EN

straight line {rzeczownik}

volume_up
straight line (też: straightaway)
So, even a straight line, defined with calculus, is a curve.
Także nawet linia prosta, zdefiniowana w ten sposób, jest krzywą.
And on the surface of a sphere, a straight line is the biggest possible circle you can draw.
Na powierzchni kuli prosta jest największym okręgiem, który da się narysować.
What do we mean to talk about a straight line on a curved surface?
Ale co my rozumiemy przez prostą na zakrzywionej powierzchni?
straight line
So, even a straight line, defined with calculus, is a curve.
Także nawet linia prosta, zdefiniowana w ten sposób, jest krzywą.
I put 49 famous computers on this logarithmic graph -- by the way, a straight line on a logarithmic graph is exponential growth -- that's another exponential.
Na tym wykresie mamy 49 słynnych komputerów (linia prosta na grafie logarytmicznym odzwierciedla wzrost geometryczny) jak właśnie tu.

Przykłady użycia - "straight line" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBut now, after generation 20, it actually walks in a straight line without falling over.
Wciąż jeszcze nie to. ~~~ Po 20 pokoleniu chodzi prosto i nie przewraca się.
EnglishAnd on the surface of a sphere, a straight line is the biggest possible circle you can draw.
Na powierzchni kuli prosta jest największym okręgiem, który da się narysować.
EnglishIt's Calvino's idea of the quickest way between two points is the circuitous line, not the straight line.
Jest jak koncepcja Calvino, dotycząca najszybszej drogi pomiędzy dwoma punktami.
EnglishFill the syringe Turn the syringe and vial upside down, still in a straight line.
Napełnić strzykawkę Odwrócić strzykawkę i fiolkę strzykawką do dołu, nadal utrzymując je w linii prostej.
EnglishBefore I talk about that, I've written down at the bottom there the slope of this curve, this straight line.
Zanim o tym opowiem, zapisałem u dołu nachylenie tej krzywej, tej linii prostej.
English. ~~~ My brother went straight down the line.
Mój brat tego nie zrobił, poleciał prosto linią prosto w dół.
EnglishWhat do we mean to talk about a straight line on a curved surface?
Ale co my rozumiemy przez prostą na zakrzywionej powierzchni?
EnglishSo, even a straight line, defined with calculus, is a curve.
Także nawet linia prosta, zdefiniowana w ten sposób, jest krzywą.
EnglishLine up the two connection ports so that they are in a straight line.
Umieścić fiolkę Bio- Set na płaskiej powierzchni.
EnglishAnd that's a straight line we got right over there.
Co? ~~~ (Widownia: Uczciwość) DSR: No proszę, strzał w dziesiątkę.
EnglishThe trend may be declining, but not in a straight line.
Tendencja jest być może spadkowa, lecz nie w linii prostej.
EnglishSo this light ray will not continue in a straight line, but would rather bend and could end up going into our eye.
zakrzywia trajektorię nie tylko cząsteczek, ale także światła. ~~~ Dlatego promień zakrzywi się.
EnglishIn addition, military no-fly zones prevent planes from flying in a straight line from one airport to another.
W dodatku wojskowe strefy zakazu lotów uniemożliwiają lot po linii prostej z jednego lotniska do drugiego.
EnglishSo I didn't come to papercutting in a straight line.
Nie zaczęłam od razu wycinać historii z papieru.
English., here it goes -- straight line.
Wszystko wskazuje, że stopa wzrostu Chin, tu jest stopa wzrostu USA, tu się przecinają -- proste.
EnglishI have a straight line on my spherical surface.
Mam linię prostą na mojej powierzchni sferycznej.
EnglishAnd again, it forms the same straight line.
EnglishAnd you repeat that process over and over again, until you have something that walks -- in this case, in a straight line, like this.
Powtarzamy ten proces w kółko, aż dostaniemy coś, co chodzi.
EnglishThere's a straight line, and there is an infinite number of lines that go through the point and never meet the original line.
Jest jedna prosta i nieskończenie wiele prostych przechodzących przez ten punkt i niestykających się z daną.
EnglishNow, it will only be a perfect ring if the source, the deflector and the eyeball, in this case, are all in a perfectly straight line.
Możecie to sprawdzić w praktyce wieczorem, podczas bankietu.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "straight line"

straight przymiotnik
line rzeczownik