"stranger" po polsku

EN

"stranger" - polskie tłumaczenie

EN

stranger {rzeczownik}

volume_up
Why, without them, you'd be a total stranger."
Bez nich byłbyś zupełnym nieznajomym."
In reality, very few meet strangers off the Internet.
W rzeczywistości niewiele z nich spotyka się z nieznajomymi poza Internetem.

Przykłady użycia - "stranger" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe heart knoweth its own bitterness; And a stranger doth not intermeddle with its joy.
Serce każdego uznaje gorzkość duszy swojej, a do wesela jego nie przymięsza się obcy.
EnglishBut the simple act of kindness from a complete stranger will unstitch you."
ale zwykły dobroduszny uczynek nieznajomego sprawi, że się otworzysz".
EnglishI am become a stranger unto my brethren, And an alien unto my mother's children.
Bo dla ciebie ponoszę urąganie, a zelżywość okryła oblicze moje.
EnglishThe next project I want to show was given to me in an email from a stranger.
Kolejny projekt, który zaprezentuję, dostałem mailem od obcej osoby.
EnglishOne law and one ordinance shall be for you, and for the stranger that sojourneth with you.
Prawo jedno, i jeden sąd będzie wam i przychodniowi mieszkającemu z wami.
EnglishLet another man praise thee, and not thine own mouth; A stranger, and not thine own lips.
Niechaj cię kto inny chwali, a nie usta twoje; obcy, a nie wargi twoje.
EnglishOne project is by the European Cultural Foundation - Stranger.
Mamy też jeden projekt prowadzony przez Europejską Fundację Kultury - Stranger.
EnglishWe Nordic countries are no stranger to historical conflicts, but are now working together.
Nam, państwom skandynawskim, nie są obce historyczne konflikty, ale obecnie działamy razem.
EnglishUnto whom alone the land was given, And no stranger passed among them):
Którym samym dana była ziemia, a żaden obcy nie przeszedł przez nię.
EnglishWas there some painful thing about this stranger... that required your immediate attention?
Był jakaś bolesna rzecz w tej osobie...... która wymagała twojej natychmiastowej obecności?
EnglishHe that is surety for a stranger shall smart for it; But he that hateth suretyship is secure.
Bardzo sobie szkodzi, kto za obcego ręczy; ale kto się chroni rękojemstwa, bezpieczen jest.
EnglishIt's a social awkwardness like you're a stranger in a foreign land.
To społecznie niedostosowanie tak jakbyś był obcym w jakimś kraju.
EnglishAnd a stranger will they not follow, but will flee from him: for they know not the voice of strangers.
Ale za cudzym nie idą, lecz uciekają od niego; bo nie znają głosu obcych.
EnglishThey that dwell in my house, and my maids, count me for a stranger; I am an alien in their sight.
Komornicy domu mego, i służebnice moje mają mię za obcego, cudzoziemcem stałem się w oczach ich.
English"A stranger is a friend I haven't met yet!" she'd say to me.
"Obcy to przyjaciel którego jeszcze nie poznałam" zwykła mawiać.
EnglishWhom I, even I, shall see, on my side, And mine eyes shall behold, and not as a stranger.
Którego ja sam oglądam, i oczy moje ujrzą go, a nie inny; choć zniszczały nerki moje we wnętrznościach moich.
EnglishTake his garment that is surety for a stranger; And hold him in pledge [that is surety] for a foreign woman.
Weźmij szatę tego, któryć ręczył za obcego; a od tego, który ręczył za cudzoziemkę, weźmij zastaw jego.
EnglishAnd so my mother's prenatal physician had gone on vacation, so the man who delivered me was a complete stranger to my parents.
Jako że położnik mamy był na urlopie, poród odebrał kompletnie obcy lekarz.
EnglishBut the story is not told from inwards out, but rather as if by a stranger who, amazed, calls the past to mind.
Jednak nie snuje opowieści od wewnątrz, lecz jak ktoś obcy, kto ze zdumieniem uświadamia sobie przeszłość.
Englishfor I was hungry, and ye gave me to eat; I was thirsty, and ye gave me drink; I was a stranger, and ye took me in;
Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść; pragnąłem, a daliście mi pić; byłem gościem, a przyjęliście mię;

Synonimy (angielski) dla "stranger":

stranger