"to strive for" po polsku

EN

"to strive for" - polskie tłumaczenie

EN

to strive for {czasownik}

volume_up
to strive for (też: to strive, to strive toward)
We should strive to achieve a substantial reduction of these differences.
Powinniśmy dążyć do tego, aby te różnice ulegały znaczącemu zmniejszeniu.
We should strive for engagement with Iran at all levels.
Powinniśmy dążyć do współpracy z Iranem na wszystkich możliwych szczeblach.
We should strive for a coordinated and strong approach.
Powinniśmy dążyć do wypracowania skoordynowanego i zdecydowanego podejścia.
to strive for (też: to exert self over)

Przykłady użycia - "to strive for" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere is also no doubt that Turkey must strive for good neighbourhood relations.
Nie ma też wątpliwości, że Turcja musi zadbać o stosunki dobrosąsiedzkich.
EnglishI strive very hard to adhere to the Treaty of Lisbon with every action I take.
Usilnie staram się trzymać traktatu lizbońskiego w każdym działaniu, które podejmuję.
EnglishI am very committed to this, and we must strive to achieve it together.
Jestem do niego bardzo przywiązany i musimy wspólnie dążyć do jego osiągnięcia.
EnglishHe shall not strive, nor cry aloud; Neither shall any one hear his voice in the streets.
Nie będzie się wadził, ani będzie wołał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego;
EnglishAll people of good will strive for peace and conciliation between all nations.
Wszyscy dobrzy ludzie dążą do pokoju i zgody między wszystkimi narodami.
EnglishWe will strive for maximum transparency and efficiency in that process.
Wciąż staramy się zapewnić temu procesowi maksymalną przejrzystość i efektywność.
EnglishWe should strive to achieve a substantial reduction of these differences.
Powinniśmy dążyć do tego, aby te różnice ulegały znaczącemu zmniejszeniu.
EnglishI should stress that the Council will strive to speak with one voice.
Powinienem podkreślić, że Rada będzie się starała przemawiać jednym głosem.
EnglishThrough unity, we will achieve much more, and we must strive for progress.
Dzięki jedności osiągniemy znacznie więcej i musimy dążyć do postępu.
EnglishWe must strive to achieve the best results regarding these grey areas.
Musimy dążyć do osiągnięcia jak najlepszych wyników w odniesieniu do tych szarych stref.
EnglishWhy dost thou strive against him, For that he giveth not account of any of his matters?
Przeczże się z nim spierasz, żeć wszystkich spraw swoich nie objawia?
EnglishWe should strive to resolve this problem, in spite of cultural differences.
Mimo różnic kulturowych należy dążyć do rozwiązania tego problemu.
EnglishStrive not with a man without cause, If he have done thee no harm.
Nie wadź się z człowiekiem bez przyczyny, jeźliżeć nic złego nie wyrządził.
EnglishWomen, journalists, national and religious minorities all strive for their rights.
Kobiety, dziennikarze, mniejszości narodowe i religijne: wszystkie te grupy walczą o swoje prawa.
EnglishWe should strive to remove existing barriers as soon as possible.
Powinniśmy dążyć do tego, by istniejące bariery zostały jak najszybciej zlikwidowane.
EnglishIt is very important for the European Union to strive for regional cooperation around its borders.
Ważne jest, aby Unia Europejska dążyła do współpracy regionalnej na jej granicach.
EnglishWe are nevertheless aware that we must constantly strive to improve the system.
Mimo to wiemy, że musimy stale dążyć do usprawnienia systemu.
EnglishWe should also strive to ensure that people are better informed about consumer rights.
Powinniśmy także dążyć do zapewnienia obywatelom lepszych informacji na temat praw konsumentów.
EnglishWe should, however, strive to save our own fauna, of which sheep and goats are a part.
Ale staramy się ratować naszą faunę. Owce i kozy do niej należą.
EnglishIn an era of globalisation, we should strive to make a reality of the common immigration policy.
W erze globalizacji powinniśmy starać się urzeczywistnić wspólną politykę imigracyjną.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to strive for"

for spójnik
for przyimek
for
to provide for czasownik
to make for czasownik
to care for czasownik