"subcontracting" po polsku

EN

"subcontracting" - polskie tłumaczenie

EN

subcontracting {rzeczownik}

volume_up
subcontracting
This is why we set aside 40% for subcontracting in the procurement plan.
Dlatego też wydzieliliśmy w ramach planu udzielania zamówień publicznych 40% na podwykonawstwo.
Worryingly, subcontracting may increasingly be used as a way of reducing direct social responsibility.
Niepokojące jest to, że umowy o podwykonawstwo mogą być coraz częściej wykorzystywane do ograniczenia bezpośredniej odpowiedzialności społecznej.
Workers who wanted to strike in protest at the calamitous safety arrangements were threatened by subcontracting companies with instant dismissal.
Robotnikom, którzy chcieli zorganizować strajk w proteście przeciwko katastrofalnym warunkom bezpieczeństwa, firmy zlecające podwykonawstwo zagroziły natychmiastowym zwolnieniem.

Przykłady użycia - "subcontracting" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe are faced, however, with ageing power plants and the practice of subcontracting.
Nasze elektrownie starzeją się, a ponadto mamy do czynienia z praktyką zlecania podwykonawstwa.
EnglishSocial Responsibility of subcontracting undertakings in production chains (short presentation)
Odpowiedzialność społeczna podwykonawców w łańcuchach produkcji (krótka prezentacja)
EnglishSocial responsibility of subcontracting undertakings in production chains (
Społeczna odpowiedzialność podwykonawców w łańcuchach produkcji (
EnglishThis is why we set aside 40% for subcontracting in the procurement plan.
Dlatego też wydzieliliśmy w ramach planu udzielania zamówień publicznych 40% na podwykonawstwo.
EnglishThe undertaking not to regard the provision on subcontracting as a precedent is also important.
Ważne jest także zobowiązanie, aby nie traktować postanowienia o podwykonawstwie jako precedensu.
EnglishThis is particularly the text concerning subcontracting.
Mam w szczególności na myśli część dotyczącą podwykonawstwa.
English. - The rise of sub-contracting in Europe has had far-reaching consequences for labour relations.
na piśmie. - Wzrost popularności podwykonawstwa w Europie wywarł dalekosiężny wpływ na stosunki pracy.
EnglishThe conditions in subcontracting companies and suppliers, including in the production of raw materials, are often appalling.
Warunki u podwykonawców i dostawców, w tym przy produkcji surowców, są często przerażające.
English. - (FI) Mr President, Commissioner, subcontracting chains are commonplace in business.
sprawozdawca. - (FI) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Łańcuchy podwykonawców stanowią w gospodarce powszechne zjawisko.
EnglishThe agreement on subcontracting, to which the rapporteur has already made reference in his speech, is very important.
Porozumienie w sprawie podwykonawstwa, do której sprawozdawca już nawiązał w swoim wystąpieniu, jest bardzo ważne.
EnglishAt the moment only eight Member States have national legislation covering the responsibility of subcontracting undertakings.
Obecnie tylko w ośmiu państwach członkowskich istnieją przepisy krajowe dotyczące odpowiedzialności podwykonawców.
English. - I support this report which demands responsible and clear rules for Subcontracting in Europe.
na piśmie. - Popieram sprawozdanie, którego autor domaga się odpowiedzialnych i jasnych uregulowań dotyczących podwykonawców w Europie.
EnglishWorryingly, subcontracting may increasingly be used as a way of reducing direct social responsibility.
Niepokojące jest to, że umowy o podwykonawstwo mogą być coraz częściej wykorzystywane do ograniczenia bezpośredniej odpowiedzialności społecznej.
EnglishIn addition, there are, of course, positive results emerging from this compromise, particularly the consensus achieved on the difficult question of subcontracting.
Ponadto, z kompromisu tego wynikają oczywiście pozytywne rezultaty, szczególnie consensus osiągnięty w trudnej kwestii podwykonawstwa.
EnglishThis report calls on the Commission to adopt definitive legislation on social responsibility in subcontracting throughout the whole production process.
W sprawozdaniu wezwano Komisję do przyjęcia dostatecznych uregulowań w sprawie społecznej odpowiedzialności podwykonawców w całym procesie produkcji.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I voted in favour of Mr Lehtinen's report on the social responsibility of subcontracting undertakings in production chains.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Głosowałem za sprawozdaniem pana posła Lehtinena w sprawie społecznej odpowiedzialności dostawców w łańcuchu dostaw.
EnglishWorkers who wanted to strike in protest at the calamitous safety arrangements were threatened by subcontracting companies with instant dismissal.
Robotnikom, którzy chcieli zorganizować strajk w proteście przeciwko katastrofalnym warunkom bezpieczeństwa, firmy zlecające podwykonawstwo zagroziły natychmiastowym zwolnieniem.
EnglishFinally, the liability of companies involved in the subcontracting chain, if it can be proven that they knew about the employment of illegal immigrants by the subcontractor.
Wreszcie, odpowiedzialność firm w łańcuchu podwykonawstwa, jeżeli można udowodnić, iż wiedziały one o zatrudnianiu nielegalnych imigrantów przez podwykonawcę.
EnglishWe are thinking not only of all those who will be directly affected and lose their jobs, but also of all the subcontracting companies that will suffer as a result.
Myślimy nie tylko o tych wszystkich, których dotyczy to bezpośrednio, którzy stracą pracę, ale także o wszystkich podwykonawcach, którzy ucierpią na skutek tego wydarzenia.
EnglishThe European Union's high standards with regard to the environment, health and quality are in practice constantly being breached by imports, subcontracting and relocation of Europe's businesses.
Wysokie normy Unii Europejskiej w odniesieniu do ochrony środowiska, zdrowia i jakości są praktycznie stale łamane przez import, podwykonawstwo i przenoszenie się europejskich przedsiębiorstw.

Synonimy (angielski) dla "subcontract":

subcontract