EN

structural {przymiotnik}

volume_up
structural
This is a structural problem and it is caused by one person: Mr Zapatero.
To problem strukturalny i spowodował go jeden człowiek: premier Zapatero.
The agricultural and structural budgets are left untouched.
Budżet na rolnictwo i budżet strukturalny pozostają niezmienione.
The disadvantageous situation of women is structural.
Niekorzystna sytuacja kobiet ma charakter strukturalny.

Przykłady użycia - "structural" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOn the other hand, there is little positive said about the Structural Funds.
Z drugiej strony nie można powiedzieć wiele dobrego o funduszach strukturalnych.
EnglishWill aid from the structural funds really lead to the development of these regions?
Czy pomoc z funduszy strukturalnych naprawdę prowadzi do rozwoju tych regionów?
EnglishAreas of major concern still exist in relation to the Structural Funds too.
Również w zakresie funduszy strukturalnych nadal bardzo martwią nas pewne sprawy.
EnglishHungary has dedicated structural funds and rural development funds at its disposal.
Węgry mają przyznane fundusze strukturalne i fundusze na rozwój obszarów wiejskich.
EnglishThe Structural Funds, too, play an essential role in tackling social exclusion.
W walce z wykluczeniem społecznym istotną rolę odgrywają także fundusze strukturalne.
EnglishThe structural imbalances which the crisis has only exacerbated go beyond debts.
Nierównowaga strukturalna, którą kryzys jedynie zaostrzył, nie dotyczy jedynie długów.
EnglishThe Commission is very much aware of the structural problems in the sector too.
Komisja jest także bardzo świadoma strukturalnych problemów w tym sektorze.
EnglishAll European regions should continue to have access to the Structural Funds.
Wszystkie europejskie regiony powinny nadal mieć dostęp do funduszy strukturalnych.
EnglishThe crisis must be overcome, but then a structural response will be needed.
Musimy zażegnać ten kryzys, ale wówczas potrzebne będzie rozwiązanie strukturalne.
EnglishTherefore, it is necessary to correct its scope by making a structural change.
Dlatego też należy koniecznie skorygować jego zakres, dokonując zmiany strukturalnej.
EnglishThese proposals should also take into account a common programme of structural reforms.
Propozycje te powinny również uwzględnić wspólny program reform strukturalnych.
EnglishThe establishment of the European Emergency Fund is no structural solution.
Ustanowienie europejskiego funduszu pomocowego nie jest rozwiązaniem strukturalnym.
EnglishAnother very important question is: how do we encourage structural reforms?
Inną bardzo ważna kwestią jest: w jaki sposób wspieramy reformy strukturalne?
EnglishThe same can be said for the Structural Funds and the modernisation of our schools.
To samo odnosi się do funduszy strukturalnych i modernizacji naszych szkół.
EnglishAn even greater problem is the Structural Funds; 12% is of course far too high.
Jeszcze większym problemem są fundusze strukturalne: 12% to oczywiście o wiele za dużo.
EnglishHowever, our citizens cannot be burdened with a further structural crisis.
Nasi obywatele nie mogą jednakże być obciążani dalszym kryzysem strukturalnym.
EnglishThey help improve shared management, and that also means structural funds.
Wspomagają one zarządzanie dzielone, a to dotyczy również funduszy strukturalnych.
EnglishThere is no need to provide any structural support to other sectors in the economy.
Nie ma potrzeby zapewnienia żadnego strukturalnego wsparcia innym sektorom gospodarki.
EnglishIt is clear at this point that we need a new dimension for the Structural Funds.
Jasne jest, że potrzebujemy nowego wymiaru dla funduszy strukturalnych.
EnglishFirstly, concerning the Structural Funds - approximately 35% of the budget.
Pierwsza z nich dotyczy funduszy strukturalnych, stanowiących około 35 % budżetu UE.