"stress test" po polsku

EN

"stress test" - polskie tłumaczenie

EN

stress test {rzeczownik}

volume_up
1. IT

Przykłady użycia - "stress test" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis is why for me the human factor was an important component of the stress test.
Dlatego sądzę, że czynnik ludzki jest ważnym komponentem testu warunków skrajnych.
EnglishSecondly, what will happen if a nuclear power fails to pass the stress test?
Po drugie, co się stanie, jeżeli energia jądrowa nie przejdzie testu warunków skrajnych?
EnglishI can assure you that I will not allow a watered-down version of the stress test to be used.
Zapewniam Państwa, że nie pozwolę na rozmycie kryteriów testu warunków skrajnych.
EnglishWhat is more, we still do not have a proper stress test for the insurance market.
Co więcej, nadal nie mamy odpowiednich testów warunków skrajnych dla rynku ubezpieczeniowego.
EnglishFirstly let me point out that the stress test is uncharted territory for us.
Po pierwsze chciałbym zwrócić uwagę, że testy warunków skrajnych to dla nas terra incognita.
EnglishThis means that human issues and human failure are fully represented in the stress test.
Oznacza to, że czynnik ludzki i ludzki błąd został dobrze ujęty w teście warunków skrajnych.
EnglishYou will not find my signature on an abbreviated version of the stress test.
Nie podpiszę się pod skróconą wersją testów warunków skrajnych.
EnglishThere really is no excuse not to stress-test the banking book.
Naprawdę nie ma wymówki, by nie poddać portfela bankowego testom warunków skrajnych.
EnglishFinally, please believe me when I say that I will not allow a watered-down stress test to take place.
Kończąc, podkreślam, że nie pozwolę na rozmycie testu warunków skrajnych.
EnglishCan you say what will happen in the event of the stress test potentially having a negative outcome?
Co się stanie, jeżeli wynik testu warunków skrajnych będzie negatywny?
EnglishYet the banking book will not be included in the stress test.
Ale portfele bankowe nie zostaną poddane testowi warunków skrajnych.
EnglishYet, we must also ensure that we act on the results of this stress test.
Musimy jednak zagwarantować również podejmowanie działań stosownie do wyników tych testów warunków skrajnych.
EnglishWe have witnessed Chernobyl - a failed so-called stress test - and now we have Fukushima.
Byliśmy świadkami Czarnobyla - nieudanego tak zwanego testu warunków skrajnych - a teraz mamy przypadek Fukushimy.
EnglishMr Oettinger, your stress test is an important first step, but it does not go nearly far enough.
Pańskie testy warunków skrajnych są ważnym pierwszym krokiem, ale zdecydowanie nie są dostatecznie ambitne.
EnglishThis really must be included in the stress test.
Ten aspekt trzeba koniecznie uwzględnić w teście warunków skrajnych.
EnglishFrom the first meeting in committee onwards, I have always emphasised that the stress test is voluntary.
Od pierwszego posiedzenia naszej komisji cały czas podkreślam, że test warunków skrajnych jest dobrowolny.
EnglishSix months ago, we would not have expected to have the opportunity to carry out a stress test of this kind.
Sześć miesięcy temu nie spodziewalibyśmy się możliwości przeprowadzenia takiego testu warunków skrajnych.
EnglishThe stress test also lacks clear wording on the need for the independence and transparency of the tests.
Test warunków skrajnych nie zawiera też wyraźnych sformułowań co do potrzeby niezależności i przejrzystości takich testów.
EnglishAre you possibly going to adjust the stress test?
EnglishThe third element is the restoration of the health of the banking sector through the ambitious new stress test.
Trzeci element dotyczy przywrócenia, poprzez nowy, ambitny test warunków skrajnych, dobrej kondycji sektora bankowego.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "stress test"

stress rzeczownik
test rzeczownik
test przymiotnik
Pap test rzeczownik
to test czasownik
logrank test rzeczownik