"striving for" po polsku

EN

"striving for" - polskie tłumaczenie

EN

striving for {rzeczownik}

volume_up
striving for (też: aspiration, pursuit)
Or happiness: "Striving toward happiness = moving toward unhappiness."
Albo o szczęściu: "Dążenie do szczęścia = schodzenie ku nieszczęściu.
Europe must embody a constant striving for simplification.
Musi ona natomiast uosabiać ciągłe dążenie do upraszczania.
Necessary conditions for the achievement of this objective include striving for uniform subsidy rates throughout the European Union.
Warunkiem niezbędnym jest w tym przypadku między innymi dążenie do ujednolicenia stawek płatności w skali całej Unii Europejskiej.

Przykłady użycia - "striving for" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhile striving for economic benefits, we must not forget security requirements.
W zabiegach o korzyści gospodarcze nie wolno nam zapominać o wymogach bezpieczeństwa.
EnglishWe should constantly be striving for better equality between women and men.
Powinniśmy nieustannie zabiegać o większą równość pomiędzy kobietami a mężczyznami.
EnglishThey contain essential elements towards which we in the European Union are striving.
Uwzględniają one wszystkie zasadnicze cele, do realizacji których dąży Unia Europejska.
EnglishParliament is striving for better and more transparent cooperation with other institutions.
Celem Parlamentu jest lepsza i przejrzystsza współpraca z innymi instytucjami.
EnglishWe are striving to ensure that communications between people are as open as possible.
Staramy się zapewnić, aby komunikacja między ludźmi była tak otwarta, jak to tylko możliwe.
EnglishWe know that his heart is in the right place and that he is striving hard for this.
Wiemy, że ma serce do tej sprawy i że ciężko pracuje na jej rzecz.
EnglishThis partnership which we are striving for with Africa offers a huge opportunity.
Partnerstwo z Afryką, o które zabiegamy, oferuje ogromną szansę.
EnglishWhat shall we say about Cyprus, which is striving for unity at all costs?
Co powiemy w przypadku Cypru, który za wszelką cenę dąży do jedności?
EnglishOr happiness: "Striving toward happiness = moving toward unhappiness."
Albo o szczęściu: "Dążenie do szczęścia = schodzenie ku nieszczęściu.
EnglishIt's what right-thinking designers and all the clients are striving for.
Właśnie tego chcą poprawnie myślący projektanci i wszyscy klienci.
EnglishSo we are still striving towards a positive outcome of the Doha Round.
Zatem nadal usiłujemy osiągnąć pozytywny rezultat rundy dauhańskiej.
EnglishYes, over here it was attractive, but over there we were striving for freedom.
Tak, tu było atrakcyjnie, a my tam dążyliśmy do wolności.
EnglishRegionalisation is our objective and what we are striving for in the common fisheries policy.
Regionalizacja jest punktem docelowym i tym, do czego dążymy we Wspólnej Polityce Rybackiej.
Englishstriving for lasting peace agreements between the parties, and,
• dążeniu do trwałych uzgodnień pokojowych pomiędzy stronami, oraz,
EnglishI ask that the Commissioner continue her good work in striving for a solution to this dispute.
Proszę panią komisarz, aby kontynuowała swoje prace mające na celu rozstrzygnięcie tego sporu.
English. - (PT) We are striving to ensure that there is truly free movement of persons within Europe.
na piśmie. - (PT) Staramy się zapewnić rzeczywistą swobodę przepływu osób w Europie.
Englishwhereunto I labor also, striving according to his working, which worketh in me mightily.
W czem też pracuję, bojując według skutecznej mocy jego, która we mnie dzieło swoje potężnie sprawuje.
EnglishFreedom of movement is a basic right and a pillar of EU citizenship for which we are all striving.
Swoboda przepływu stanowi podstawowe prawo i filar członkostwa w UE, do którego wszyscy dążymy.
EnglishWe don't always meet those standards, but that's what we're striving for.
Nie zawsze spełniamy te standardy, ale do tego dążymy.
EnglishAre we striving for a 20% reduction in CO2 or even a 30% reduction?
Czy dążymy do redukcji emisji CO2 o 20 %, a nawet o 30 %?

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "striving for"

for spójnik
for przyimek
for
to provide for czasownik
to make for czasownik
to care for czasownik