"subheading" po polsku

EN

"subheading" - polskie tłumaczenie

EN

subheading {rzeczownik}

volume_up
subheading (też: subtitle)
The CHMP initially proposed to put this information in section 4.4 under the subheading “ Children and adolescents”.
Początkowo CHMP zaproponował umieszczenie tej informacji w punkcie 4. 4 pod podtytułem „ Dzieci i młodzież ”.

Przykłady użycia - "subheading" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe amount of medicine you should take is explained under the ‘ How much to take’ sub-heading below.
Ilość leku, jaką powinien zażywać pacjent wyjaśniono w podpunkcie „ Ile leku zażywać ”, poniżej.
EnglishIn comparison with 2008, payments under expenditure sub-heading 1b have decreased by almost 14 %.
W porównaniu z rokiem 2008, płatności pochodzące z wydatków przedstawionych w podpozycji 1b zmniejszyły się o prawie 14%.
EnglishThe CHMP initially proposed to put this information in section 4.4 under the subheading “ Children and adolescents”.
Początkowo CHMP zaproponował umieszczenie tej informacji w punkcie 4. 4 pod podtytułem „ Dzieci i młodzież ”.
EnglishTo put it plainly, as things stand, we do not have enough money under subheading 1a for this agency in either form.
Mówiąc krótko, w obecnym stanie rzeczy nie mamy wystarczająco pieniędzy na tę agencję w żadnej formie zgodnie z nagłówkiem 1a.
English This Section concerns cotton, not carded or combed, falling within subheading 5201 00 of the Combined Nomenclature.
    Niniejsza sekcja dotyczy bawełny, niezgrzeblonej ani nieczesanej, uwzględnionej pod podpozycją nr 5201 00 Nomenklatury Scalonej.
EnglishSub-heading 1A, research and innovation, is the most important element, and adequate funds have been secured in our draft budget.
Poddział 1A, badania i innowacje, to najważniejszy element, na który w projekcie budżetu przeznaczyliśmy stosowne środki.
EnglishWe want the title of subheading 1a, 'competitiveness for growth and employment', not just to be purely rhetorical, but also to include specific measures.
Pragniemy, aby nazwa poddziału 1a ("Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”) nie była jedynie figurą czysto retoryczną, ale by także zawierała konkretne środki.
EnglishThat created additional pressure on subheading 1a, considerably affecting the dynamics of the negotiations on the 2010 budget and jeopardising Parliament's political priorities.
Wywołało to dodatkową presję na podpozycję 1a, poważnie wpływając na dynamikę negocjacji nad budżetem na 2010 rok i zagrażając politycznym priorytetom Parlamentu.
EnglishHowever, in the little time available to me, I would like to stress how important it is, now more than ever, that we avoid sacrificing the appropriations of sub-heading 3b.
Jednakże, mając na uwadze małą ilość czasu jaka mi pozostała, chciałabym podkreślić jak ważne jest to teraz niż kiedykolwiek wcześniej, by unikać poświęcania środków z pozycji 3b.
EnglishAs regards sub-heading 1b - Cohesion for growth and employment - the Council intends to accept the commitment appropriations proposed by the Commission in its preliminary draft budget.
Jeśli chodzi o podpozycję 1b - Spójność dla wzrostu i zatrudnienia - Rada zamierza przyjąć środki na zobowiązania proponowane przez Komisję we wstępnym projekcie budżetu.
EnglishThe additional protocol, which found a solution to the conflict and an acceptable wording for subheading c) of Article 3, was only signed in May 2008 by Portugal, Spain, France and Morocco.
Protokół dodatkowy, który zawiera rozwiązanie sporu oraz odpowiednie brzmienie art. 3 lit. c) został podpisany przez Portugalię, Hiszpanię, Francję i Maroko w maju 2008 roku.

Synonimy (angielski) dla "subheading":

subheading
English