"to strike a balance" po polsku

EN

"to strike a balance" - polskie tłumaczenie

EN

to strike a balance {czasownik}

volume_up
to strike a balance
At the same time, he has managed to strike a balance between the protection of civil rights, freedom of expression, data protection and the right to the complete deletion of data on the Internet.
Jednocześnie udało mu się znaleźć złoty środek pomiędzy ochroną praw obywatelskich, wolnością słowa, ochroną danych a prawem do całkowitego usuwania danych w Internecie.
to strike a balance

Przykłady użycia - "to strike a balance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishYou always have to strike a balance between achieving objectives and following procedures.
Należy zawsze znaleźć równowagę pomiędzy osiąganiem celów a przestrzeganiem procedur.
EnglishThe Committee on Culture has tried to strike a balance between these interests.
Komisja Kultury starała się znaleźć równowagę między tymi celami.
EnglishWe need to strike a balance; we need to balance the figures and we need to keep the people happy.
Musimy znaleźć równowagę; musimy zrównoważyć liczby i musimy uszczęśliwić ludzi.
EnglishTherefore, we need to strike a balance between excellence and distribution across the EU.
Dlatego musimy znaleźć właściwe proporcje między doskonałością a dystrybucją w całej UE.
EnglishI am convinced that this proposal will enable us to strike a balance that can be supported.
Jestem przekonany, że ten projekt umożliwi nam osiągnięcie równowagi, która będzie mogła uzyskać poparcie.
EnglishIn paragraph 13, the report suggests the need to strike a balance with regard to investors' rights.
W ust. 13 sprawozdania sugeruje się potrzebę osiągnięcia kompromisu w odniesieniu do praw inwestorów.
EnglishWe have to strike a balance between continuity and adaptation in the light of changed circumstances.
Musimy znaleźć właściwe proporcje między ciągłością a dostosowaniem w warunkach zmienionych okoliczności.
EnglishI think that the rapporteur has managed to strike a balance between personal rights and public interest.
Uważam, że sprawozdawczyni udało się osiągnąć równowagę między prawami jednostki a interesem społecznym.
EnglishIt is difficult to strike a balance between good and bad.
Trudno jest znaleźć równowagę pomiędzy dobrem i złem.
EnglishIn implementing these measures we need to strike a balance.
Wdrażając te regulacje, musimy osiągnąć równowagę.
EnglishIt was not easy, when he took over as rapporteur for this difficult part, to strike a balance here.
Znalezienie w tej sprawie równowagi nie było łatwe, kiedy objął rolę sprawozdawcy w odniesieniu do tej trudnej części.
EnglishI believe that we actually need to strike a balance between the two and then see where it takes us.
Uważam, że w gruncie rzeczy musimy znaleźć równowagę pomiędzy tymi dwiema opcjami i przekonać się, dokąd nas to zaprowadzi.
EnglishWe need to strike a balance between the two and not allow one interest to prevail over the other.
Musimy znaleźć równowagę między tymi dwoma obszarami i nie powinniśmy dopuścić do tego, aby jeden interes przeważał nad drugim.
EnglishMy group believes it is possible to strike a balance between budgetary austerity and European impetus.
Moja grupa uważa, że jest możliwe znalezienie równowagi między budżetowymi środkami oszczędnościowymi a europejskim impetem.
EnglishThe Council will therefore have to strike a balance between the various options that have been mentioned this afternoon.
Dlatego też Rada musi dążyć do osiągnięcia równowagi pomiędzy różnymi opiniami, które zostały dziś przedstawione.
EnglishThat takes time as well, so we will have to strike a balance between the very ambitious goals we are setting ourselves here.
Potrzebny jest czas, tak więc w ambitnych celach, które sobie wyznaczyliśmy, będziemy musieli znaleźć kompromis.
EnglishWe call to strike a balance in these mentioned issues so as not to hinder the business and leave it sustainable.
Nawołujemy do znalezienia równowagi w odniesieniu do wspomnianych problemów, aby nie hamować zrównoważonego rozwoju sektora.
EnglishIt is up to us to cooperate in order, together, to strike this balance between the demands of security and those of freedoms.
Od nas zależy, czy będziemy współpracować przy znalezieniu równowagi pomiędzy wymogami bezpieczeństwa a tymi wolnościami.
EnglishFurthermore, we must strike a balance.
EnglishWe must strike a balance between protecting creditors and protecting the rights of debtors to avoid any arbitrary situation.
Musimy osiągnąć odpowiednią równowagę pomiędzy ochroną wierzycieli a ochroną dłużników, aby uniknąć sytuacji przypadkowych.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to strike a balance"

a przedimek/rodzajnik
strike rzeczownik
balance rzeczownik