EN

strengthening {rzeczownik}

volume_up
strengthening (też: consolidation)
I also welcome the strengthening of the independence of the rights and duties of national regulatory authorities.
Popieram też umocnienie niezależności praw i obowiązków krajowych władz nadzorujących.
This is an important step forward for these countries, as well as a strengthening of European citizenship.
To dla nich ważny krok naprzód, a także umocnienie obywatelstwa europejskiego.
I am talking about the strengthening of parliaments (both the European Parliament and national parliaments).
Mam tu na myśli umocnienie parlamentów (zarówno Parlamentu Europejskiego jak i parlamentów krajowych).

Przykłady użycia - "strengthening" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishreferences to the Treaty of Lisbon strengthening EU action in criminal matters,
odwołań do traktatu lizbońskiego wzmacniającego działania UE w sprawach karnych,
EnglishThis is immensely important for strengthening our credible international role.
To jest niezwykle ważne dla umocnienia wiarygodności naszej roli międzynarodowej.
EnglishAs my fifth point, may I say that there is a need for a strengthening of Frontex.
Piątą sprawą, którą chcę poruszyć, jest potrzeba wzmocnienia agencji Frontex.
English2) Strengthening inter-regional cooperation in tourism in the coastal regions.
2) Wzmocnienie międzyregionalnej współpracy turystycznej w regionach przybrzeżnych.
EnglishThese include, in particular, strengthening the legal position of producer groups.
Obejmują one w szczególności wzmocnienie statusu prawnego grup producentów.
EnglishSubject: Strengthening and funding grassroots sporting organisations in the EU
Przedmiot: Wzmocnienie i finansowanie lokalnych organizacji sportowych w UE
EnglishMy second point concerns strengthening Frontex, as has already been mentioned.
Moja druga uwaga dotyczy wzmocnienia agencji Frontex, o czym była już mowa.
EnglishThis means fighting piracy and therefore strengthening Operation Atalanta.
Oznacza to walkę z piractwem i w związku z tym wzmocnienie operacji "Atlanta”.
EnglishStrengthening the European Neighbourhood Policy - Situation in Georgia (debate)
Wzmocnienie europejskiej polityki sąsiedztwa - Sytuacja w Gruzji (debata)
EnglishRecent years have seen a significant strengthening of Russia's position in the region.
W ostatnich latach nastąpiło znaczne wzmocnienie pozycji Rosji w tym regionie.
EnglishThe renewed social agenda also proposes strengthening the open method of coordination.
Odnowiona agenda społeczna proponuje także wzmocnienie otwartej metody koordynacji.
EnglishWe have also been looking at strengthening the supervision of cross-banking groups.
Przyglądaliśmy się także możliwościom wzmocnienia nadzoru nad grupami międzybankowymi.
EnglishWhat we need is a strengthening of the international standards and production methods.
To czego potrzebujemy to umocnienia międzynarodowych norm i metod produkcji.
EnglishPolitical strengthening is not being followed by the appropriate financial strengthening.
W ślad za wzmocnieniem politycznym nie idzie odpowiednie wzmocnienie finansowe.
EnglishWe need a systematic strengthening of recognition of the values which we hold.
My potrzebujmy systematycznego wzmacniania uznania dla wartości, którym jesteśmy wierni.
EnglishI expressly support such a strengthening of free collective bargaining.
Wyraźnie popieram takie wzmocnienie swobodnego negocjowania układów zbiorowych.
EnglishLast but not least, languages play an important role in forming and strengthening identity.
Wreszcie, języki odgrywają istotną rolę w kształtowaniu i umacnianiu tożsamości.
EnglishWe very much look forward to strengthening and expanding this cooperation even further.
Bardzo pragniemy jeszcze większego wzmocnienia i poszerzenia tej współpracy.
EnglishStrengthening of a warning to highlight that fatal serious skin reactions have now occurred
wzmocnienie ostrzezenia w celu podkreslenia powaznych reakcji skórnych o skutkach
EnglishThis constitutes support precisely for strengthening the rights of users and consumers.
Oznacza to wsparcie właśnie dla utrwalenia praw użytkowników i konsumentów.

Synonimy (angielski) dla "strengthened":

strengthened
English