EN

strange {przymiotnik}

volume_up
It is also a strange way of protecting Community agriculture.
To także dziwny sposób ochrony rolnictwa Wspólnoty.
The strange one looks likes this: that we live in a three-dimensional world.
Dziwny wygląda tak: żyjemy w 3-wymiarowym świecie.
This is a strange understanding of mobility.
To dziwny sposób pojmowania mobilności.
strange (też: alien, foreign)
Nay, but by [men of] strange lips and with another tongue will he speak to this people;
A wszakże jakoby nieznajomą mową, i językiem obcym mówił do ludu twego.
I wrote for him the ten thousand things of my law; but they are counted as a strange thing.
Spisałem mu wielkie rzeczy w zakonie moim; ale tak je sobie waży jako co obcego.
To deliver thee from the strange woman, Even from the foreigner that flattereth with her words;
Wyrywając cię od niewiasty postronnej i obcej, która pochlebia łagodnemi słowy;
♫ Nieznanego owocu ♫

Przykłady użycia - "strange" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI understand there was no vote or decision by the Bureau, which is strange.
Jak rozumiem nie było w tej sprawie głosowania ani decyzji Biura, co jest dziwne.
EnglishThis is perhaps not particularly strange, as pharmaceutical products affect everyone.
Poniekąd nic w tym dziwnego, skoro produkty farmaceutyczne dotyczą nas wszystkich.
EnglishAs another famous man, Jerry Garcia, said, "What a strange, long trip."
Jak powiedział inny słynny człowiek, Jerry Garcia, "Jakaż dziwna, długa podróż".
EnglishI wrote for him the ten thousand things of my law; but they are counted as a strange thing.
Spisałem mu wielkie rzeczy w zakonie moim; ale tak je sobie waży jako co obcego.
EnglishI agree with the speaker who spoke about the strange priorities of our Parliament.
Zgadzam się z moją przedmówczynią, która mówiła o dziwnych priorytetach naszego Parlamentu.
EnglishThere was an energy there, an implacable optimism, a strange mixture of humility and daring.
Była w tym energia, nieprzejednany optymizm, dziwna mieszanina pokory i odwagi.
EnglishWell perhaps some rectangular pieces of plastic with strange symbols on them.
Być może na jakieś prostokątne kawałki plastiku z dziwnymi symbolami.
English2007 has been a very, perhaps strange, but certainly instructive year.
Rok 2007 był rokiem może bardzo dziwnym, ale na pewno bardzo konstruktywnym.
EnglishThe next item is what I must say is a strange joint debate on the following:
Kolejny punkt porządku obrad dotyczy, muszę przyznać, osobliwej debaty łącznej, dotyczącej:
EnglishIf we have forgotten the name of our God, Or spread forth our hands to a strange god;
Chociażeś nas był potarł, wrzuciwszy nas na miejsce smoków, i okryłeś nas cieniem śmierci.
EnglishThe odd one out is an astronomer, and I am one of that strange breed.
Brakującą osobą będzie astronom; do tego dziwnego gatunku należę właśnie ja.
Englishconfusion, disorientation, anxiety reactions, strange dreams, depression, or hallucinations
splątanie, dezorientacja, reakcje lękowe, niezwykłe sny, depresja lub omamy
EnglishTo deliver thee from the strange woman, Even from the foreigner that flattereth with her words;
Wyrywając cię od niewiasty postronnej i obcej, która pochlebia łagodnemi słowy;
EnglishNay, but by [men of] strange lips and with another tongue will he speak to this people;
A wszakże jakoby nieznajomą mową, i językiem obcym mówił do ludu twego.
EnglishMy work is so personal and so strange that I have to invent my own lexicon for it.
Moje prace są bardzo osobiste i tak dziwaczne, że musiałem wymyślić do nich własne słownictwo.
EnglishMy breath is strange to my wife, And my supplication to the children of mine own mother.
Tchem moim brzydzi się żona moja, choć proszę przez synów żywota mego.
EnglishThey moved him to jealousy with strange [gods]; With abominations provoked they him to anger.
Ku zapalczywości pobudzili go przez cudze bogi, i przez obrzydliwości rozdraźnili go.
EnglishThe mouth of strange women is a deep pit: He that is abhorred of Jehovah shall fall therein.
Usta obcych niewiast są dół głęboki; na kogo się Pan gniewa, wpadnie tam.
EnglishBut when you get down to the bottom of the ocean, that's where things get really strange.
Jednak kiedy dotrze się na dno oceanu, może się wydarzyć coś dziwnego.
EnglishWhat we do know is that there is something very strange about this outbreak.
Potrzebujemy wiedzy, bo tą epidemię otacza jakaś dziwna aura.

"strange goings-on" - polskie tłumaczenie

strange goings-on
Polish
  • dziwnie dzieje się
  • dziwne akcesy-on
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "strange":

strange
strangely
strangeness