"stratosphere" po polsku

EN

"stratosphere" - polskie tłumaczenie

EN

stratosphere {rzeczownik}

volume_up
stratosphere
To jest stratosfera - chłodniej.
If that were true, the stratosphere would be heated as well as the lower atmosphere, if it's more coming in.
Gdyby to była prawda, stratosfera nagrzewałaby się tak samo jak niższa atmosfera, jeśli wchodzi więcej.
That's its goal: the stratosphere, the blanket that really controls the radiation of the earth and permits life on earth to be the success that it is -- probing that is very important.
To jest cel: stratosfera, nakrycie, które tak naprawdę reguluje promieniowanie na Ziemi i pozwala żywym organizmom przetrwać na powierzchni. ~~~ To sondowanie jest bardzo istotne.

Przykłady użycia - "stratosphere" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTo put sulfur dioxide in the stratosphere would cost on the order of a billion dollars a year.
Umieszczenie dwutlenku siarki w stratosferze kosztowałoby około miliard dolarów rocznie.
EnglishSo this lower bar is the upper atmosphere, the stratosphere, and it heats up after these volcanoes.
Ten niższy wykres przedstawia stratosferę, która ociepliła się po wybuchach.
EnglishWe can move things out of the stratosphere into the mesosphere, in principle solving the ozone problem.
Możemy przenieść cząsteczki ze stratosfery do mezosfery w zasadzie rozwiązując problem z ozonem.
EnglishIf that were true, the stratosphere would be heated as well as the lower atmosphere, if it's more coming in.
Gdyby to była prawda, stratosfera nagrzewałaby się tak samo jak niższa atmosfera, jeśli wchodzi więcej.
EnglishAnd it's exploring without polluting the stratosphere.
Samolot eksploruje bez zanieczyszczania stratosfery.
EnglishYou can dive into the stratosphere, and precisely dissipate that velocity, and come back out to the space station.
Możesz zanurzyć się w stratosferze i precyzyjnie wytracić prędkość, a potem wrócić na stację kosmiczną.
EnglishThis is a cosmic ray experiment that has been launched all the way to the upper-stratosphere to an altitude of 40 km.
To eksperyment z promieniowaniem kosmicznym, które sięgały górnych warstw stratosfery na wysokość 40 km.
EnglishHere's the stratosphere: cooler.
English. ~~~ That put a whole bunch of sulfur in the stratosphere with a sort of atomic bomb-like cloud.
To jest góra Pinatubo na początku lat dziewięćdziesiątych, która wysłała kupę siarki do stratosfery tworząc chmurę wyglądającą jak po bombie atomowej.
EnglishThe policy on the protection of the ozone layer in the stratosphere has been acknowledged as a very great success and the European Union has played a decisive role here.
Polityka w sprawie ochrony warstwy ozonowej w stratosferze okazała się ogromnym sukcesem, w którym decydującą rolę odegrała Unia Europejska.
EnglishI was there to view something called a long-duration balloon flight, which basically takes telescopes and instruments all the way to the upper atmosphere, the upper stratosphere, 40 km up.
Oglądałem tam tzw. długi lot balonem, który zabiera teleskopy i urządzenia w górną część atmosfery, górną część stratosfery, 40 km wzwyż.
EnglishThat's its goal: the stratosphere, the blanket that really controls the radiation of the earth and permits life on earth to be the success that it is -- probing that is very important.
To jest cel: stratosfera, nakrycie, które tak naprawdę reguluje promieniowanie na Ziemi i pozwala żywym organizmom przetrwać na powierzchni. ~~~ To sondowanie jest bardzo istotne.