"stupidity" po polsku

EN

"stupidity" - polskie tłumaczenie

EN

stupidity {rzeczownik}

volume_up
We think they must be blinded by religion, or by simple stupidity.
Myślimy, że zaślepiła ich religia albo zwykła głupota.
I know that the stupidity and greed of Irish politicians has a lot to do with this.
Wiem, że w znacznej mierze wynikła ona z głupoty i chciwości irlandzkich polityków.
Do intelligent networks result in stupidity then?
Czy w takim razie inteligentne sieci prowadzą do głupoty?

Przykłady użycia - "stupidity" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI know that the stupidity and greed of Irish politicians has a lot to do with this.
Wiem, że w znacznej mierze wynikła ona z głupoty i chciwości irlandzkich polityków.
EnglishThat leaves me with question three: how about having penalties for stupidity and the sin of arrogance?
I zostaje pytanie numer trzy: może wprowadzimy kary za głupotę i grzech arogancji?
EnglishWe think they must be blinded by religion, or by simple stupidity.
Myślimy, że zaślepiła ich religia albo zwykła głupota.
EnglishI can only hope that we will be delivered from this stupidity and that this Council meeting will show more sense.
Mogę mieć tylko nadzieję, że zwycięży rozsądek i że posiedzenie Rady będzie bardziej sensowne.
EnglishDo intelligent networks result in stupidity then?
Czy w takim razie inteligentne sieci prowadzą do głupoty?
EnglishBy that, the Buddha did not mean stupidity; he meant clinging to the illusion that life is static and predictable.
Budda nie miał tu na myśli głupoty, lecz lgnięcie do iluzji, że życie jest niezmienne i przewidywalne.
English(Text: Please apologize for your stupidity.
EnglishWith artificial intelligence, not only have they not created artificial intelligence, they haven't yet created artificial stupidity.
A co do sztucznej inteligencji – nie dość, że nie została ona jeszcze stworzona, nie powstała też, jak dotąd, sztuczna głupota.
EnglishI do not know whether this is political stupidity, or simply a matter of keeping energy pressure over particular countries in the Community.
Nie wiem, czy to jest głupota polityczna, czy też kwestia utrzymania wpływu energetycznego na określone kraje Wspólnoty.
EnglishIn the developed world, in a way, it's worse, because we have so much access to knowledge of the stupidity of what we're doing.
Można powiedzieć, że w świecie rozwiniętym jest jeszcze gorzej, ponieważ mamy taki łatwy dostęp do wiedzy o głupocie naszych poczynań.
EnglishYour famous poet Fernando Pessoa once wrote: 'No intelligent idea can gain general acceptance unless some stupidity is mixed in with it'.
Sławny portugalski poeta, Fernando Pessoa, kiedyś napisał: "Żadna inteligentna idea nie może zyskać ogólnej akceptacji, jeśli nie zostanie w niej zawarta jakaś głupota”.
EnglishThe recommendations in the report may not be binding, but human stupidity is contagious and Parliament should therefore not support such things.
Być może zalecenia przedstawione w sprawozdaniu nie są wiążące, ale ludzka głupota jest zaraźliwa i w związku z tym Parlament nie powinien popierać takich działań.
EnglishWe have everything that we need; all we need is faith and stubborn will, faith in our role and the will to fight against the tyranny of stupidity and temper.
Mamy wszystko, czego potrzebujemy; wszystko, czego potrzebujemy to wiara i uparta wola, wiara w rolę, jaką mamy do odegrania, i wola walki z tyranią głupoty i gniewu.
EnglishYou believe that if European citizens are increasingly sceptical of the European Union, it is because of a lack of education, because of ignorance, or stupidity even.
Sądzicie, że jeżeli obywatele Europy są nastawieni coraz bardziej sceptycznie do Unii Europejskiej, jest to wynikiem braku edukacji, ignorancji, a wręcz głupoty.
EnglishNow here's a title that may sound familiar, but whose author may surprise you: "Four-and-a-Half-Years of Struggle Against Lies, Stupidity and Cowardice."
A oto jeszcze jedna książka, której tytuł może brzmieć znajomo, ale której autor może być dla was zaskoczeniem: "Cztery i pół roku walki z kłamstwem, głupotą i tchórzostwem".
English(FR) Madam President, with this all-out attack by a few international banks against the euro, the world is once more confronted with the stupidity and greed of the markets.
(FR) Pani przewodnicząca! Wobec tego frontalnego ataku kilku międzynarodowych banków na euro, świat po raz kolejny musi stawić czoła głupocie i chciwości rynków.