"strong growth in" po polsku

EN

"strong growth in" - polskie tłumaczenie

strong growth in
PL
  • silny wzrost w
  • silny wzrost

Przykłady użycia - "strong growth in" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

He, however, explained that the decline had little impact on the economy mainly as a result of the strong growth in the non-import bill.
The decline in the value of oil imports helped to reduce the strong growth in the country's import bill.
As such, we are expecting to chart a strong growth in this division this year.
Furthermore, the private sector firms sustained their optimism for a strong growth in 2014.
Yet, despite strong growth in light commercial sales over the past 15 years, single-cab bakkie sales still outweigh those of double cabs two to one.
Agriculture remains the dominant economic sector, with strong growth in textiles, construction, garments, and tourism leading to increased foreign investment and international trade.
He said the company continues is strong growth in revenue and remains profitable on an operating level.
Revenue increased 22.6% to $120.6 million from $98.4 million, attributable to strong growth in master service agreements and other electrical construction work.
However, continuing strong growth in most of its main businesses bode well for its core earnings even as it seeks further investments in infrastructure.
Reinforcing the continued strong growth in the economy's demand base were record levels of net immigration.

Przykłady użycia - "strong growth in" po polsku

EnglishThe European economy has continued to show strong growth based on solid foundations.
Gospodarka europejska nadal wykazuje silny wzrost oparty na solidnych podstawach.
EnglishThe prospect of a return to strong growth has never been so distant.
Perspektywa powrotu do silnego wzrostu nigdy nie była tak odległa.
EnglishGreece, Spain, Portugal and Ireland have recorded strong growth.
Grecja, Hiszpania, Portugalia i Irlandia odnotowały znaczący wzrost.
EnglishMoreover, tourism represents a strong growth engine for Europe.
Poza tym turystyka jest ogromną siłą napędową dla Europy.
EnglishOur car exporters are by far the strongest importers on the Korean market, with strong growth rates.
Nasi eksporterzy samochodów mają zdecydowanie najmocniejszą pozycję na rynku koreańskim, wykazując najwyższe tempo wzrostu.
EnglishThe country's economy is showing strong growth of 8% and inward investment has this year been in the order of EUR 700 million.
Gospodarka kraju wzrasta w tempie 8%, a wewnętrzne inwestycje sięgnęły w tym roku 700 milionów euro.
EnglishLarge regions may be showing strong growth, but they can, at the same time, contain small regions which are fighting for survival.
Duże regiony mogą wykazywać zdecydowany wzrost, ale jednocześnie mogą obejmować również mniejsze regiony walczące o przeżycie.
EnglishAs expected, the pace of economic growth in the euro area decelerated in the second quarter, following strong growth in the first quarter.
Zgodnie z oczekiwaniami tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro, po szybkim wzroście w pierwszym kwartale, w drugim kwartale zwolniło.
EnglishThis is particularly important because these countries, though they have experienced strong growth, still have high levels of poverty and unemployment.
Jest to szczególnie ważne, ponieważ kraje te, pomimo iż odnotowują intensywny wzrost, w dalszym ciągu borykają się z ubóstwem i dużym bezrobociem.
EnglishThe current strong growth in global demand for agricultural products provides a favourable environment in which to hasten the deregulation of the agricultural policy.
Obecny silny wzrost globalnego popytu na produkty rolne zapewnia korzystne środowisko dla przyspieszenia deregulacji polityki rolnej.
EnglishThe global satellite navigation systems sector has experienced strong growth since 2000, when the systems were first used in the United States.
Sektor globalnych systemów nawigacji satelitarnej doświadczył potężnej ekspansji od czasu pierwszych zastosowań tych systemów w 2000 roku, w Stanach Zjednoczonych.
EnglishThe coordination of our economic policies must be active and effective, and focused on processes of sustainable, strong growth that is shared by all and will guarantee jobs.
Musi być ona aktywna i skuteczna oraz skupiona na procesach zrównoważonego, mocnego wzrostu wspólnego wszystkim i zapewniającego miejsca pracy.
EnglishMany Asian countries show strong growth while Africa attracts only 2% of world investment and the economies in many of its countries are in dire straits.
Wiele krajów azjatyckich rozwija się szybko, podczas gdy Afryka przyciąga zaledwie 2% inwestycji światowych, a gospodarki wielu krajów kontynentu znalazły się w poważnych tarapatach.
EnglishGlobal supervision should, in fact, promote the stabilisation of solid financial markets and sustain the current recovery, guaranteeing strong growth in demand and employment levels.
Rzeczywiście nadzór globalny powinien wspierać stabilizację mocnych rynków finansowych oraz podtrzymywać bieżącą naprawę, gwarantując zdecydowany wzrost popytu i stopy zatrudnienia.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "strong growth in"

strong przymiotnik
growth rzeczownik
in przyimek