"to stream in" po polsku

EN

"to stream in" - polskie tłumaczenie

EN

to stream in {czasownik}

volume_up
It is only by increasing internal solidarity that we can avoid the trap that Member States fall into, such as choosing South Stream over Nabucco.
Tylko poprzez powiększanie wewnętrznej solidarności możemy uniknąć pułapki, w którą wpadają państwa członkowskie, takiej jak wybór rurociągu South Stream zamiast Nabucco.
to stream in (też: to disembogue)
volume_up
wlewać się {czas. zwr.} (tłum)

Przykłady użycia - "to stream in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis was not a completely unanimous position, but it did have a main stream.
Nie było to w pełni jednomyślne stanowisko, ale była w nim zawarta główna idea.
EnglishYes, it is all politics: the politics of Nord Stream and its owner, the Kremlin.
Tak, to jest polityka - polityka Nord Streamu i jego właściciela - Kremla.
EnglishBut let justice roll down as waters, and righteousness as a mighty stream.
Ale sąd nawalnie popłynie, jako woda, a sprawiedliwość jako strumień gwałtowny.
EnglishThis replacement of healthy cells also happens in the blood stream and other organs.
Zastępowanie zdrowych komórek ma miejsce także we krwi krążącej i w innych narządach.
EnglishThis allows the Caelyx liposomes to circulate for prolonged periods in the blood stream.
Pozwala to na wydłużenie czasu przebywania liposomów preparatu Caelyx w krążeniu.
EnglishWEEE is a complex waste stream, including several hazardous substances.
WEEE stanowi złożony strumień odpadów obejmujący wiele niebezpiecznych substancji.
EnglishThis, all over the country, is the second largest waste stream in America.
To, biorąc pod uwagę cały kraj, jest drugim największym strumieniem ścieków w Ameryce.
EnglishThere's an 80-billion-dollar-a-year ecotourism revenue stream into Africa.
Dochód z ekoturystyki w Afryce każdego roku przynosi 80 miliardów dolarów.
EnglishA nice way to show that river, that stream sort of pouring down the hill.
Doskonała okazja do ukazania ich niczym rzeki, strumienia, spływającego w dół wzgórza.
EnglishOne could see this immense offensive - there is no other way to describe it - by Nord Stream.
Widać było niesłychaną ofensywę - trzeba powiedzieć sobie wprost - Nord Stream'u.
EnglishThe Nabucco project is therefore fine, and the South Stream project is fine.
Dlatego zarówno projekt Nabucco, jak i projekt South Stream mają sens.
EnglishThe Commission is indeed following the issue of Nord Stream very closely.
Komisja rzeczywiście bardzo dokładnie śledzi sprawę rurociągu Nordstream.
EnglishWho were snatched away before their time, Whose foundation was poured out as a stream,
Którzy są wykorzenieni przed czasem, a powodzią zalały się grunty ich.
EnglishIf a stream of insulin does not come out of the tip of the needle, repeat steps 1 through 5.
Jeżeli strumień insuliny nie wypływa przez igłę, powtórzyć kroki od 1 do 5.
EnglishDo not aim the stream at the white powder at the bottom of the vial.
Nie kierować strumienia rozpuszczalnika bezpośrednio na biały proszek na dnie fiolki.
EnglishIf Nord Stream is implemented, the same fate may befall my country, Poland.
Jeśli powstanie Nord Stream, to samo może spotkać mój kraj - Polskę.
EnglishThis dose is given directly into your blood stream (into a vein) over a period of about 30 minutes.
Dawka ta jest podawana bezpośrednio do krwi (przez żyłę) w ciągu około 30 minut.
EnglishYou should see either a drop or a stream of insulin come out of the tip of the needle.
Na końcu igły powinien być widoczny strumień wypływającej insuliny.
EnglishAnd that signal is then converted back to a high-speed data stream.
A ten sygnał elektryczny jest potem z powrotem przetwarzany na szybki strumień danych.
Englishinsulin from plasma (insulin in the blood stream has a t½ of a few minutes).
Badania kliniczne wykazały, że t1/ 2 wynosi około 5- 10 godzin.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to stream in"

in przyimek
stream rzeczownik
to call in czasownik
to break in czasownik
to draw in czasownik