EN

striking {przymiotnik}

volume_up
striking (też: arresting)
The unrealistic nature of the objectives that have been voted on is striking.
Nierealny charakter celów poddanych pod głosowanie jest uderzający.
Now the striking thing about this is that psychologists have known this for 30 years.
Uderzający jest fakt, że psychologowie wiedzieli o tym od 30 lat.
(DE) Mr President, the contrast is striking!
Kontrast jest uderzający!

Przykłady użycia - "striking" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThey go through this very striking motion that is focused on these little red spots.
Poruszają się bardzo efektownie, skupiając się na tych małych czerwonych plamkach.
EnglishIt is striking, however, that we have already established a few differences.
Uderzające jest jednak to, że już teraz dostrzegliśmy kilka dzielących nas różnic.
EnglishWhen I look at the infrastructure of the SNCB, the neglect is striking.
Kiedy przyjrzeć się infrastrukturze SNCB, stwierdzam, że zaniedbania są ogromne.
EnglishOne striking lesson certainly is that we must learn to speak with one voice.
Jeden z najważniejszych wniosków jest taki, że musimy nauczyć się mówić jednym głosem.
EnglishThe sector in question has been responsible for a striking information campaign.
Branża, o której mowa, rozpętała zdumiewającą kampanię informacyjną.
EnglishThe unrealistic nature of the objectives that have been voted on is striking.
Nierealny charakter celów poddanych pod głosowanie jest uderzający.
EnglishAnd as we treated these cells with this molecule, we observed something really striking.
Potraktowaliśmy te komórki molekułą i zaobserwowaliśmy coś uderzającego.
EnglishHe also reiterated how striking it was to note how opinion has changed since that date.
Podkreślał też po wielokroć, jak znamienne jest dostrzeżenie zmiany opinii od tego czasu.
EnglishHowever, the courage of Madeira's people in overcoming adversity was equally striking.
Równie poruszająca była jednak odwaga obywateli Madery w przezwyciężaniu tego nieszczęścia.
EnglishNow the striking thing about this is that psychologists have known this for 30 years.
Uderzający jest fakt, że psychologowie wiedzieli o tym od 30 lat.
EnglishWhat is most striking in this current climate is the fact that the institutions are saying nothing.
To, co najbardziej uderza w obecnej sytuacji, to fakt, że instytucje milczą.
EnglishWe have to show that we have learned something from all these crises and are striking new paths.
Musimy pokazać, że czegoś się nauczyliśmy w wyniku kryzysów, że wchodzimy na nową drogę.
EnglishThe other thing that was so striking was the sheer number of volunteers.
Kolejną rzeczą, która nas uderzyła, była liczba wolontariuszy.
EnglishThe revival of the energy performance of buildings sector, except for a striking reduction....
Ożywienie sektora wydajności energetycznej budynków, z wyjątkiem uderzającego ograniczenia....
EnglishThe energy strand of the European Economic Recovery Plan contains some striking proposals.
Energetyczny aspekt europejskiego planu naprawy gospodarczej obejmuje pewne uderzające propozycje.
EnglishTo me, the most striking features of today's world are twofold.
W moim odczuciu najbardziej znamienne wyróżniki dzisiejszego świata mają dwoisty charakter.
EnglishAt home it is striking down referendum results when they go against closer integration.
Na swoim terytorium ignoruje ona wyniki referendum, jeżeli sprzeciwiają się one ściślejszej integracji.
EnglishSo there are striking similarities, I think, to the Internet boom, right?
Uderzające podobieństwo do ekonomii wczesnego internetu.
EnglishAnd what was so striking -- and one of the messages I want to leave you here with today -- is the experience.
Przerażająca była, jedna z myśli, którą chce wam dziś przekazać, to doświadczenie.
EnglishWe must not become hysterical and start striking out because a procedure has been instituted.
Nie wolno nam stać się histerykami i zaczynać od nowa tylko dlatego, że rozpoczęto pewną procedurę.

Synonimy (angielski) dla "striking":

striking