EN

strong {przymiotnik}

volume_up
The European economy has continued to show strong growth based on solid foundations.
Gospodarka europejska nadal wykazuje silny wzrost oparty na solidnych podstawach.
A strong emphasis is also put on the need to secure a balanced diet for needy people.
Silny nacisk położono też na konieczność zapewnienia potrzebującym zrównoważonej diety.
I therefore hope that there will be strong encouragement to bring this about.
Liczę zatem, że będzie to silny bodziec do urzeczywistnienia rzeczonych postulatów.
We have built a strong new consensus on the importance of this work.
Udało się nam osiągnąć mocny konsensus w odniesieniu do znaczenia tej pracy.
Let us remember that a chain is only as strong as its weakest link.
Pamiętajmy, że łańcuch jest jedynie tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo.
It's as strong and dense as teak and it will hold up any roof.
Jest tak mocny i twardy, jak drzewo tekowe. ~~~ Potrafi utrzymać każdy dach.
strong

Przykłady użycia - "strong" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe seriousness of our intentions implies our strong institutional credibility.
Powaga naszych zamiarów wymaga od nas zdecydowanej wiarygodności instytucjonalnej.
EnglishAnd the conspiracy was strong; for the people increased continually with Absalom.
I stało się sprzysiężenie wielkie, a lud się schodził, i przybywało go Absalomowi.
EnglishThe pressure of international competition in the motor industry is very strong.
Presja międzynarodowej konkurencji w branży motoryzacyjnej jest bardzo silna.
EnglishI have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.
Parlament zawsze udzielał mi dużego poparcia i mam nadzieje, że tak będzie nadal.
EnglishWe have praised countries with a tradition and culture of strong social partnership.
Chwalimy państwa posiadające tradycję i kulturę silnego partnerstwa społecznego.
EnglishMr Sarkozy said that we cannot have a strong Europe if Europe is not united.
Pan Sarkozy stwierdził, że nie ma mowy o silnej Europie bez Europy zjednoczonej.
EnglishWe hope that the Commissioner will be making some strong proposals on that point.
Mamy nadzieję, że pan komisarz przedstawi kilka rozsądnych propozycji w tej sprawie.
EnglishWhat's unexpected about this is that it's soft, but it's also a strong magnet.
Zaskakujące jest to, że jest to miękkie, a jednak jest także silnym magnesem.
EnglishThe European economy has continued to show strong growth based on solid foundations.
Gospodarka europejska nadal wykazuje silny wzrost oparty na solidnych podstawach.
EnglishOur mutual relationship is strong and we can and should strengthen it further.
Nasze wzajemne stosunki są silne i możemy oraz powinniśmy je dalej wzmacniać.
EnglishThe report is strong on the need for a healthy environment and the right to play.
Sprawozdanie wyraźnie mówi o zapotrzebowaniu na zdrowe środowisko i prawo do zabawy.
EnglishThe country places a strong emphasis on following pro-Euro-Atlantic policies.
Jest krajem podkreślającym zdecydowanie pro-euro-atlantycki kierunek polityki.
EnglishDo not wear very thin clothing because it will not protect you from strong light.
Nie nosić bardzo cienkiego ubrania, ponieważ nie ochroni ciała przed silnym światłem.
EnglishThis has created momentum, but also strong public opinion to find out the truth.
Zaistniały odpowiednie warunki i opinii publicznej bardzo zależało na wykryciu prawdy.
EnglishI therefore hope that there will be strong encouragement to bring this about.
Liczę zatem, że będzie to silny bodziec do urzeczywistnienia rzeczonych postulatów.
EnglishI am sure the European Parliament will be a strong ally in support of these efforts.
Jestem pewna, że Parlament Europejski będzie nas silnie wspierał w tych wysiłkach.
EnglishAs I have said before, we need a strong Europe with a human factor at its centre.
Jak już powiedziałam, potrzebujemy silnej Europy, w centrum której znajdą się ludzie.
EnglishThe muscle spasms can be strong enough to cause bone fractures of the spine.
Skurcze mięśni mogą być tak silne, że prowadzą ia do złamania kości kręgosłupa. len
EnglishYou cannot have proper democracy without having a free, strong and vibrant opposition.
Nie ma prawdziwej demokracji bez wolnej, silnej i tryskającej energią opozycji.
EnglishWe are at the stage where regulation - and strong regulation at that - is required.
Jesteśmy na etapie, na którym konieczna jest regulacja - i to zdecydowana regulacja.

"strong gale" - polskie tłumaczenie

strong gale
Polish
  • silna widra
  • silny gale
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"strong glue" - polskie tłumaczenie

strong glue
Polish
  • mocny klej
Więcej chevron_right

"strong gravity" - polskie tłumaczenie

strong gravity
Polish
  • silna grawitacja
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "strong":

strong
strongly
English