EN

stool {rzeczownik}

volume_up
This fat will pass out of the body in your stools.
Ten tłuszcz zostanie usunięty z organizmu wraz ze stolcem.
Occasional side effects of Acticam are those seen with NSAIDs, such as loss of appetite, vomiting, diarrhoea, blood appearing in the stools and apathy (lack of vitality).
Występujące sporadycznie działania niepożądane po podaniu preparatu Acticam związane są z działaniem NLPZ i są to: utrata apetytu, wymioty, biegunka, krwawy stolec i osowiałość (brak witalności).
Occasional side effects of Meloxivet are those seen with NSAIDs, such as loss of appetite, vomiting, diarrhoea, blood appearing in the stools and apathy (lack of vitality).
Występujące sporadycznie działania niepożądane po podaniu preparatu Meloxivet związane są z działaniem NLPZ, i są to: spadek apetytu, wymioty, biegunka, krwawy stolec i osowiałość (brak witalności).
To own the hearth, the stool and all! The dresser filled with shining delph, The pile of turf against the wall!'.
Brzmiały one następująco: "Marzy mi się mały domek, / Palenisko, przy nim zydel / Komoda lśniąca pościelą, / Złożona przy ścianie podpałka”.
So, we are moving at the right time and it can benefit the most marginalised so that they can all look forward to having a house, a hearth, a stool and the shining delph.
Podejmujemy więc działania we właściwym czasie i mogą one pomóc tym najbardziej zepchniętym na margines, aby również oni mogli mieć dom, palenisko, zydel i lśniącą pościel.

Przykłady użycia - "stool" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishStool consistency was not meaningfully improved in patients who had soft stool at baseline.
Konsystencja kału nie poprawiła się znacząco u pacjentów, którzy mieli miękki kał na początku.
EnglishStomatitis, glossitis, anorexia, nausea, emesis, abdominal pain, loose stool or diarrhoea.
Zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka, jadłowstręt, nudności, wymioty, bóle brzucha, luźne stolce lub biegunka.
EnglishSide effects that have been reported during marketed use include: blood in stool, hives.
Działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania szczepionki wprowadzonej do obrotu obejmują: krew w kale, pokrzywkę.
EnglishThe adverse clinical signs observed in dogs included salivation, emesis and diarrhoea/ abnormal stool.
Niepożądane objawy kliniczne obserwowane u psów, to: ślinotok, wymioty oraz biegunka lub nieprawidłowe stolce.
EnglishOn August 14th and 15th, they took a stool sample, and by the 25th of August, it was confirmed he had Type 1 polio.
Pomiędzy 14-15 sierpnia, lekarze pobrali próbki kału, a 25 sierpnia potwierdzono, że ma polio typu 1.
EnglishUnabsorbed copper is then eliminated in the stool.
Nie wchłonięta miedź jest wówczas usuwana z kałem.
EnglishTo own the hearth, the stool and all! The dresser filled with shining delph, The pile of turf against the wall!'.
Brzmiały one następująco: "Marzy mi się mały domek, / Palenisko, przy nim zydel / Komoda lśniąca pościelą, / Złożona przy ścianie podpałka”.
English♫ piano stool tonight ♫
EnglishAnd then he said, "No, we can modify the workbench maybe to put a special stool, a special anvil, special vice, and maybe an electric screwdriver."
A on powiedział, "Możemy zmodyfikować warsztat, Dołożyć specjalne siedzisko, dopasować kowadło, imadło i może elektryczny śrubokręt.
EnglishLaboratory abnormalities included increased amylase and lipase, decreased haematocrit and occult blood in the stool.
Nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych obejmowały zwiększenie aktywności amylazy i lipazy, zmniejszenie wartości hematokrytu i obecność krwi utajonej w stolcu.
Englishand he said, When ye do the office of a midwife to the Hebrew women, and see them upon the birth-stool; if it be a son, then ye shall kill him; but if it be a daughter, then she shall live.
A rzekł: Gdy będziecie babić niewiastom Hebrejskim, a ujrzycie że rodzą, byłliby syn, zabijcież go, a jeźli córka, niech żywa zostanie.
EnglishSo, we are moving at the right time and it can benefit the most marginalised so that they can all look forward to having a house, a hearth, a stool and the shining delph.
Podejmujemy więc działania we właściwym czasie i mogą one pomóc tym najbardziej zepchniętym na margines, aby również oni mogli mieć dom, palenisko, zydel i lśniącą pościel.
EnglishIf it becomes severe or persistent or you notice that your stool contains blood or mucus, stop taking Ciprofloxacin Bayer immediately, as this can be life-threatening.
Jeżeli będzie ona ciężka lub uporczywa, albo pacjent zauważy krew lub śluz w stolcu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ciprofloxacin Bayer, ponieważ może to zagrażać życiu.
EnglishThe tablet shell, along with insoluble core components, is eliminated from the body; patients should not be concerned if they occasionally notice in their stool something that looks like a tablet.
Otoczka tabletki wraz z nierozpuszczalnymi składnikami rdzenia eliminowana jest z organizmu; pacjenci nie powinni się obawiać, jeśli czasami zauważą w kale coś, co wyglądem przypomina tabletkę.