"strength" po polsku

EN

"strength" - polskie tłumaczenie

EN strength
volume_up
{rzeczownik}

strength (też: authority, force, might, potency)
volume_up
moc {f.}
They are able to adjust strength of the conclusions to the strength of their evidence.
Są w stanie przystosować moc wniosków do mocy ich dowodów.
Strength and dignity are her clothing; And she laugheth at the time to come.
Moc i przystojność jest odzieniem jej; nie frasuje się o czasy przyszłe.
Please make sure to select an appropriate dosage form and strength.
Należy się upewnić, że wybrano właściwą postać farmaceutyczną i moc.
strength (też: brawn, brunt, clout, force)
The strength of our relationship allows us to discuss those matters frankly.
Siła naszych stosunków pozwala nam na szczere podejmowanie takich tematów.
After all, solidarity is the greatest strength of the European Union.
Przecież solidarność jest największą siłą Unii Europejskiej.
The great strength of this popular uprising is that it is happening across Egypt.
Ogromna siła tego powstania ludowego polega na tym, że dochodzi do niego w całym Egipcie.
strength (też: hardness)
strength (też: ace, asset, trump, trump card)
In time everyone would thus become competitive on their own strength.
Za pewien czas każdy stanie się zatem konkurencyjny, dysponując własnymi atutami.
We need to try and learn from every conflict situation, by converting them into a strength for the future.
Musimy wyciągać wnioski z każdej sytuacji konfliktowej, by w przyszłości przekuć je w atuty.
We must also use our strengths - advanced technologies and human capital.
Musimy również wykorzystać nasze atuty, którymi są zaawansowane technologie i kapitał ludzki.
strength (też: might, potency, power, sinew)
Czy jest to potęga militarna?
These problems have raised the question as to whether Europe is capable of competing with the economic strength of the United States or China.
Problemy te nasuwają pytanie, czy Europa jest w stanie konkurować z potęgą gospodarczą Stanów Zjednoczonych i Chin.
A wise man scaleth the city of the mighty, And bringeth down the strength of the confidence thereof.
Mądry ubiega miasto mocarzy, a burzy potęgę ufności ich.

Przykłady użycia - "strength" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishStrength 1.5 mg 1.5 mg 1.5 mg 3 mg 3 mg 3 mg 4.5 mg 4.5 mg 4.5 mg 6 mg 6 mg 6 mg
1, 5 mg 1, 5 mg 1, 5 mg 3 mg 3 mg 3 mg 4, 5 mg 4, 5 mg 4, 5 mg 6 mg 6 mg 6 mg
EnglishI have full confidence in Ms Hautala's strength in pushing forward on that.
Jestem w pełni przekonana o sile pani poseł Hautali, aby kontynuować to dzieło.
EnglishWe are told that the euro is a great success because of its strength as a currency.
Powiedziano nam, że euro jest wielkim sukcesem ze względu na jego siłę jako waluty.
Englishor 150 mg of erlotinib (as erlotinib hydrochloride) depending on the strength.
mg lub 150 mg erlotynibu (w postaci chlorowodorku erlotynibu), w zależności od dawki.
EnglishBe thou exalted, O Jehovah, in thy strength: So will we sing and praise thy power.
Przetoż wystawisz ich za cel; cięciwę twą wyciągniesz przeciwko twarzy ich.
EnglishNevertheless, under no circumstances must its export strength be weakened.
Niemniej jednak w żadnym razie nie wolno osłabiać jej potencjału eksportowego.
EnglishI see in it the strength of our Union and the proper functioning of our institutions.
Widzę to po sile naszej Unii i prawidłowym funkcjonowaniu naszych instytucji.
EnglishThe European Union must have greater political strength and not just economic strength.
My jako Unia musimy mieć większą siłę polityczną, a nie tylko siłę gospodarczą.
EnglishThe new Member States have increased the Union's economic and demographic strength.
Nowe państwa członkowskie wzmocniły gospodarcze i demograficzne siły Unii.
EnglishJehovah will give strength unto his people; Jehovah will bless his people with peace.
Pan doda mocy ludowi swojemu; Pan będzie błogosławił ludowi swemu w pokoju.
EnglishWhat we need is the strength of the 500 million people and the 27 States in the Community.
Potrzebujemy siły 500 milionów obywateli oraz 27 państw członkowskich Wspólnoty.
EnglishWe must count on our own strength and, to do so, we need the European level.
Musimy liczyć na własną siłę i w tym celu potrzebujemy działań na szczeblu europejskim.
EnglishWoe unto them that are mighty to drink wine, and men of strength to mingle strong drink;
Biada tym, którzy są mocni na picie wina, a mężom dużym ku nalewaniu napoju mocnego
EnglishParliament is showing weakness rather than strength by resorting to such legal manoeuvres.
Używanie takich wybiegów prawnych przez Parlament jest oznaką słabości, nie siły;
English(PT) On the strength of what was said, there seems to be less action than words.
(PT) Wnosząc z tego, co zostało powiedziane, wydaje się, że mniej się działa, a więcej mówi.
EnglishBut I do make my commitment to carry on with this, because there is a strength of feeling.
Lecz zobowiązuję się do kontynuowania działań, ponieważ jestem do nich przekonana.
EnglishIn time everyone would thus become competitive on their own strength.
Za pewien czas każdy stanie się zatem konkurencyjny, dysponując własnymi atutami.
EnglishEurope, as a partner, can show strength here by speaking with one voice.
Europa jako partner może zademonstrować tu swoją siłę, mówiąc jednym głosem.
EnglishTranslated into political language, it denotes the strength of the European social model.
Na język polityki to przekładając oznacza to siłę europejskiego modelu społecznego.
EnglishIreland's 'no' in the referendum was not a reaction to the strength of the euro.
Irlandzkie weto w referendum nie stanowiło odpowiedzi na siłę euro.