EN

strain {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
So that's why every year you can catch a slightly different strain of flu.
Dlatego też, każdego roku mamy nieco inne odmiany grypy.
We have three different strains of Agarikon mushrooms highly active against flu viruses.
Są różne odmiany pniarka działające silnie przeciwko wirusom grypy.
We have three different strains of Agarikon mushrooms that were highly active against poxviruses.
Są trzy różne odmiany pniarka mające silne działanie przeciw wirusom ospy.
strain (też: motif, strand)
strain (też: breed, race)
It is too much of a strain on our farmers' finances.
Jest to zbyt duże obciążenie dla finansów naszych rolników.
I gave her medications to relieve the strain on her heart.
Podałem jej leki zmniejszające obciążenie serca.
So please, let us stop treating the European budget as a strain on domestic finances.
W związku z tym proszę, przestańmy traktować budżet europejski jako obciążenie finansów krajowych.
It places even more strain on relations between the EU and neighbouring third countries.
Powoduje wzrost napięć w stosunkach pomiędzy UE i sąsiadującymi z nią państwami trzecimi.
This is different to the stresses and strains of everyday life.
Objawy są odmienne od stresów i napięć towarzyszących codziennemu życiu.
Strains and crises cannot be entirely avoided, but we can limit the damage they cause.
Nie uda nam się całkowicie uniknąć napięć i kryzysów, ale możemy ograniczyć powodowane przez nie szkody.
2. "of bacteria", Biologia
strain
volume_up
szczep {m.} (bakterii)
type 1 (Mahoney strain)4 type 2 (MEF-1 strain)4 type 3 (Saukett strain)4
typ 1 (szczep Mahoney) 4 typ 2 (szczep MEF- 1) 4 typ 3 (szczep Saukett) 4
The vaccine strain is sensitive to penicillins, tetracyclins, macrolides and lincomycin.
Szczep szczepionkowy jest wrażliwy na penicyliny, tetracykliny makrolidy i linkomycynę.
The vaccine strain is sensitive to penicillins, tetracyclines, macrolides and lincomycin.
Szczep szczepionkowy jest wrażliwy na penicyliny, tetracykliny makrolidy i linkomycynę.

Przykłady użycia - "strain" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishInfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase)* of strain:
Antygeny powierzchniowe (hemaglutynina i neuraminidaza) * wirusa grypy szczepu:
EnglishThe Oka/ Merck strain of VZV was not detected from any of these specimens.
W żadnej z próbek nie wykryto wirusa ospy wietrznej- półpaśca, szczep Oka/ Merck.
EnglishThe system is reliable but the problem is you never know how well a strain is going to grow.
Ale problem jest w tym, że nigdy nie wiesz, jak dobrze rozwija się dany szczep.
Englishtype 1 (Mahoney strain)4 type 2 (MEF-1 strain)4 type 3 (Saukett strain)4
typ 1 (szczep Mahoney) 4 typ 2 (szczep MEF- 1) 4 typ 3 (szczep Saukett) 4
EnglishThe sensitivity of the vaccine strain to antibiotics is listed below (SPC under section 4.8)
Wrażliwość na antybiotyki, szczepu zawartego w produkcie podano poniżej (pkt 4. 8).
EnglishLive deletion mutant Streptococcus equi strain TW928 109.0 to 109.4 cfu
Żywy delecyjny mutant Streptococcus equi szczep TW928 109, 0 do 109, 4 jtk
EnglishThe vaccine strain is sensitive to penicillins, tetracyclins, macrolides and lincomycin.
Szczep szczepionkowy jest wrażliwy na penicyliny, tetracykliny makrolidy i linkomycynę.
EnglishLive attenuated Infectious Bronchitis Virus strain 4-91 ≥ 3.6 log10 EID50
Żywy, atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli kur serotyp 4- 91 ≥ 3, 6 log10 EID50. *
EnglishMadam President, relations between Europe and Africa are under strain.
Pani Przewodnicząca! Stosunki między Europą a Afryką są narażone na liczne obciążenia.
EnglishThe vaccine strain is sensitive to penicillins, tetracyclines, macrolides and lincomycin.
Szczep szczepionkowy jest wrażliwy na penicyliny, tetracykliny makrolidy i linkomycynę.
EnglishActive components Inactivated Feline Panleukopenia Virus (CU4 strain)
Substancje czynne Inaktywowany wirus panleukopenii kotów (szczep 9, 50 CU4)
EnglishIt places even more strain on relations between the EU and neighbouring third countries.
Powoduje wzrost napięć w stosunkach pomiędzy UE i sąsiadującymi z nią państwami trzecimi.
EnglishThe sensitivity of the vaccine strain to antibiotics is listed above.
Wrażliwość na antybiotyki, szczepu zawartego w produkcie podano powyżej.
EnglishAflunov contains small parts of the H5N1 strain of the flu virus.
Preparat Aflunov zawiera niewielkie elementy wirusa grypy należącego do szczepu H5N1.
EnglishAnd, as we know, public finances at national level are under unprecedented strain.
Jak wiemy, również finanse publiczne na szczeblu krajowym znajdują się pod bezprecedensową presją.
English* produced by genetic engineering from strain of Escherichia coli.
* wytwarzany techniką inżynierii genetycznej ze szczepu Escherichia coli.
EnglishNobivac Bb contains a type of live B. bronchiseptica called strain B-C2.
Nobivac Bb zawiera typ żywej bakterii Bordetella bronchiseptica, określany jako szczep B- C2.
EnglishImmune response against vaccine strain contained in Prepandrix:
Odpowiedź immunologiczna przeciw szczepowi znajdującemu się w szczepionce Prepandrix:
English* produced from recombinant strain of the yeast Saccharomyces cerevisiae (strain 2150-2-3)
* otrzymywany z rekombinowanych komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae (szczep 2150- 2- 3)
EnglishActive components Inactivated Feline Panleukopenia Virus (CU4 strain)
Substancje czynne Inaktywowany wirus panleukopenii kotów (szczep CU4)

"strain gauges" - polskie tłumaczenie

strain gauges
Polish
  • manometry odkształcenia
  • tensometry
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.