EN

stronger {przymiotnik}

volume_up
stronger
There should be a stronger emphasis on vaccination and discriminatory testing.
Powinien mieć miejsce silniejszy nacisk na szczepienia i badania różnicujące.
We need a stronger Europe, so that we can have a stronger Atlantic alliance.
Potrzebna nam bowiem silniejsza Europa i silniejszy Sojusz Atlantycki.
A state will become stronger and not weaker by granting rights to its minorities.
Poprzez przyznanie praw swoim mniejszościom kraj stanie się silniejszy, a nie słabszy.

Przykłady użycia - "stronger" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere should be a stronger emphasis on vaccination and discriminatory testing.
Powinien mieć miejsce silniejszy nacisk na szczepienia i badania różnicujące.
EnglishThe resolution also calls for an even stronger presence of EULEX in Kosovo.
Nasza rezolucja zawiera także apel o zwiększenie obecności misji EULEX w Kosowie.
EnglishA state will become stronger and not weaker by granting rights to its minorities.
Poprzez przyznanie praw swoim mniejszościom kraj stanie się silniejszy, a nie słabszy.
EnglishPrime Minister, I expect the single currency to emerge stronger from this crisis.
Panie premierze! Spodziewam się, że jednolita waluta wyjdzie z tego kryzysu mocniejsza.
EnglishLet us use these six months to make Europe and the community of Europe stronger.
Wykorzystajmy te sześć miesięcy, aby uczynić Europę i europejską wspólnotę silniejszymi.
EnglishAnd he increased his people greatly, And made them stronger than their adversaries.
Gdzie rozmnożył Bóg lud swój bardzo, i uczynił go możniejszym nad nieprzyjaciół jego.
EnglishIt must promote more ambitious targets and demonstrate a stronger political will.
Musi promować ambitniejsze cele i prezentować silniejszą wolę polityczną.
EnglishPerhaps it can do so if it takes stronger measures than it has done so far.
Może stanie się tak, jeżeli podejmie bardziej zdecydowane działania niż dotychczas.
EnglishTheir ability to play a stronger role is crucial for stability on the financial markets.
Umocnienie ich roli ma zasadnicze znaczenie dla stabilności rynków finansowych.
EnglishWe will also continue to support Georgia in its efforts to grow stronger.
Będziemy również nadal wspierać Gruzję w jej wysiłkach na rzecz wzmocnienia kraju.
EnglishThe emphasis on stronger regional cooperation of network operators is also welcomed.
Popieramy również zaakcentowanie silniejszej współpracy regionalnej operatorów sieci.
EnglishBut their big slogan during the campaign was 'vote "no” for a stronger Europe'.
Lecz ich głównym sloganem było "głosuj na "nie” dla silniejszej Europy”.
EnglishThe Commission delegations in certain key countries need a stronger presence.
W niektórych krajach konieczne jest wzmocnienie przedstawicielstw Komisji.
EnglishIn that way we can balance the report so that we get a stronger development dimension.
W ten sposób sprawozdanie będzie bardziej wyważone i uzyska większy wymiar rozwojowy.
EnglishThose in the world in need really need a stronger Europe in the world.
Silniejsza Europa jest naprawdę niezbędna ludziom potrzebującym na całym świecie.
EnglishThe stronger the institutions, the better they can serve this ideal and our citizens.
Im instytucje są silniejsze, tym lepiej mogą służyć temu ideałowi i naszym obywatelom.
EnglishFirst of all, the Employment Strategy must be given a much stronger social dimension.
Przede wszystkim strategii zatrudnienia trzeba nadać znacznie szerszy wymiar społeczny.
EnglishWe need to make stronger efforts to set up a tangible common energy policy.
Musimy dołożyć starań i stworzyć konkretną wspólną politykę energetyczną.
EnglishOtherwise, it will be weaker, whereas both sides want it to be stronger.
W przeciwnym razie będzie słabsza, zaś obie strony chcą, by była silniejsza.
EnglishWe must give a stronger voice to workers in the decision making process of their company.
Musimy dać pracownikom większą siłę głosu w procesie decyzyjnym ich przedsiębiorstw.