"story" po polsku

EN

"story" - polskie tłumaczenie

volume_up
story {rzecz.}

EN story
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

story (też: history)
It is the story of a woman, the story of Karin, the story of a woman who did not wish to wear the burkha.
To historia kobiety, historia Karin, historia kobiety, która nie chciała nosić burki.
The whole history of telephony is a story of dealing with that uncertainty.
Cała historia telefonii to historia pokonywania niepewności.
Why is it called " his story ", instead of " her story "?
Dlaczego nazywamy to " jego historią ", zamiast " jej historią "?
story (też: tale, rede)
So, the story that most people know is the story of free or open source software.
Opowieść, którą wszyscy znają to historia o wolnym oprogramowaniu, zwanym też open-source.
Mr President, let me tell you the story of two African countries.
Pozwolę sobie przytoczyć opowieść o dwóch afrykańskich krajach.
Good storytelling is crafting a story that someone wants to listen to.
Dobra opowieść jest rzemiosłem zjednywania sobie słuchaczy.
And then they're going to tell their story in strict chronological order.
Poza tym jego opowiadanie będzie ściśle chronologiczne.
I'm starting the story with the first atomic bomb at Trinity, which was the Manhattan Project.
Swoje opowiadanie rozpocznę od pierwszej bomby atomowej – próbnego wybuchu Trinity, czyli Projektu Manhattan.
Power is the ability not just to tell the story of another person, but to make it the definitive story of that person.
Władza to nie tylko opowiadanie o innych, ale w także w sposób definitywny.
story (też: floor, storey, deck)
They're now building a 16-story building on the side of New York, using the same technology.
Teraz budują w Nowym Jorku 16-piętrowy budynek, używając tej samej technologii.
That's as high as a 42-story building, and I put the Statue of Liberty in there as a scale reference.
To jest tak wysokie jak 42 piętrowy budynek, dla porównania zamieściłem tu Statuę Wolności.
So the first thing they do is they pop up the retail a half a story above grade to make it sporty. ~~~ OK.
Pierwszą rzeczą, którą oni robią jest umieszczenie sklepów pół piętra powyżej poziomu terenu, aby były fajniejsze.
story (też: account, coverage)
Our reality right now is less interesting than the story we're going to tell about it later.
To co dzieje się teraz jest mniej ciekawe od naszej późniejszej relacji.
This story describes the relations between the old and the new Member States when it comes to agriculture.
Ta anegdota przypomina relacje między starymi i nowymi krajami członkowskimi w sprawach rolnych.
So, how to extract this order of narrative from this larger story?
Jak możemy uzyskać taki porządek relacji z tej większej historii?
story (też: fairy tale)
story (też: tale, talk)

2. Amerykański angielski

story (też: storey, floor, tier)
I envision a 36-story, 450-unit residential high-rise -- a reason to consider the mental health of any architect before granting an important commission.
Przewiduję 36 kondygnacji w 450 wieżowcach mieszkalnych powód aby przemyśleć zdrowie umysłowe każdego architekta przed przyznaniem ważnego zamówienia.
It's not that complicated: buildings more than one story high, built out to the sidewalk edge, so that people who are, you know, all kinds of people can get into the building.
To nie jest wcale skomplikowane -- budynki o więcej niż jednej kondygnacji, zbudowane wzdłuż krawędzi chodnika i wszyscy ludzie mogą wejść do budynku.

Przykłady użycia - "story" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.
Ale, żeby już nie przedłużać, rzuciłem szkołę, aby podjąć karierę karykaturzysty.
EnglishWhat this suggests is actually that we may have the story about the Internet wrong.
Sugeruje to, że rzeczywiście możemy mieć trop, że Internet idzie w złym kierunku.
EnglishIf my poems had gone out with the Shania mailing, it'd be a different story.
Jeśli moje wiersze zostały by wydane przez Shanię, to byś inaczej o tym mówiła.
EnglishSo, a couple years ago, one of the mentor mothers came back, and she told me a story.
Kilka lat temu wróciła do nas jedna z matek-mentorek i opowiedziałą mi historię.
EnglishWell, call him Ramon so that way one day when he asks why, you can tell him my story
Nazwij go Ramon, i pewnego dnia, kiedy zapyta dlaczego, opowiesz mu moją historię.
EnglishI tell them my story, that I am HIV-positive, but my child is HIV-negative.
* *Opowiadam im moją historię:* *że mam HIV,* *ale moje dziecko nie jest zarażone.
EnglishTake the example of Kosovo, which to my mind is a European Union success story.
Weźmy za przykład Kosowo, które jest według mnie świadectwem sukcesu Unii Europejskiej.
EnglishWadah Khanfar: Actually, this may be the biggest story that we have ever covered.
Wadah Khanfar: Właściwie to chyba największa sprawa, jaką kiedykolwiek relacjonowaliśmy.
EnglishWhen I'm on my deathbed, I'm going to remember one story more than any other.
Kiedy będę już na łożu śmierci, jedną historię zapamiętam lepiej niż inne.
EnglishIt tells the story of Sputnik, and the story of what happened to America as a result.
Opowiada on o Sputniku oraz o tym, co w rezultacie wydarzyło się w Ameryce.
EnglishBefore I tell that story, we should ask ourselves the question: Why does poverty exist?
Zanim opowiem tę historię, powinniśmy zadać sobie pytanie: Dlaczego bieda istnieje?
EnglishSo we start off the story with Ernest, who volunteers as a census taker.
Zaczynamy historię od Ernesta, który jako wolontariusz bierze udział w spisie.
EnglishI showed up in two years and they -- I tell this story because they really helped me.
Pojawiłem się po dwóch latach i oni... Opowiadam tę historię, bo naprawdę mi pomogli.
EnglishThe opening up of the postal services market has so far been a success story.
Otwieranie rynku usług pocztowych jak dotąd jest udanym przedsięwzięciem.
EnglishDealing with climate change is de facto a success story of European politics.
Zajmowanie się zmianami klimatycznymi to de facto pasmo sukcesów polityki europejskiej.
EnglishJust as we were slow to react to the economic storm, but that is another story.
Podobnie jak zbyt wolno zareagowaliśmy na burzę gospodarczą, ale to zupełnie inna sprawa.
EnglishFor years, Western Europe and America considered Kenya to be a major success story.
Przez lata Europa Zachodnia i Ameryka traktowały Kenię jako kraj, któremu się powiodło.
EnglishThis ended up being the lead picture in the global fishery story in National Geographic.
Zdjęcie to skończyło jako najważniejsze w artykule o rybołówstwie na świecie.
EnglishMr President, at last, amongst all the gloom and doom, we have a good news story.
Panie Przewodniczący! Nareszcie, oprócz wszystkich złych wiadomości, mamy dobrą wiadomość.
EnglishThis is the Great Reconvergence, and it's the biggest story of your lifetime.
To jest Wielki Odwrót i to będzie największym wydarzeniem waszego życia.