"subgroup" po polsku

EN

"subgroup" - polskie tłumaczenie

EN

subgroup {rzeczownik}

volume_up
This subgroup of patients is considered to constitute the core efficacy population.
Ta podgrupa jest uważana za stanowiącą podstawową populację analizy skuteczności.
Serum-lipid lowering agent Chemical subgroup:
Leki zmniejszające stężenie lipidów w surowicy Podgrupa chemiczna:
Under field conditions, only sub-group A is infective and immunisation against sub-group A provides full protection against A, B and C.
W warunkach terenowych, jedynie podgrupa A wirusa białaczki kotów ma właściwości zakażania.

Przykłady użycia - "subgroup" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn this subgroup, there was a 92 % (89/97) sustained virological response rate.
W podgrupie tej wskaźnik trwałej odpowiedzi wirusologicznej wynosił 92 % (89/ 97).
EnglishThis subgroup of patients is considered to constitute the core efficacy population.
Ta podgrupa jest uważana za stanowiącą podstawową populację analizy skuteczności.
EnglishHowever some trends were apparent for patients in exploratory subgroup analyses.
Jednakże, w dalszych analizach podgrup obserwowano pewne tendencje.
EnglishIn this subgroup, there was a 56 % (463/823) sustained virological response rate.
W opisanej podgrupie trwałą odpowiedź wirusologiczną obserwowano u 56 % (463/ 823) pacjentów.
EnglishFor the sub-group of patients with platinum-sensitive disease the difference was greater:
W podgrupie pacjentek reagujących na związki platyny różnica była większa:
EnglishPrimary endpoint in the sub-group of patients with renal impairment
Pierwszorzędowy punkt końcowy w podgrupie pacjentów z niewydolnością nerek
EnglishProgression-free survival in locally advanced disease by therapy sub-group
Okres przeżycia bez progresji choroby w miejscowo zaawansowanej chorobie według podgrupy leczenia
EnglishNo death reduction was observed in the subgroup of patients with lower disease severity.
Nie obserwowano zmniejszenia śmiertelności w podgrupie pacjentów z chorobą o lżejszym nasileniu.
EnglishHowever, some trends were apparent in exploratory subgroup analyses.
Jednakże, w dalszych analizach podgrup obserwowano pewne tendencje.
EnglishProgression-free survival in locally advanced disease by therapy sub-group
Zdarzenia (%) w grupie pacjentów leczonych produktem Casodex
EnglishTable 2 Overall survival in locally advanced disease by therapy sub-group
Przeżycie całkowite u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego, analiza podrup.
EnglishThese results obtained in a subgroup of patients a posteriori should be interpreted cautiously.
Z rozwagą należy interpretować podane powyżej wyniki badań wykonanych na podgrupach pacjentów.
EnglishOverall survival in locally advanced disease by therapy sub-group
Liczba zgonów (%) w grupie pacjentów leczonych produktem Casodex
EnglishTable 1 Progression-free survival in locally advanced disease by therapy sub-group
Tabela 1 Przeżycie wolne od progresji u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego, analiza podgrup.
EnglishSubgroup analyses across age, gender and race consistently favored the TCF arm compared to the CF arm.
Analizy w podgrupach, z uwzględnieniem wieku, płci i rasy wykazywały stale przewagę grupy TCF nad grupą CF.
EnglishSerum-lipid lowering agent Chemical subgroup:
Leki zmniejszające stężenie lipidów w surowicy Podgrupa chemiczna:
EnglishSurvival estimates were lower in the subgroup of patients with PAH secondary to systemic sclerosis.
Szacowana przeżywalność była mniejsza w podgrupie pacjentów z nadciśnieniem płucnym wywołanym uogólnioną miażdżycą.
EnglishUnder field conditions, only sub-group A is infective and immunisation against sub-group A provides full protection against A, B and C.
W warunkach terenowych, jedynie podgrupa A wirusa białaczki kotów ma właściwości zakażania.
EnglishAnd at some point in the past, a sub-group of Africans left the African continent to go out and populate the rest of the world.
Swego czasu w przeszłości podgrupa mieszkańców Afryki opuściła kontynent, aby zasiedlić resztę świata.
EnglishIn the subgroup with two organ dysfunctions, the results were similar to those seen in the PROWESS trial.
W podgrupie pacjentów z zaburzeniem czynności dwóch narządów, wyniki były zbliżone do wyników obserwowanych w badaniu PROWESS.