"strong defence" po polsku

EN

"strong defence" - polskie tłumaczenie

EN

strong defence {rzeczownik}

volume_up
strong defence

Przykłady użycia - "strong defence" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI also welcome the strong defence of children in relation to trafficking, institutionalisation, pornography and disability.
Z zadowoleniem przyjęłam także zdecydowaną obronę dzieci w kontekście handlu ludźmi, instytucjonalizacji, pornografii i niepełnosprawności.
English(HU) Mr President, I have expressed my firm support on several occasions when it came to taking strong action in defence of human rights in the EU's relations with third countries.
(HU) Panie Przewodniczący! Wielokrotnie wyrażałem zdecydowane poparcie dla podjęcia mocnych działań na rzecz obrony praw człowieka w stosunkach Unii z państwami trzecimi.
EnglishWe in this Parliament have always taken a strong line in defence of the autonomous rights of the people of Tibet, which does not automatically mean the right to self-determination or independence.
W tym Parlamencie przyjmujemy zawsze zdecydowaną linię obrony praw ludności Tybetu do autonomii, co nie oznacza automatycznie prawa do samostanowienia lub niepodległości.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "strong defence"

defence rzeczownik
strong przymiotnik
strong liquor rzeczownik
man-to-man defence rzeczownik
strong nuclear force rzeczownik
strong interaction rzeczownik
strong force rzeczownik
strong point rzeczownik
strong man rzeczownik
Polish
zone defence rzeczownik
strong bond
in defence
Polish
doctoral defence rzeczownik
engineering work defence rzeczownik
illegal defence rzeczownik