"stringent" po polsku

EN

"stringent" - polskie tłumaczenie

EN

stringent {przymiotnik}

volume_up
Parliament should equip itself with far more stringent rules of procedure and abide by them.
Parlament powinien wyposażyć się w o wiele bardziej rygorystyczny regulamin i powinien z niego korzystać.
The experts say a maximum of 10%, which would mean a requirement ten times more stringent.
Specjaliści mówią o maksymalnie 10%, co oznacza dziesięciokrotnie bardziej rygorystyczny wymóg.
There must be more stringent and uniform control in the Member States.
Należy zapewnić bardziej rygorystyczną i jednolitą kontrolę w państwach członkowskich.
The lesson was learned that procedures have not been stringent and automatic enough.
Wyciągnęliśmy wniosek, że procedury nie były wystarczająco surowe i automatyczne.
It must be stringent, predictable and clear, but also harmonised.
Musi ono być surowe, przewidywalne i czytelne, ale również jednolite.
In the EU, beef farmers have to comply with stringent standards imposed by the Commission.
W UE producenci wołowiny muszą spełniać surowe normy określone przez Komisję.
Now, just a few months later, the European Parliament is adopting an even more stringent position in favour of the implementation of equality.
Dziś, zaledwie kilka miesięcy później, Parlament Europejski zajmuje jeszcze bardziej kategoryczne stanowisko popierające wdrożenie zasady równości.

Przykłady użycia - "stringent" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe lesson was learned that procedures have not been stringent and automatic enough.
Wyciągnęliśmy wniosek, że procedury nie były wystarczająco surowe i automatyczne.
EnglishWe say there that it should simply be accompanied by stringent safety conditions.
Mówimy tam, że ona powinna być po prostu otoczona ścisłymi warunkami bezpieczeństwa.
EnglishIncidentally, I have made the requirements even more stringent on a number of points.
Tak się składa, że wprowadziłem szereg nawet bardziej restrykcyjnych wymogów.
EnglishThe stringent regulation on authorisation, moreover, has been reduced to absurdity.
Ponadto restrykcyjne uregulowania dotyczące zatwierdzania zostały sprowadzone do absurdu.
EnglishIn the EU, beef farmers have to comply with stringent standards imposed by the Commission.
W UE producenci wołowiny muszą spełniać surowe normy określone przez Komisję.
EnglishFinally, the European asylum legislation should be a great deal more stringent.
Wreszcie, europejskie przepisy azylowe powinny być o wiele surowsze.
EnglishZero tolerance in the present circumstances is a bit too stringent.
W obecnej sytuacji zerowa tolerancja to zdecydowanie zbyt restrykcyjne działanie.
EnglishMore focused and stringent auditing must address the problems at this point.
Problemy w tym zakresie muszą być objęte bardziej skoncentrowanym i rygorystycznym audytem.
EnglishIf more stringent labelling requirements are indicated, they will be considered.
Jeżeli zaproponowane zostaną bardziej restrykcyjne wymogi etykietowania, zostaną one rozważone.
EnglishThere must be more stringent and uniform control in the Member States.
Należy zapewnić bardziej rygorystyczną i jednolitą kontrolę w państwach członkowskich.
EnglishI am talking about the more stringent measures, which should be financed by the Member States.
Chodzi o te bardziej rygorystyczne środki, aby były one finansowane przez państwa.
EnglishThese services must also continue to be possible despite more stringent export provisions.
Świadczenie tych usług musi być nadal możliwe mimo zaostrzenia przepisów eksportowych.
EnglishThat is why he supported the idea of making the target more stringent still.
Właśnie z tego względu poparł koncepcję dalszego zaostrzenia celu.
EnglishIt is therefore high time for stringent rules to be adopted and, above all, respected.
Czas najwyższy przyjąć surowe zasady i koniecznie ich przestrzegać.
EnglishThe obligations of toy importers have been made more stringent.
Wprowadzono bardziej rygorystyczne zobowiązania po stronie importerów zabawek.
EnglishSo, you know, we live in a world that's subjected to ever more stringent child safety regulations.
Nasz świat podlega coraz surowszym przepisom dotyczącym bezpieczeństwa dzieci.
EnglishI call for more stringent, EU-wide rules, particularly with regard to transport.
Wzywam o przyjęcie ostrzejszych, jednolitych dla całej UE przepisów, zwłaszcza w zakresie transportu.
EnglishOn this point, I think that the Wortmann-Kool report could have been more stringent.
Uważam, że sprawozdanie pani poseł Wortmann-Kool mogło być pod tym względem bardziej rygorystyczne.
EnglishMrs Davidson, we have the most stringent legislation in the world.
Pani poseł Davidson! Mamy najbardziej restrykcyjne przepisy na świecie.
EnglishThe so-called stringent regulations will prove to be relatively lightweight in practice.
Tzw. surowe przepisy okażą się mieć w praktyce małą siłę rażenia.

"stringent guidelines" - polskie tłumaczenie

stringent guidelines
Polish
  • rygorystyczne wytyczne
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "stringent":

stringent