EN

stranded {przymiotnik}

volume_up
But we must just make sure - and the President must make sure - that Parliament is not left stranded by the Council's inability to follow his lead.
Ale musimy mieć pewność - musi ją mieć także pan przewodniczący - że Parlament nie będzie zdany na własne siły z powodu niezdolności Rady do podążania za nim.

Przykłady użycia - "stranded" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAntinuclear antibodies (ANA)/ Anti-double-stranded DNA (dsDNA) antibodies:
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) / Przeciwciała przeciwko dwuniciowemu DNA (dsDNA):
EnglishWe would regularly see on television pictures of families stranded abroad.
Ciągle widzimy w telewizji pasażerów pozostawionych za granicą samym sobie.
EnglishAlso, stranded travellers, for example, do not really know what their rights are.
Ponadto unieruchomieni pasażerowie nie znają tak naprawdę swoich praw.
EnglishSome passengers were stranded and were unable to continue their journeys.
Niektórzy pasażerowie utknęli na lotniskach i nie mogli kontynuować podróży.
EnglishAnd so there was the paper, and he proposed a three-stranded structure.
Więc zapoznałem się z dokumentem i on proponowal w nim potrójnie skręconą strukturę.
EnglishWe have had to see the images of these stranded and dead people on the news.
W serwisach informacyjnych pokazywano rozbitków i tych, którzy zginęli.
EnglishTens of thousands of people in December were stranded at airports in Europe when it snowed.
Dziesiątki tysięcy pasażerów utknęło na lotniskach europy, gdy nastały opady śniegu.
EnglishThis would allow the repatriation of passengers left stranded in foreign airports.
To umożliwiłoby powrót do kraju pasażerów pozostawionych bez pomocy w obcych portach lotniczych.
EnglishHowever, many people are stranded in far-flung corners of the world.
Jednakże wiele osób zostało opuszczonych w odległych krańcach świata.
EnglishBut there are a few people there, a few thousand, who are stranded.
Ale jest tam pewna liczba osób, kilka tysięcy, zdanych na własne siły.
EnglishWe should start by allowing the people who are stranded here to have a proper education.
Powinniśmy zacząć od pozwolenia ludziom, którzy tu utknęli, na zdobycie właściwego wykształcenia.
EnglishFive million of our citizens were stranded with no real alternative form of transport available.
Pięć milionów naszych obywateli utknęło na lotniskach bez żadnej dostępnej alternatywy transportu.
EnglishA lot of people, tens of thousands of them, are stranded all over the world and waiting to come home.
Wiele osób, dziesiątki tysięcy osób, jest rozrzuconych na całym świecie i czeka na powrót do domu.
EnglishStranded ships often block navigable waterways periodically and cause substantial economic damage.
Osiadłe na mieliźnie statki często okresowo blokują żeglowne drogi wodne i powodują znaczące szkody ekonomiczne.
EnglishThey took the flight and were stranded, and so they had no information that would have protected them.
Pasażerowie wykupili lot i zostali na lodzie, bo nie udzielono im informacji, które mogły ich przed tym uchronić.
EnglishNetwork connections use RJ45 connectors designed for either stranded or solid cable, but usually not both.
W połączeniach sieciowych stosuje się złącza RJ45 dla przewodów linkowych lub stałych, ale zwykle nie dla obu.
EnglishYou can look in this computer-fabricated artifact, and he's got a double-stranded genome -- that's no good.
Ten wytwór komputera odpada, bo ma podwójną helisę.
EnglishWe saw passengers being left stranded at destinations, without accommodation or even a flight home.
Widzieliśmy pasażerów pozostawionych samym sobie w miejscach przylotu bez zakwaterowania, a nawet bez lotu powrotnego.
EnglishIt's double-stranded, it's a double helix, has the As, Ts, Cs and Gs that pair to hold the strands together.
Są dwa łańcuchy, podwójna helisa, łączące łańcuchy pary zasad A, T, C i G. Ostrzegam, że czasami będę przedstawiał to tak.
EnglishYou zoom in, there are just four DNA strands and they have little single-stranded bits on them that can bind to other tiles, if they match.
Korzysta ona z płytek, które mierzą jedną setną origami DNA.

Synonimy (angielski) dla "stranded":

stranded
strand