EN

to strengthen [strengthened|strengthened] {czasownik}

volume_up
to strengthen the coordination and surveillance of their budgetary discipline;
wzmocnić koordynację i nadzór ich dyscypliny budżetowej,
To support and strengthen these measures, I am voting for this report.
Głosuję za przedmiotowym sprawozdaniem, aby poprzeć i wzmocnić omawiane środki.
The Commission must be vigilant and strengthen the market surveillance of imports.
Komisja musi pozostać czujna i wzmocnić nadzór rynkowy nad importem.
to strengthen (też: to perpetuate, to solidify)
Many Eurocrats fumed about that to strengthen the view of neurotic post-Communist countries.
Wielu eurokratów unosiło się z tego powodu, aby utrwalić wizerunek neurotycznych postkomunistycznych krajów.
. - I support this report's aims to strengthen security and fundamental freedoms on the Internet.
na piśmie. - Popieram cele sprawozdania dotyczące utrwalenia bezpieczeństwa i podstawowych wolności w Internecie.
This constitutes support precisely for strengthening the rights of users and consumers.
Oznacza to wsparcie właśnie dla utrwalenia praw użytkowników i konsumentów.
That is why I call on the Commission to take the political measures necessary to safeguard, preserve and strengthen that programme.
Dlatego wzywam Komisję do podjęcia działań politycznych niezbędnych do zabezpieczenia, ochrony i wzmocnienia tego programu.
By means of strengthening these safeguards, we hope to enhance the confidence of European citizens in European institutions.
Wzmacniając te zabezpieczenia, mamy nadzieję zwiększyć zaufanie obywateli europejskich do instytucji europejskich.
Commissioner, I am aware of and took note of your points, but I am certain there is something you can do to further explore how we can strengthen this particular point.
Pani komisarz, zapoznałam się z pani argumentacją, lecz jestem pewna, że zdołacie zrobić więcej w kwestii sprawdzenia, jak możemy zabezpieczyć ten konkretny punkt.
It is absolutely crucial that we secure and strengthen this.
Wzmacnianie i zabezpieczanie tego aspektu jest absolutnie niezbędne.

Przykłady użycia - "to strengthen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
Zgadzamy się także z koniecznością wzmocnienia ochrony danych na określony czas.
EnglishThey are a way of saying that, yes, we do need to strengthen budgetary discipline.
Są sposobem na przyznanie, że rzeczywiście musimy wzmocnić dyscyplinę budżetową.
EnglishThis is the only way we can strengthen trust in the European integration process.
Jedynie w ten sposób możemy zwiększyć zaufanie do procesu integracji europejskiej.
EnglishOur mutual relationship is strong and we can and should strengthen it further.
Nasze wzajemne stosunki są silne i możemy oraz powinniśmy je dalej wzmacniać.
EnglishEurope needs policies which are motivated by a real desire to strengthen the Union.
Europa potrzebuje polityk, u źródeł których będzie prawdziwa chęć wzmocnienia Unii.
EnglishImplement this so that we strengthen patients' rights instead of reducing them.
Trzeba wdrożyć ją w taki sposób, aby wzmocnić prawa pacjentów, zamiast je ograniczać.
EnglishBut we also need to strengthen the links between national financial regulators.
Ale musimy także wzmocnić powiązania pomiędzy krajowymi organami nadzoru finansowego.
EnglishMore than 10 years on it is clearly time to modify and strengthen these rules.
Po ponad 10 latach jest jasne, że czas zmodyfikować i wzmocnić te przepisy.
EnglishFirstly, it must continue to strengthen reforms in all its sectors and structures.
Po pierwsze, musi ona wzmacniać reformę we wszystkich swoich sektorach i strukturach.
EnglishMore importantly, this package will strengthen consumer protection and food safety.
Co więcej, pakiet ten wzmocni ochronę konsumentów i bezpieczeństwo żywności.
EnglishNow we need to strengthen Europe's role in the supervision of the financial markets.
Teraz musimy wzmocnić rolę Europy w zakresie nadzoru nad rynkami finansowymi.
EnglishI endorse the desire expressed in the report to strengthen national parliaments.
Popieram wyrażoną w sprawozdaniu wolę wzmacniania parlamentów krajowych.
EnglishIt is our joint wish to strengthen and deepen the social dimension of Europe.
Naszym wspólnym pragnieniem jest umacnianie i poszerzanie społecznego wymiaru Europy.
EnglishWe should also strengthen the early warning mechanism and make it more operative.
Powinniśmy również wzmocnić i usprawnić mechanizm wczesnego ostrzegania.
EnglishI believe that the new supervisory powers and procedures will strengthen this Parliament.
Jestem przekonany, że nowe uprawnienia nadzorcze i procedury wzmocnią Parlament.
EnglishWe do need to strengthen the European strategy and action on water protection.
Musimy wzmocnić europejską strategię i działania w zakresie ochrony wody.
EnglishThese changes in fact strengthen the democratic legitimacy of the Union's institutions.
Zmiany te tak naprawdę utrwalają umocowanie demokratyczne instytucji unijnych.
EnglishMr Bowis also added that it is necessary to strengthen research and development.
Pan poseł Bowis dodał, że należy zwiększyć nakłady na badania i rozwój.
EnglishThe e-Justice project will serve the people and strengthen our democracy.
Projekt e-sprawiedliwości będzie służył obywatelom i wzmocni naszą demokrację.
EnglishWe, too, would like to strengthen Eurojust and its part in the judicial cooperation.
My również chcemy wzmocnienia Eurojustu i jego roli we współpracy sądowej.

"strengthen governance" - polskie tłumaczenie

strengthen governance
Polish
  • wzmocnienie sprawowania rządów
  • wzmocnienie zarządzania
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "strengthened":

strengthened
English