EN

stress {rzeczownik}

volume_up
Rare: syncope (fainting), vasodilation (heat stress).
Rzadko: utrata przytomności (omdlenie), rozszerzenie naczyń (stres cieplny).
Stress, lifestyle, chemicals and viruses can also cause cancer.
Raka mogą powodować także stres, styl życia, substancje chemiczne oraz wirusy.
And so over time, this becomes a stress response, which has enormous effects on the body.
Z czasem jednak ta reakcja na stres zaczyna mieć bardzo poważny wpływ na organizm.
stress (też: accent, button)
stress (też: accent, emphasis)

Przykłady użycia - "stress" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI cannot stress enough the importance of the Southern Cone for the European Union.
Nie jestem w stanie oddać znaczenia Ameryki Południowej dla Unii Europejskiej.
EnglishThis is why for me the human factor was an important component of the stress test.
Dlatego sądzę, że czynnik ludzki jest ważnym komponentem testu warunków skrajnych.
EnglishOf its activities, I would stress the adoption of its multiannual work programme.
Jeżeli chodzi o działania Agencji, podkreślam przyjęcie wieloletniego programu prac.
EnglishWe would like to take this opportunity to stress the strategic importance of Turkey.
Pragniemy skorzystać z tej okazji by podkreślić strategiczne znaczenie Turcji.
EnglishThey also need to stress the importance of breakthrough-oriented research.
Poprawki, które popieram, powinny nadto podkreślać znaczenie przełomowych badań.
EnglishI have to stress that within the European Parliament, we took our work very seriously.
Podkreślam, że w Parlamencie Europejskim traktujemy naszą pracę bardzo poważnie.
EnglishThirdly, I wish to stress the importance of a smooth transition to the Lisbon Treaty.
Po trzecie, pragnę podkreślić wagę płynnego przejścia do traktatu lizbońskiego.
EnglishI would also stress the protection of the interests of Community fisheries.
Chciałbym również zwrócić uwagę na ochronę interesów rybołówstwa wspólnotowego.
EnglishThis has caused many fellow Members and officials a lot of stress and anxiety.
Są one powodem stresu i niepokoju dla wielu koleżanek i kolegów oraz dla urzędników.
EnglishHow was it actually possible for the Irish banks to pass the stress tests?
Jak było w ogóle możliwe, że banki irlandzkie przeszły testy warunków skrajnych?
EnglishI would like to stress two points, should any bilateral agreements be concluded.
Chciałbym podkreślić dwa punkty na wypadek zawierania jakichkolwiek umów dwustronnych.
EnglishWe will continue to stress the importance of dialogue between Iraq and its neighbours.
Nadal będziemy podkreślać wagę dialogu pomiędzy Irakiem i krajami sąsiadującymi.
EnglishEarlier, the issues of the rating agencies and the stress tests were raised.
Poprzednio podniesiono kwestie agencji ratingowych i testów w warunkach skrajnych.
EnglishWe can only stress the fact that water has become a precious and rare resource.
Możemy jedynie podkreślić, że woda stała się drogocennym i rzadkim zasobem.
EnglishI think it is particularly important to stress this, irrespective of the debate today.
Uważam, że trzeba szczególnie to podkreślić, niezależnie od dzisiejszej debaty.
EnglishI would also like to stress the need to support the draft Reference Frameworks.
Chciałbym również podkreślić potrzebę wsparcia projektu wspólnotowych ram odniesienia.
EnglishI stress that it is not only our moral duty but also our political responsibility.
Podkreślam, że jest to tylko nie moralny, ale również polityczny obowiązek.
EnglishDo not administer to sick or debilitated dogs or dogs suffering from heat stress.
Nie stosować u psów chorych, osłabionych lub cierpiących na stres cieplny.
EnglishMr President, briefly, I want to stress one thing as the Commissioner is here.
Panie przewodniczący! Jako że na sali jest komisarz, chciałbym podkreślić jedną rzecz.
EnglishOn the other hand, it is important to stress that this is not an isolated case.
Z drugiej strony należy podkreślić, że nie jest to przypadek osamotniony.

"stress generate" - polskie tłumaczenie

stress generate
Polish
  • naprężenie generować
  • naprężenie generują
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.