"studying" po polsku


Bezokolicznik czasownika studying: to study
EN

"studying" - polskie tłumaczenie

EN to study
volume_up
[studied|studied] {czasownik}

It's hard to study a bluefin on its turf, the entire Pacific realm.
Trudno jest badać tuńczyka na jego terytorium, całym królestwie Pacyfiku.
We can actually study line-of-sight velocities of cosmic objects.
Pozwalają badać prędkości radialne obiektów kosmicznych.
Well, first of all, we can study them now that we know where they are.
Przede wszystkim możemy je badać teraz, gdy wiemy, że istnieją.
They may study, but lectures given by men are watched by female students on video.
Mogą studiować, ale wykład mężczyzny studentki oglądają na video.
Battista from Italy wanted to study in the United Kingdom.
Battista jest Włochem i chciał studiować w Wielkiej Brytanii.
Now students have different opportunities to study on Cyprus or abroad.
Teraz można studiować także na Cyprze.
to study (też: to learn)
I believe that it is not only minorities who should have to study the language of the majority, but also vice versa.
Uważam, że przedstawiciele mniejszości powinni uczyć się języka większości i vice versa.
The Member States that so wish may do well to study Sweden and other Scandinavian countries and copy the measures that they have taken.
Państwa członkowskie mogą uczyć się od Szwecji i innych krajów skandynawskich i podjąć podobne działania.
And Nelson is stuck studying under the streetlights.
A Nelson utknął i musi uczyć się pod latarnią.
to study
to study (też: to go through)
volume_up
przerobić {czas.} [pot.]
to study (też: to scrutinize, to peruse)
We have been able to study that in detail.
Zdołaliśmy ją szczegółowo przestudiować.
We need to study the models which offer us a high employment rate and high fertility rates at the same time.
Potrzebujemy przestudiować te modele, które oferują nam wysoką stopę zatrudnienia przy jednoczesnej wysokiej dzietności.
The report contains interesting and useful ideas, which we shall study carefully when devising our strategy.
W sprawozdaniu znalazły się ciekawe i przydatne pomysły, które powinniśmy dokładnie przestudiować podczas opracowywania naszej strategii.
to study (też: to go through)
volume_up
przerabiać {czas. ndk} [pot.]
Therefore, if the agency puts forward a new guideline, we will study it very attentively.
Dlatego jeżeli Urząd wprowadzi nowe wytyczne, my będziemy je uważnie analizować.
And this is one of the first images we made to study this phenomenon.
I to jest jeden z pierwszych obrazków jaki stworzyliśmy do analizowania tego fenomenu.
The study will also examine potential links between pharmaceutical parallel trade and the appearance of counterfeit medicines.
Badanie będzie także analizować potencjalne powiązania pomiędzy równoległym handlem farmaceutycznym a pojawianiem się podrobionych leków.

Przykłady użycia - "studying" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI've spent most of my career studying this phenomenon called bioluminescence.
Większość mojej kariery spędziłam na badaniu zjawiska zwanego bioluminescencją.
EnglishSending money to children studying abroad is cheaper thanks to the EU.
Dzięki UE przesyłanie pieniędzy dzieciom studiującym za granicą jest tańsze.
EnglishWe've come away from the Freudian gloom, and people are now actively studying this.
Pozostawiliśmy za sobą freudowskie przygnębienie, i właśnie to ludzie aktywnie teraz studiują.
EnglishAnd the reason they carry on studying is not because they went to a school like this.
których dzieci po raz pierwszy robią pracę domową i zdają egzaminy.
EnglishI don't have very many shots of people, because they kind of get in the way of studying pure form.
Nie mam wielu zdjęć ludzi, ponieważ przeszkadzają w studiowaniu czystej formy.
EnglishSo in a way, by studying a woman, you can read the structure and the ideology of the country.
W pewien sposób, przypatrując się kobietom, można zrozumieć strukturę i ideologię kraju.
English(Laughter) I mean kids are studying this stuff and they've got the word "fluctus" up there.
(Śmiech) Pomyślcie sobie, że dzieci uczą się tych rzeczy, a tu nagle widzą słowo "fluctus".
English(Laughter) Because I was there in '71, studying a lagoon in West Africa.
(Śmiech) Byłem tam 1971 r. badając lagunę w Zachodniej Afryce.
EnglishIn the following section you will find information about studying in Estonia.
W tym dziale znajdziesz informacje o studiach w Estonii.
EnglishWell actually I started, oddly enough, studying stock market prices.
No cóż, zaczęło się dość niezwykle. ~~~ Śledziłem kursy giełdowe.
EnglishAnd about three years later, when I left the hospital, I started studying at the university.
Trzy lata później, kiedy opuściłem szpital, poszedłem na studia.
EnglishBernard Devauchelle and Sylvie Testelin, who did the first operation, are studying that.
Bernard Devauchelle i Sylvie Testelin, którzy przeprowadzili pierwszą operację badają to zagadnienie.
EnglishThis is the basic question of somebody who's interested in finding and studying black holes.
To jest podstawowe pytanie odkrywców i badaczy czarnych dziur.
EnglishThe only two requirements were that they were studying at the university, and they spoke English.
Wymagaliśmy tylko dwóch rzeczy -- żeby studiowali na uniwersytecie i żeby mówili po angielsku.
EnglishSo to sum up, what have we learned from studying genomes of present day humans and extinct humans?
Podsumowując, czego dowiedzieliśmy się ze studiowania genomów współczesnych i wymarłych ludzi?
EnglishWhen I was in high school I just didn't care at all about studying, until I had Mr.
W liceum w ogóle nie chciało mi się uczyć, póki nie spotkałam pana Carlocka.
EnglishEuropean Youth Portal > Studying > Non-formal learning
Europejski Portal Młodzieżowy > Nauka > Edukacja nieformalna
EnglishI mean, you can imagine the feeling when I saw him studying.
Potrafi więc pan sobie wyobrazić co poczułem widząc, że się uczy?
EnglishThis is a nurses' college -- there are 300 nurses studying.
To jest szkoła pielęgniarek. ~~~ Uczy się w niej 300 pielęgniarek.
EnglishEuropean Youth Portal > Studying > ... at university
Europejski Portal Młodzieżowy > Nauka >... na uniwersytecie…