missed.
Kończąc powiem, że uważam, że w tej debacie nie zwróciliśmy uwagi na jeden aspekt.
EnglishSubject: Proposed increase in modulation in the context of the CAP Health Check
Dotyczy: proponowanego zwiększenia modulacji w kontekście oceny funkcjonowania WPR
EnglishThis subject of equal treatment is the focus of Chapter III of the directive.
W rozdziale III omawianej dyrektywy skupiono się na temacie równego traktowania.
EnglishMany commentators have said that death is the forbidden subject of our generation.
Wielu interpretatorów twierdziło, że śmierć jest w naszej generacji tematem tabu.
EnglishThis is a subject of ongoing work and COPS is discussing it today, for example.
Obecnie trwają prace nad tym tematem i na przykład KPiB dyskutuje nad nim dzisiaj.
EnglishOnly computer programs expressed in the proper form should be subject to protection.
Tylko wyrażony we właściwej formie program komputerowy winien podlegać ochronie.
EnglishWhile we are on the subject of pupils, why should they be separated into categories?
Skoro jesteśmy przy temacie dzieci, dlaczego mają one być dzielone na kategorie?
EnglishFor animal treatment only Veterinary medicinal product subject to prescription
Stosować wyłącznie u zwierząt Produkt leczniczy weterynaryjny dostępny na receptę.
EnglishOn the other hand, it is obvious that the subject of cabotage is more problematic.
Z drugiej strony, kwestia kabotażu jest niewątpliwie bardziej problematyczna.
EnglishHowever, no attention was paid to this subject at EU level for a long time.
Jednak przez długi czas kwestia ta nie wzbudziła zainteresowania na szczeblu UE.
EnglishI believe that all Member States need to be subject to common surveillance.
Moim zdaniem wszystkie państwa członkowskie powinny podlegać wspólnemu nadzorowi.
English- (PL) Madam President, I would also like to speak on the subject of this directive.
- (PL) Pani przewodnicząca! Chcę również wypowiedzieć się w kwestii tej dyrektywy.
EnglishSubject: Information and Communication Technologies (ICT) and Information Society
Przedmiot: Technologie teleinformatyczne (ICT) i społeczeństwo informacyjne
EnglishWe already have a number of binding international instruments on this subject.
Mamy już w tej sprawie pewną liczbę wiążących instrumentów międzynarodowych.
EnglishIt is, and it needs to be because of the importance of this particular subject.
Takie właśnie jest i takie być musi ze względu na znaczenie tego szczególnego tematu.
EnglishSubject: Serious infringements of the rules of the common fisheries policy in 2005
Dotyczy: poważnych naruszeń zasad wspólnej polityki rybołówstwa w 2005 roku.
EnglishThe summit should also address the subject of reciprocal visa-free travel.
Na szczycie powinien zostać również omówiony temat wzajemnego ruchu bezwizowego.
EnglishThe European Parliament has been working constructively and is united on this subject.
W tej kwestii Parlament Europejski jest zgodny i podjął konstruktywne działania.
EnglishI would not dream of trying to regulate on this subject, with all my experience.
Przy całym moim doświadczeniu nie śniłbym o próbach regulacji tej kwestii.

"subject groups" - polskie tłumaczenie

subject groups
Polish
  • grupy tematyczne
  • grupy tematy
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"subject of gossip" - polskie tłumaczenie

subject of gossip
Polish
  • przedmiotem plotek
  • temat plotek
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "subject":

subject
subjective
English
subjectivity