"strenuous" po polsku

EN

"strenuous" - polskie tłumaczenie

EN

strenuous {przymiotnik}

volume_up
strenuous (też: arduous, laborious, toilsome, wearisome)
The work involved in getting to this point was long and strenuous, as Parliament is well aware.
Prace, które doprowadziły nas do miejsca, w którym się teraz znajdujemy, były długie i żmudne, z czego Parlament doskonale zdaje sobie sprawę.
strenuous (też: earnest, intense)
Therefore I would like once again to express my sincere thanks to Mr Deprez for his strenuous efforts at stopping us from crossing certain barriers.
Dlatego chciałbym raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować panu Gérardowi Deprez za jego usilne starania, abyśmy nie przekroczyli pewnych nieprzekraczalnych barier.
The general economic crisis has also contributed to this, which means it is even more necessary to make strenuous endeavours at finding fair ways of distributing food products on a world scale.
Przyczynił się do tego również ogólny kryzys gospodarczy, tym bardziej trzeba usilnie szukać metod sprawiedliwej dystrybucji produktów żywnościowych w skali całego świata.
strenuous (też: arduous, laborious, tedious)
strenuous

Przykłady użycia - "strenuous" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOmission of a meal or unplanned, strenuous physical exercise may lead to hypoglycaemia.
Pomini cie posiłku lub nieplanowany du y wysiłek fizyczny mo e prowadzi do hipoglikemii.
Englishho Omission of a meal or unplanned, strenuous physical exercise may lead to hypoglycaemia.
pu do Zazwyczaj stan hipoglikemii udaje się wyrównać przez natychmiastowe podanie węglowodanów.
EnglishThey said, yes, walking the course is strenuous physical exercise.
Zeznali, że chodzenie po polu jest czynnością męczącą fizycznie.
EnglishSuccessfully balancing professional and personal life is starting to become a strenuous task for women.
Skuteczne godzenie życia zawodowego i rodzinnego staje się dla kobiet coraz trudniejszym zadaniem.
EnglishOmission of a meal or unplanned, strenuous physical exercise may lead to hypoglycaemia (see section 4.8 and section 4.9).
Omini cie posiłku lub nieplanowany du y wysiłek fizyczny mo e prowadzi do hipoglikemii (patrz punkt 4. 8 i 4. 9).
EnglishThe work involved in getting to this point was long and strenuous, as Parliament is well aware.
Prace, które doprowadziły nas do miejsca, w którym się teraz znajdujemy, były długie i żmudne, z czego Parlament doskonale zdaje sobie sprawę.
EnglishIf these levels are found, in the absence of strenuous exercise, to be significantly elevated (> 5 x ULN), treatment should be stopped.
Jeżeli, przy braku wyczerpującego wysiłku, stężenia kinazy kreatynowej będą znacznie zwiększone (> 5 x GGN), należy przerwać leczenie.
EnglishThe risk of hypoglycaemia in type 2 diabetic patients may be increased by strenuous physical exercise, or ingestion of alcohol.
Ryzyko wystąpienia hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 może być zwiększone przez intensywne ćwiczenia fizyczne lub spożywanie alkoholu.
EnglishOr some even included references to the speakers, such as Nathan Myhrvold's speaking style, or the one of Tim Ferriss, which might be considered a bit strenuous at times.
Niektóre wspominały też o wykładowcach, np. o stylu mówienia Nathana Myhrvolda, albo Tima Ferrissa, który chwilami wydaje się męczący.
EnglishTherefore I would like once again to express my sincere thanks to Mr Deprez for his strenuous efforts at stopping us from crossing certain barriers.
Dlatego chciałbym raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować panu Gérardowi Deprez za jego usilne starania, abyśmy nie przekroczyli pewnych nieprzekraczalnych barier.
EnglishTherefore, strenuous efforts should be directed towards improving the efficiency and effectiveness of aid mechanisms, as well as policy coherence for development.
Dlatego też należy ukierunkować poważne działania na poprawę skuteczności i efektywności mechanizmów pomocowych, a także spójności polityki na rzecz rozwoju.
EnglishFurthermore, with the stagnant situation in Africa, Europe is more and more intimidated by flows of immigration that might become strenuous to the welfare state.
Ponadto z uwagi na brak rozwoju gospodarczego w Afryce, w Europie coraz bardziej obawiamy się fali imigracji, która może stanowić duże obciążenie dla państwa opiekuńczego.
EnglishA classical example is the strenuous effort by a number of countries in Central and Eastern Europe to liquidate cooperative farms even though they are prosperous.
Klasyczny przykład stanowią zdecydowane wysiłki krajów Europy Środkowej i Wschodniej w kierunku likwidacji gospodarstw spółdzielczych nawet wówczas, gdy funkcjonują one dobrze.
EnglishThe last few metres are the most difficult and the most strenuous.
Od tamtej pory bez wątpienia osiągnęliśmy bardzo wiele, ale cały proces przypomina bieg na sto metrów - ostatnich kilka kroków jest najtrudniejszych i wymaga najwięcej wysiłku.
EnglishThe general economic crisis has also contributed to this, which means it is even more necessary to make strenuous endeavours at finding fair ways of distributing food products on a world scale.
Przyczynił się do tego również ogólny kryzys gospodarczy, tym bardziej trzeba usilnie szukać metod sprawiedliwej dystrybucji produktów żywnościowych w skali całego świata.
EnglishThe regulation adopted today will subject the German and, in particular, the Bavarian automobile industry additionally to a tough endurance test that will demand strenuous efforts from it.
Ponadto przyjęte dziś rozporządzenie wystawi niemiecki, a zwłaszcza bawarski przemysł motoryzacyjny na trudną próbę wytrzymałości, która będzie od niego wymagać wytężonych wysiłków.

Synonimy (angielski) dla "strenuous":

strenuous