EN

strikes {liczba mnoga}

volume_up
strikes
volume_up
strajki {niemęskoos.}
We are now seeing strikes, rebellion, rioting and so on.
Obserwujemy obecnie strajki, bunt, zamieszki itd.
Boycotts, hunger strikes, demonstrations, they are normal methods of doing business in Albanian politics.
Bojkoty, strajki głodowe, demonstracje to w albańskiej polityce normalne metody działania.
W ślad za tym wybuchają kolejne strajki na terenie całego kraju.
strikes (też: attacks, charges, fits, raids, seizures, bouts)
volume_up
ataki {niemęskoos.}
First of all, we should not make the mistake of lowering our guard when international terrorism strikes far from Europe.
Przede wszystkim nie powinniśmy tracić czujności w momencie, gdy ataki międzynarodowego terroryzmu mają miejsce z dala od Europy.
However, we know that Russia's military doctrine still views NATO expansion into Russia's neighbourhood as an aggression and justifies preventive military strikes and landings on foreign territories.
Wiemy jednak, że doktryna wojskowa Rosji nadal określa ekspansję NATO w sąsiedztwie Rosji jako agresję i usprawiedliwia prewencyjne ataki wojskowe i lądowania na obcych terytoriach.
strikes (też: impacts, shots, beats)
And I started to think, well, maybe it will be interesting, while listening to their sounds, to figure out how these animals generate very fast feeding strikes.
I pomyślałam sobie, że, może to być interesujące, by słuchając ich odgłosów, sprawdzić jak te zwierzęta generują bardzo szybkie uderzenia w trakcie ataku.

Przykłady użycia - "strikes" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe must now ensure that we are better equipped next time the crisis strikes.
Teraz musimy zadbać, byśmy byli lepiej wyposażeni na wypadek następnego kryzysu.
English(HU) Mr President, influenza strikes down those who have a weak constitution.
(HU) Panie przewodniczący! Wirus zaatakuje państwa mające słabą konstytucje.
EnglishIt also strikes a proper balance with the rights of citizens and consumers.
Zapewnia ono również odpowiednią równowagę z prawami obywateli i konsumentów.
EnglishThe distinction between developed and developing countries strikes me as odd.
Rozróżnienie między krajami uprzemysłowionymi i rozwijającymi się wydaje mi się dziwne.
EnglishIt strikes me on reading the documents that we still have some difficulty with this.
Gdy czytam dokumenty, uderza mnie to, że wciąż mamy z tym pewne trudności.
EnglishThat strikes a blow against the basic confidence that the European Union needs.
To zadaje cios podstawowej pewności, której potrzebuje Unia Europejska.
English. - Fraud within the EU strikes at the very integrity of the system.
na piśmie - Nadużycia w UE godzą prosto w integralność całego systemu.
EnglishWhat strikes me is the fact that almost EUR 5 billion from the 2008 budget remained unused.
Dla mnie istotny jest fakt niewykorzystania prawie 5 mld euro z budżetu roku 2008.
EnglishFor some reason, we have witnessed a wave of unprecedented general strikes all over Europe.
Z jakiegoś powodu byliśmy świadkami fali bezprecedensowych strajków w całej Europie.
EnglishI do however reject Mr Stevenson's complaint regarding the current transport strikes.
Odrzucam jednak skargę posła Stevensona dotyczącą obecnych strajków.
EnglishThe new agreement strikes a balance between protecting privacy and guaranteeing security.
Nowa umowa wprowadza równowagę między ochroną prywatności a gwarantowaniem bezpieczeństwa.
EnglishI am satisfied that the Kauppi report strikes the correct balance.
Jestem zadowolony, że sprawozdanie pani poseł Kauppi zachowuje odpowiednią równowagę.
EnglishIndeed, it is when we feel too secure that terror strikes again.
W rzeczywistości terroryści uderzają właśnie wtedy, gdy czujemy się zbyt bezpieczni.
EnglishIt strikes primarily at beet producers and sugar factory workers.
Uderza ona przed wszystkim w producentów buraków i w pracowników cukrowni.
EnglishAs a new Member of this House, this strikes me as somewhat extraordinary.
Jako nowemu posłowi do tej Izby wydaje mi się to nieco niezwykłe.
EnglishSome in my Group and others will not agree to a kind of 'three strikes and out' law.
Niektórzy w mojej grupie, a także inni, nie zgodzą się na ustawę typu "trzy przewinienia i koniec”.
EnglishThe compromise reached also strikes a good balance between the positions of Parliament and the Council.
Osiągnięty kompromis stanowi złoty środek pomiędzy stanowiskiem Parlamentu i Rady.
EnglishIt does not introduce, for example, the so-called 'three-strikes' procedure.
Nie ma w niej na przykład procedury tzw. "trzech naruszeń”.
EnglishWhen I look at the situation in Ireland today, one thing strikes me.
Gdy przyglądam się obecnej sytuacji w Irlandii, uderza mnie jedno.
EnglishI therefore think that the report strikes exactly the right balance between the different points of view.
Dlatego sądzę, że sprawozdanie doskonale równoważy różnorodne punkty widzenia.