EN string
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

string (też: chain, course, row, stretch)
Simply append an entry string for each response field you'd like to pre-populate.
Wystarczy dołączyć ciąg wpisu dla każdego pola odpowiedzi, które ma zostać wstępnie wypełnione.
* means any string not containing a period.
* oznacza dowolny ciąg bez kropki.
If you insert $20.00, for example, JavaScript won't recognize this as a number, but a string.
Jeśli wpiszesz np. wartość $20.00, język JavaScript rozpozna ją jako ciąg, a nie liczbę.
string (też: band, ribbon, tape, narrow fabric)
string (też: cord, lanyard, line, rope)
It looks like a little of string pearls basically -- in fact, three strings of pearls.
Wygląda to w zasadzie jak małe sznury pereł, a właściwie to trzy sznury.
I believe matter begets life; life becomes single cells; single cells become strings; strings become chains; chains network.
Wierzę, że materia daje życie życie to pojedyncza komórka, komórki stają się sznurami sznury łańcuchami, łańcuchy siecią.
string (też: cordon)

2. IT

string (też: character string)

3. Muzyka

string
By playing the string, the string vibrates and produces a sound wave.
Podczas gry struna wibruje, wytwarzając falę dźwiękową.
And the third string is pretty innovative.
Trzecia struna jest nieco innowacyjna.
It looks like a vibrating string -- that's where the idea, string theory comes from.
Jak struny instrumentu, te struny mogą wibrować na różne sposoby.

Przykłady użycia - "string" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLife is a string of choices creating a constant pressure to decide what to do next.
Życie to pasmo wyborów i ciągła presja podejmowania wyboru co do kolejnych działań.
EnglishAnd the fishermen would tie a net off the headland, string it out along the other net.
Rybacy przyczepiali sieć od cypla i rozmieszali ją wzdłuż kolejnej sieci.
EnglishAnd when we learn how to close the gene gaps, then we can put a full string of DNA together.
A kiedy dowiemy się, jak wypełniać luki genów, będziemy mogli złożyć całą nić DNA.
EnglishI mean, before she knew who I was, she put 5 bucks in my G-string.
Zanim dowiedziała się kim naprawdę jestem wsadziła mi 5 dolców do stringów.
EnglishNow, if I make a string of these, a bit string, they will be able to replicate.
Teraz, jeśli zrobię z nich łańcuch, Będą się mogły powielać.
EnglishThey are the nodes on the string, patterns and relationships, 27, 37.
One są węzłami na strunie, wzorami i współzależnościami. ~~~ 27, 37.
EnglishThey string them up in the right sequence, and then they send them back to you via FedEx.
Następnie klastery zostają ułożone w odpowiedniej kolejności odsyłane ”przesyłką kurierską” z powrotem do nas.
EnglishLiterally, think of proteins as subroutines that you can string together to execute a program.
Dosłownie, pomyślcie o proteinach jako o podprogramach, które można powiązać razem, żeby wykonać program.
EnglishWant to kill that cyclist on the way to work, and string up your cousin 'cause she's such a jerk.
Chcecie zabić tego rowerzystę w drodze do pracy i powiesić waszego kuzyna, ponieważ jest takim kretynem.
EnglishThey would just take a stick and a catgut and string it up.
Brało się po prostu patyk i kocie trzewia i naciągało się.
EnglishHowever, actions can be described by any string you specify.
Działania mogą być jednak opisywane dowolnymi ciągami.
EnglishOne of the other predictions of string theory -- no, that's not one of the other predictions of string theory.
Ale czy mamy zapomnieć o dodatkowych wymiarach? ~~~ Ale czy mamy zapomnieć o dodatkowych wymiarach?
EnglishYou see the string tendon from the hyena, the hyena's front leg, automatically pulls the hoop up.
Widzicie, jak linka pełniąca rolę ścięgna u hieny, ścięgna w przedniej nodze hieny, automatycznie podciąga kopyto.
EnglishBut even more interestingly, if we continue decrypting, we'll find this mysterious string, which says O600KO78RUS.
Co jeszcze ciekawsze, jeśli dalej odszyfrujemy, znajdziemy ten łańcuch alfanumeryczny: O600KO78RUS.
EnglishA virus is a string of nucleic acid with attitude.
Wirus jest łańcuchem kwasu nukleinowego z charakterkiem.
EnglishWhy do we wrap the teabag string around the cup handle?
Dlaczego zawijamy sznurek herbaty wokół ucha kubka?
EnglishYou didn't know how to do it till I suggested the string.
Nawet nie wiedziałaś dopóki Ci nie pokazałam.
EnglishMaybe at school, maybe tying little bits of string onto them?
EnglishAnd it's kind of like a high altitude mountaineering trip in reverse, except that you're now running a string of these things down.
To odwrotność wspinaczki wysokogórskiej, tyle że idzie się w dół.
EnglishThink of hunting with silly string.
Wyobraźcie sobie polowanie z serpentyną w aerozolu.