"to strengthen the relations" po polsku

EN

"to strengthen the relations" - polskie tłumaczenie

EN

to strengthen the relations [przykład]

volume_up
to strengthen the relations

Przykłady użycia - "to strengthen the relations" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThese are two important opportunities to strengthen our relations.
Oba wydarzenia stanowić mogą cenną okazję do zacieśnienia stosunków między nami.
EnglishI believe it is essential that we strengthen economic relations.
Uważam, że najważniejsze jest wzmocnienie stosunków gospodarczych.
EnglishI can assure you that there is great political will to strengthen these relations, at least on the part of the Presidency.
Zapewniam państwa, że chęć wzmocnienia tej współpracy jest ogromna, przynajmniej po stronie Prezydencji.
EnglishWe expect that lifting visa restrictions will further strengthen these relations which are already very intense.
Oczekujemy, że zniesienie ograniczeń wizowych jeszcze bardziej wzmocni te relacje, które już teraz są bardzo intensywne.
EnglishI believe that these are values which unite us and which I hope will also strengthen our relations in the future.
Uważam, że właśnie te wartości nas jednoczą, i mam nadzieję, że przyczynią się do zacieśnienia naszych stosunków w przyszłości.
EnglishWe have an obligation to strengthen our relations with that country, for we are natural, mutually reliable partners.
Mamy obowiązek wzmocnienia naszych stosunków z tym krajem, ponieważ jesteśmy dla siebie naturalnymi godnymi oparcia partnerami.
EnglishOn the other hand, you are right: we must strengthen our relations with Ukraine, as mentioned in this document.
Z drugiej strony uważam, że macie państwo rację: musimy wzmocnić nasze stosunki z Ukrainą, o czym traktuje też przedmiotowy dokument.
EnglishThe ENP offers us a wonderful opportunity to promote our values and to strengthen our relations with the countries on Europe's doorstep.
EPS daje nam wspaniałą możliwość promowania naszych wartości i wzmacniania naszych relacji z krajami stojącymi u bram Europy.
EnglishThis partnership is fundamental for development and progress, and it is important that both parties strive to strengthen their relations.
Partnerstwo to ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju i postępu; ważne jest, aby obie strony starały się wzmocnić wzajemne stosunki.
EnglishThere are two more important reasons why we should strengthen our relations with Turkmenistan to protect our own interests: security and energy.
Istnieją dwa ważne powody dla zacieśnienia stosunków z Turkmenistanem i ochrony naszych interesów: bezpieczeństwo i energia.
EnglishI value all efforts, including action taken by both Croatia itself and by the European Union, to strengthen existing relations between the two partners.
Doceniam wszystkie działania podjęte, zarówno przez samą Chorwację jak i Unię Europejską, w celu pogłębienia dotychczasowych stosunków.
EnglishIts successful implementation through action by all participating countries will further strengthen our relations on the basis of common values.
Jej skuteczne wdrożenie w drodze działań podjętych przez wszystkie kraje w niej uczestniczące dodatkowo zacieśni nasze stosunki, budowane w oparciu o wspólne wartości.
EnglishIt is important to strengthen transatlantic relations between the European Union and the United States of America, and, as we know, our values are the same.
Istotne jest również wzmocnienie stosunków transatlantyckich między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a jak wiemy, nasze wartości są takie same.
EnglishThe activities mentioned usually help to strengthen social relations, and these are particularly important in a world in which there is increasing social isolation and separation.
Wymienione działania zazwyczaj pomagają wzmocnić relacje społeczne, które są bardzo ważne w świecie rosnącej społecznej izolacji i oddzielenia.
EnglishI welcome the European Union's efforts to strengthen its relations with Russia, thus contributing to greater stability, security and prosperity for Europe.
Cieszą mnie dążenia Unii Europejskiej do zacieśnienia stosunków z Rosją, które przyczyniają się do zapewnienia większej stabilności, bezpieczeństwa i pomyślnego rozwoju w Europie.
EnglishConsider the recent decision to strengthen bilateral relations with this country or the shameful abstention by the countries of the EU on the resolution adopted by the UNHRC.
Proszę zwrócić uwagę na niedawną decyzję o wzmocnieniu dwustronnych stosunków z tym krajem albo na haniebne wstrzymanie się państw UE od głosu w sprawie rezolucji przyjętej przez UNHRC.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to strengthen the relations"

relations rzeczownik
Polish
the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish