EN

stripped {przymiotnik}

volume_up

Przykłady użycia - "stripped" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishVictims are priced, sold or bartered, and stripped of their dignity.
Za ofiary ustala się cenę, sprzedaje się je lub wymienia, pozbawiając godności.
EnglishAnd this building, which is just naturally hermetic, we stripped.
I tak ten budynek, który naturalnie jest hermetyczny, został przez nas obnażony.
EnglishIt pulls much stronger on one side than the other and the cloud is stripped apart.
Oddziałuje silniej z jednej strony, aż chmura zostaje rozdarta.
EnglishYou have stripped them not just of money; you have stripped them of their democracy.
Odarł ich Pan nie tylko z pieniędzy, ale i z demokracji.
EnglishUntil it was stripped from me, I never thought about it.
Do momentu, kiedy zostałem jej pozbawiony, nigdy o niej nie pomyślałem.
EnglishHe leadeth counsellors away stripped, And judges maketh he fools.
On obiera radców z mądrości, a sędziów przywodzi do głupstwa.
EnglishWe stripped out all the vinyl and zolatone paint that was covering up this just fantastic aluminum shell.
Usunęliśmy cały winyl i farbę, która go pokrywała z tej fantastycznej aluminiowej skorupy.
EnglishNo country likes to be stripped of its sovereign territory, as Georgia was.
Żadne państwo nie byłoby zadowolone z pozbawienia go suwerennego terytorium, jak to się stało w przypadku Gruzji.
EnglishHere, once again, a classic was thoroughly stripped to the bones, Thalheimer called it “an essence of Lessing”.
Kilka razy otrzymywał zaproszenie na berliński festiwal Theatertreffen.
EnglishHe hath stripped me of my glory, And taken the crown from my head.
Z sławy mojej złupił mię, i zdjął koronę z głowy mojej.
EnglishIt is stripped of any ulterior political motive.
Jest pozbawiona jakiegokolwiek ukrytego motywu politycznego.
EnglishIt is an appalling business, where people are stripped of the onetime chance of life and of human dignity.
Jest to przerażający proceder, gdzie ludzi pozbawia się jedynej szansy życia i obdziera z ludzkiej godności.
EnglishHe leadeth priests away stripped, And overthroweth the mighty.
EnglishTo put it harshly, to us, to the European Union, stripped down to its bare essentials, what does this mean?
Mówiąc wprost, co to oznacza dla nas, dla Unii Europejskiej, jeżeli skupimy się na kwestiach absolutnie podstawowych?
EnglishThey do this because they've stripped the soil from all nutrients from growing the same crop over and over again.
Muszą tak robić ponieważ pozbawili glebę wszystkich składników odżywczych, poprzez ciągłą uprawę tej samej rośliny.
EnglishOr the Antarctic, where the continent is protected, but the surrounding ocean is being stripped of its krill, whales and fish.
Albo Antarktyda -- kontynent pod ochroną, ale ocean ją otaczający ogałacany jest z krylu, wielorybów i ryb.
EnglishAnd it's jiggling and wiggling there because of the surrounding soup of molecules, which I've stripped away so you can see something.
Podryguje w otaczającej go molekularnej zupie cząsteczek, którą usunąłem, żeby rysunek był czytelny.
EnglishShe was unlawfully stripped of her rights.
EnglishThe single farm payment is vital for many farmers reliant on subsidies that could be stripped at the drop of a hat.
Płatności jednolite są bardzo ważne dla wielu rolników zależnych od subsydiów, które mogłyby zniknąć z najbłahszego powodu.
EnglishThey have been stripped of all context.