"to sub for" po polsku

EN

"to sub for" - polskie tłumaczenie

EN

to sub for {czasownik}

volume_up
1. "sb"
to sub for
volume_up
zamienić {czas. dk} (kogoś)
to sub for
volume_up
zastąpić {czas. dk} (kogoś)

Przykłady użycia - "to sub for" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, largely speaking, the sub-prime mortgage lending area was unregulated.
Jednakże mówiąc ogólnie, obszar kredytów hipotecznych nie był uregulowany.
EnglishThe TWSTRS is comprised of three sub-scales which examine severity, pain and disability.
Skala TWSTRS obejmuje trzy podskale badające nasilenie, ból i utratę czynności.
EnglishNow in 1957, Ghana was the first sub-Saharan country to gain its independence.
W 1957, Ghana była pierwszym krajem na południe od Sahary, która osiągnęła niepodległość.
EnglishHealth care systems in Sub-Saharan Africa and Global Health (short presentation)
Systemy opieki zdrowotnej w Afryce Subsaharyjskiej i zdrowia na świecie (krótka prezentacja)
EnglishThe situation is at its worst in southern and sub-Saharan Africa, and also in Asia.
W Afryce południowej i subsaharyjskiej, a także w Azji sytuacja przedstawia się najgorzej.
EnglishI can go here and I can split sub-Saharan Africa into its countries.
Mogę przejść tutaj i podzielić Afrykę na południe od Sahary na poszczególne kraje.
EnglishFor the sub-group of patients with platinum-sensitive disease the difference was greater:
W podgrupie pacjentek reagujących na związki platyny różnica była większa:
EnglishPeople outside that circle are treated as sub-human, and can be exploited with impunity.
Ludzie spoza tego kręgu są traktowani jak podludzie i mogą być bezkarnie wykorzystywani.
EnglishIt actually is a very good working sub -- that’s what it was designed for.
To w sumie całkiem dobry pojazd podwodny, po to został zaprojektowany.
EnglishThe situation is most difficult in Africa, and in particular in sub-Saharan Africa.
W Afryce, zwłaszcza subsaharyjskiej, sytuacja jest najtrudniejsza.
EnglishSo look at the average here -- this is the average for all of sub-Saharan Africa.
Zobaczcie tą średnią. ~~~ To średnia dla Afryki Subsaharyjskiej.
EnglishImplementation of these programmes, however, requires lasting stabilisation of the sub-region.
Wdrożenie tych programów wymaga jednak długotrwałej stabilizacji podregionów.
EnglishAnd so what I'll show you now is the ability to pull out sub-stories.
To co teraz wam pokażę, jest możliwością wydzielania mniejszych historii.
English. ~~~ If you need to track across sub-domains, like store.example.com
Jeżeli chcesz śledzić jednocześnie subdomeny, np. store.example.com i checkout.example.com,
EnglishIt is for this reason that small and medium-sized enterprises are not sub-companies.
Z tego też powodu małe i średnie przedsiębiorstwa nie powinny stanowić gorszej kategorii firm.
EnglishIt is therefore a sub-sector that needs support and sensible regulation.
Dlatego jest to podsektor potrzebujący wsparcia i rozsądnej regulacji.
EnglishPrimary endpoint in the sub-group of patients with renal impairment
Pierwszorzędowy punkt końcowy w podgrupie pacjentów z niewydolnością nerek
EnglishWhy in golf is it good to shoot under par... but a sub-par performance in anything else is bad?
Dlaczego w golfie dobrze jest mieć jak naj mniej uderzeń... a wszystko inne jest złe?
EnglishThis is sub-optimal at the moment, and I use the term advisedly.
Obecnie są one poniżej optymalnego poziomu, i świadomie używam tego właśnie terminu.
EnglishLike, you know, just as you get into the malaria zone, sub-Saharan Africa.
Właściwie, aż do granic strefy malarycznej, czyli Czarnej Afryki.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to sub for"

sub rzeczownik
for spójnik
for przyimek
for
to provide for czasownik