EN

streams {liczba mnoga}

volume_up
streams (też: fluxes)
And turned their rivers into blood, And their streams, so that they could not drink.
Gdy obrócił w krew rzeki ich, i strumienie ich, tak, że z nich pić nie mogli.
Perhaps not the same people, but constant streams of new migrants.
Być może nie ci sami ludzie, ale te nieprzerwane strumienie nowych migrantów.
It's gardens watered by running streams.
To urodzaj, to mnogość, to ogrody nawadniane przez płynące strumienie.
streams
volume_up
potoki {niemęskoos.}
It means that we must dry up streams of money that flow from developing countries into tax havens.
Oznacza to, że musimy zatamować potoki pieniędzy, które płyną z krajów rozwijających się do rajów podatkowych.
And the rivers shall become foul; the streams of Egypt shall be diminished and dried up; the reeds and flags shall wither away.
I pójdą na wstecz rzeki, opadną i powysychają potoki groblami ujęte, trzcina i sitowie powiędnie.
And the streams of [Edom] shall be turned into pitch, and the dust thereof into brimstone, and the land thereof shall become burning pitch.
I obrócą się potoki jej w smołę, a proch jej w siarkę, a ziemia jej obróci się w smołę gorejącą;

Przykłady użycia - "streams" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd turned their rivers into blood, And their streams, so that they could not drink.
Gdy obrócił w krew rzeki ich, i strumienie ich, tak, że z nich pić nie mogli.
EnglishMultiple H.264 streams, as well as Motion JPEG streams, can be provided simultaneously.
Umożliwia jednoczesne przesyłanie wielu strumieni w formatach H.264 i Motion JPEG.
Englishstreams where a large part of the field of view – specifically the sides of the
się najlepiej, ponieważ zapewnia strumienie wideo, w których znaczna część obrazu — boki
EnglishDeviations from the hierarchy for specific waste streams are possible.
Możliwe są odstępstwa od hierarchii w odniesieniu do konkretnych strumieni odpadów.
EnglishShould thy springs be dispersed abroad, And streams of water in the streets?
Niech się precz rozchodzą źródła twoje, a po ulicach strumienie wód.
EnglishMultiple video streams in H.264 and Motion JPEG can be sent simultaneously.
Istnieje możliwość jednoczesnego przesyłania wielu strumieni w formacie H.264 i Motion JPEG.
EnglishHe brought streams also out of the rock, And caused waters to run down like rivers.
Wywiódł strumienie ze skały, a uczynił, że wody ciekły jako rzeki.
EnglishPerhaps not the same people, but constant streams of new migrants.
Być może nie ci sami ludzie, ale te nieprzerwane strumienie nowych migrantów.
EnglishShe made the point that there are too many work streams in health.
Zauważyła, że w dziedzinie zdrowia występuje zbyt wiele obszarów interwencji.
EnglishMultiple streams in H.264 and Motion JPEG can be sent simultaneously.
Istnieje możliwość jednoczesnego przesyłania wielu strumieni w formacie H.264 i Motion JPEG.
EnglishThere are tens of thousands of miles of dewatered streams in the United States.
W USA mamy dziesiątki tysięcy mil wyschniętych strumieni.
EnglishMine eye runneth down with streams of water, for the destruction of the daughter of my people.
Strumienie wód płyną z oczów moich, dla skruszenia córki ludu mojego.
EnglishWe have managed to reduce, compost or reuse 50% of our waste streams.
Udało nam się zmniejszyć, skompostować lub ponownie wykorzystać 50 % naszych strumieni odpadów.
EnglishIf we can get enough of these streams of information together, we can perhaps start to understand the war.
Gdyby zebrać wiele tych strumieni informacji, może udałoby się zrozumieć wojnę.
EnglishThe camera offers multiple streams that can be individually optimized in H.264 as well as Motion JPEG.
Obsługuje wiele oddzielnie optymalizowanych strumieni w formatach H.264 i Motion JPEG.
EnglishWe have a wide range of legislation governing waste streams.
Mamy szeroki wachlarz przepisów regulujących kwestię strumieni odpadów.
EnglishBehold, he smote the rock, so that waters gushed out, And streams overflowed; Can he give bread also?
Oto uderzył w skałę, a wypłynęły wody, i rzeki wezbrały; izali też będzie mógł dać chleb?
EnglishHe bindeth the streams that they trickle not; And the thing that is hid bringeth he forth to light.
Wylewać się rzekom nie dopuszcza, a rzeczy skryte wywodzi na jaśnię.
EnglishHe shall not look upon the rivers, The flowing streams of honey and butter.
Nie ogląda źródeł rzek, strumieni mówię miodu i masła.
EnglishWhat if we were to separate out metals from waste streams, small amounts of metals in water?
Co, jeśli bylibyśmy w stanie oddzielać metale od strumienia odpadów – małych ilości metalu w wodzie?

Synonimy (angielski) dla "streaming":

streaming
English
stream