EN

storage {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
Storage must be made secure, as suggested by both the report and the Council.
Składowanie musi być bezpieczne, jak sugeruje zarówno sprawozdanie, jak i Rada.
Banning of exports and the safe storage of metallic mercury (debate)
Bezpieczne składowanie i zakaz wywozu rtęci metalicznej (debata)
We have already introduced private storage earlier than we normally do.
Wcześniej niż normalnie wprowadziliśmy już prywatne składowanie.
2. IT
Collection and storage of goods used for energy production; 6.
Gromadzenie i przechowywanie towarów wykorzystywanych do produkcji energii; 6.
For storage conditions of the reconstituted medicinal product, see section 6.3
Przechowywanie produktu leczniczego po odtworzeniu, patrz punkt 6. 3.
This medicinal product does not require any special storage conditions
Przechowywanie tego produktu leczniczego nie wymaga specjalnych warunków.
storage (też: memory)
AXIS P7214 provides edge storage through a microSDHC memory card slot.
AXIS P7214 obsługuje pamięć masową typu Edge poprzez gniazdo karty pamięci MicroSDHC.
H.264 optimizes bandwidth and storage use without compromising image quality.
Format H.264 optymalizuje zapotrzebowanie na zajmowane pasmo i pamięć masową bez pogarszania jakości obrazu.
In the process, bandwidth and storage is also wasted.
pasmo i pamięć są nadmiernie wykorzystywane.

Przykłady użycia - "storage" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishStorage must be made secure, as suggested by both the report and the Council.
Składowanie musi być bezpieczne, jak sugeruje zarówno sprawozdanie, jak i Rada.
EnglishFor storage conditions of the reconstituted medicinal product, see section 6.3
Warunki przechowywania rozpuszczonego środka leczniczego, patrz punkt 6. 3.
EnglishXagrid does not require any special storage conditions within European countries.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku Xagrid w krajach europejskich.
EnglishFor storage conditions of the diluted medicinal product, see section 6.3.
Warunki przechowywania dla rozcieńczonego roztworu Busilvexu, patrz punkt 6. 3.
EnglishFor storage conditions of the reconstituted medicinal product, see section 6.3
Warunki przechowywania odtworzonego produktu leczniczego, patrz punkt 6. 3
EnglishThis veterinary medicinal product does not require any special storage conditions.
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu.
EnglishOther in-use storage times and conditions are the responsibility of the user.
Za inne niż ww. czas i warunki przechowywania odpowiedzialna jest osoba stosujaca lek.
EnglishRefer to the Patient Information Leaflet for complete storage instructions.
Pełne instrukcje dotyczące przechowywania zawarte są w Ulotce dla pacjenta.
EnglishFor storage conditions of the diluted medicinal product, see section 6.3.
Warunki przechowywania rozcieńczonego produktu leczniczego, patrz punkt 6. 3.
EnglishThis veterinary medicinal product does not require any special storage conditions.
Niniejszy produkt leczniczy weterynaryjny nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.
EnglishThis medicinal product does not require any special storage conditions
Ten produkt leczniczy nie wymaga żadnych szczególnych warunków przechowywania.
EnglishFor storage conditions of the reconstituted and diluted medicinal product, see section 6.3.
Warunki przechowywania leku po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu, patrz punkt 6. 3.
EnglishFor storage conditions of the reconstituted medicinal product, see section 6.3
Warunki przechowywania odtworzonej zawiesiny podane są w punkcie 6. 3.
EnglishThis medicinal product does not require any special storage conditions
Nie otwarta fiolka: produkt nie wymaga przechowywania w specjalnych warunkach.
EnglishSupport for private storage of milk products should also be maintained.
Należy także utrzymać wsparcie dla prywatnego przechowalnictwa produktów mlecznych.
EnglishThis medicinal product does not require any special storage conditions
Ten produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.
EnglishThis medicinal product does not require any special storage conditions
Ten produkt medyczny nie wymaga ż adnych specjalnych warunków przechowywania.
EnglishFor storage conditions of the reconstituted medicinal product, see section 6.3
Przechowywanie produktu leczniczego po odtworzeniu, patrz punkt 6. 3.
EnglishWorryingly, in the case of the Krsko storage facility, both factors apply.
W przypadku składowiska odpadów w Krsko występują oba te czynniki, co jest niepokojące.
EnglishBy default, your storage purchase is set to auto-renew at the end of the year.
Domyślnie kupiona przez Ciebie przestrzeń zostanie automatycznie odnowiona pod koniec roku.