"to storm in" po polsku

EN

"to storm in" - polskie tłumaczenie

EN

to storm in {czasownik}

volume_up
to storm in
volume_up
wpaść jak burza {czas.} [pot.] [idiom] (do pomieszczenia)

Przykłady użycia - "to storm in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOther regions in Europe have been equally devastated by the impact of storm Xynthia.
Nawałnica Xynthia pozostawiła tak samo poważne zniszczenia w innych regionach Europy.
EnglishJust as we were slow to react to the economic storm, but that is another story.
Podobnie jak zbyt wolno zareagowaliśmy na burzę gospodarczą, ale to zupełnie inna sprawa.
EnglishThe second, which was on an unprecedented scale, was the storm of 27 December 1999.
Drugą wichurą o bezprecedensowej skali była wichura z 27 grudnia 1999 r.
EnglishThese farmers had already, on 27 February 2010, been devastated by another storm.
Ci sami rolnicy doświadczyli już skutków innej burzy 27 lutego 2010 r.
EnglishWe all remember storm Xynthia, which devastated the Vendée coast nearly a year ago.
Wszyscy pamiętamy huragan Xynthia, który rok temu zniszczył wybrzeże departamentu Vendée.
EnglishIt was a reinvention of Storm and Stress inspired by the spirit of pop.
Było to ponowne odkrycie atmosfery „burzy i naporu”, ale w duchu kultury pop.
EnglishStorm Klaus caused devastation, in particular to the country's infrastructure.
Orkan Klaus doprowadził do zniszczeń, zwłaszcza infrastruktury kraju.
EnglishThat they are as stubble before the wind, And as chaff that the storm carrieth away?
Stawają się jako plewa przed wiatrem, i jako perz, który wicher porywa.
EnglishThe dramatic consequences of the 'Klaus' storm in Southern Europe (debate)
Dramatyczne skutki przejścia wichury "Klaus" na południu Europy (debata)
EnglishOn 27 and 28 February, the violent storm Xynthia battered several French regions.
W dniach 27 i 28 lutego w kilka regionów Francji uderzyła z gwałtowną siłą nawałnica Xynthia.
EnglishThe Government failed to predict the seriousness of the tropical storm approaching the island.
Rząd nie zdołał przewidzieć siły nadciągającego nad wyspę sztormu tropikalnego.
Englishwhen often the first sound you'd hear in the morning would be a storm of birdsong,
kiedy często pierwszym dźwiękiem poranka była burza ptasich śpiewów
EnglishMobilisation of the EU Solidarity Fund: Portugal - floods; France - Xynthia (storm) (
Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Portugalii, nawałnica Xynthia we Francji (
EnglishOut of the chamber [of the south] cometh the storm, And cold out of the north.
Tchnieniem swojem Bóg czyni lód, tak iż się szerokość wód ściska.
EnglishAnd when the tides of waste matter come in it sounds as if a whole storm is approaching you.
Przypływ ścieków brzmi jak nadejście burzy. Przypływ ścieków brzmi jak nadejście burzy.
EnglishTwelve vessels sank or ran aground here during a severe storm.
Wskutek gwałtownych sztormów zatonęło tam lub osiadło na mieliźnie dwanaście okrętów.
EnglishHe said he had gotten lost in the storm, collapsed in the snow, and just laid there, unable to move.
Powiedział, że zgubił się w burzy, upadł na śnieg i leżał tam, nie mogąc się ruszyć.
EnglishAnd then Seattle decided to use it to get citizens to clear out clogged storm drains.
W Seattle postanowili udrażniać zatkane studzienki sciekowe.
English(EL) Mr President, the skill of the captain shows in the storm.
(EL) Panie przewodniczący! Talent kapitana ujawnia się w trakcie burzy.
EnglishFrance to mobilise the fund with regard to a disaster caused by storm Xynthia.
Francję o uruchomienie środków funduszu w odniesieniu do kataklizmu spowodowanego przez huragan Xynthia.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to storm in"

storm rzeczownik
in przyimek
to call in czasownik
to break in czasownik
to draw in czasownik