EN

stop {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
Next stop is West African Heart Institute, that we are going to be doing in Port Harcourt, Nigeria, as I said before.
Następny przystanek to Zachodnioafrykański Instytut Kardiologiczny który stworzymy w Port Harcourt w Nigerii, jak już wspomniałem wcześniej.
I went to the Siwa Oasis. ~~~ That was one of my stops.
Udałem się do Oazy Siwa - to jeden z moich przystanków.
So the train is now pulling into the third stop along the 6 line.
Pociąg dojeżdża do 3 stacji na 6 linii.
It will not be possible to stop the stream of 148 000 tonnes of methane, because there are no valves or transit stations.
Strumienia 148 tysięcy ton metanu płynącego rurociągiem nie można zatrzymać, bowiem nie ma zaworów ani stacji pośrednich.
At the eighth stop, a girl came in with a giant duffel bag and announced she had pants for sale for a dollar -- like you might sell batteries or candy on the train.
Na ósmej stacji, weszła dziewczyna z ogromną torbą i oznajmiła, że sprzedaje spodnie za dolara, tak jak handluje się bateriami czy słodyczami w metrze.
stop (też: stand)
At the moment it is frequently the case that longer, and therefore more climate-damaging flights, which also make a stop en route, are cheaper.
Obecnie często zdarza się, że tańsze są loty dłuższe, a zatem bardziej szkodliwe dla klimatu, które także mają postój po drodze.
stop (też: bumper)
2. Sport
3. Językoznawstwo
długa spółgłoska zwarta
4. Wojskowość
PL

stop {męski}

volume_up
stop (też: stop metali)
Chiny prowadzą zaawansowane badania naukowe w tej dziedzinie i uzyskały znaczną przewagę w produkcji stopów i produktów końcowych.
China has strong scientific research in the field and has achieved a palpable competitive advantage in producing alloys and end products.
stop
Za drzwiami Izby powiewają ogromne transparenty z logo UE oraz hasłami: "Stop biedzie”.
Outside the doors of this Chamber, huge banners with EU logos proclaim: Halt poverty.

Przykłady użycia - "stop" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAt present, protection orders stop at our border, leaving the victim defenceless.
Obecnie nakazy ochrony tracą moc na granicy kraju, pozostawiając ofiarę bezbronną.
EnglishAnd as a result, they lose their gifts, or worse, they stop playing altogether.
I w rezultacie, tracą oni swój talent lub jeszcze gorzej, przestają grać zupełnie.
EnglishDo not reduce your dose or stop your medicine unless your doctor tells you to.
Nie należy zmniejszać dawki lub przerywać leczenia, o ile nie zalecił tego lekarz.
EnglishCHAMPIX is a a non-nicotine medicine which is used to help you stop smoking.
CHAMPIX to niezawierający nikotyny lek wspomagający zaprzestanie palenia tytoniu.
EnglishI know a lot of farmers who are 58 years old and who would like to stop working soon.
Znam wielu hodowców mających 58 lat, którzy chcieliby wkrótce przestać pracować.
EnglishWe need it so that we can put a stop once and for all to highly speculative excesses.
Potrzebujemy go, aby raz na zawsze położyć kres wszelkim spekulacyjnym ekscesom.
EnglishYou should continue the cycles of treatment until your doctor tells you to stop.
Cykle leczenia należy kontynuować do momentu przerwania stosowania leku przez lekarza.
EnglishWe must stop saying the first thing that comes into our minds on this question.
Musimy zaniechać mówienia pierwszej rzeczy, jaka nam przyjdzie do głowy na ten temat.
Englishneed to stop taking Velmetia for a couple of days before and after the procedure
Może być konieczne odstawienie leku Velmetia na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
Englishneed to stop taking Efficib for a couple of days before and after the procedure
Może być konieczne odstawienie leku Efficib na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
Englishneed to stop taking Janumet for a couple of days before and after the procedure
Może być konieczne odstawienie leku Janumet na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
EnglishYou talked about the measures you have taken to stop the downward spiral of prices.
Mówiła pani o działaniach podjętych w celu powstrzymania spirali spadku cen.
EnglishSo if we want to behave in a serious manner, I think we should stop this debate.
Więc jeśli chcemy zachowywać się poważnie, to myślę, że powinniśmy zakończyć tę debatę.
EnglishWe would do well, therefore, to stop covering up reality as soon as possible.
Dlatego najlepiej będzie, jeśli jak najszybciej przestaniemy ukrywać prawdę.
EnglishChina has to put a stop to the systematic intimidation of human rights activists.
Chiny muszą zaprzestać systematycznego zastraszania działaczy na rzecz praw człowieka.
EnglishWhat does the Commission intend to do in future to put a stop to such practices?
Co zamierza zrobić Komisja w przyszłości, aby powstrzymać takie praktyki?
EnglishWe must also stop illegal shipments and change the scope of the directive.
Musimy także powstrzymać nielegalne przemieszczanie i zmienić zakres dyrektywy.
EnglishIt is necessary to stop being ceremonious and to start transferring from word to deeds.
Należy zapomnieć o wszelkich ceremoniach i zacząć przechodzić od słów do czynów.
EnglishIt will also stop air going back into the pen and the needle clogging up.
Zapobiegnie to także cofaniu się powietrza do wstrzykiwacza i zatykaniu się igły.
EnglishI agree with the Commissioner: we need to stop the rhetoric and take action.
Zgadzam się z panem komisarzem: musimy zaprzestać retoryki i zacząć działać.